Uitslag stemming bekend: easyJet cao principeakkoord aangenomen!

30 november 2023

Leestijd: < 2 minuten

De afgelopen dagen hebben de easyJet sectieleden kunnen stemmen over het principeakkoord tussen easyJet en de bonden.

Bijna 77 % van de leden heeft gestemd, de uitslag van de stemming is zojuist binnengekomen en luidt als volgt:

68,13 % heeft voor gestemd
30,76 % heeft tegen gestemd
1,10 % heeft blanco gestemd

Wij zijn blij om te kunnen melden dat de meerderheid van de stemgerechtigden hiermee dit principe akkoord accepteert.

Doelen bereikt
In juni zijn onze leden akkoord gegaan met een tijdelijk cao-protocol. In dit protocol dat per 31 december afloopt, hadden wij alleen afspraken gemaakt met easyJet over loon. Wij zijn verheugd dat wij in dit akkoord ook inhoudelijke afspraken hebben kunnen maken. De voornaamste wens van de leden is in dit akkoord ruim bereikt, namelijk een verhoging van het basissalaris en een uitbreiding van het loongebouw. Dit biedt meer financiële zekerheid in de periodes dat er minder productie is en toekomstperspectief.

Inhoudelijke afspraken
Hoog op de wensenlijst stonden ook een verhoging van de pensioenbijdrage en een verbetering van de reiskostenvergoeding. Wij zijn zeer tevreden dat we ook op deze punten vooruitgang hebben geboekt. Verder zijn er onder meer een verhoging van de nachtstopvergoeding, een verhoging voor het werken in je vrije dag, de implementatie van een nieuwe sectorlengte en een disruption payment in dit nieuwe akkoord afgesproken.

Een primeur en belangrijke stappen voor de toekomst
Amsterdam wordt de eerste basis van easyJet waar er sprake is van een uitbreiding van het loongebouw. Dit biedt een beter toekomstperspectief voor het cabinepersoneel dat graag bij easyJet in dienst wilt blijven. Hiermee hebben wij dus een primeur te pakken en zet dit een positief precedent voor de toekomstige onderhandelingen.

Bedankt!
Wij danken jullie allen voor jullie betrokkenheid en het laten gelden van je stem, jullie steun en in ons gestelde vertrouwen. Uiteraard houden wij jullie in de komende weken op de hoogte over de implementatie van de nieuwe cao.

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet Sectiebestuur

 

English version:

Results vote are in: easyJet tentative CLA accepted!

Over the past few days, easyJet section members were able to vote on the tentative agreement between easyJet and the unions.

Almost 77 % of the members voted, the result of the vote has just come in and is as follows:

68,13 % voted in favour
30,76 % voted against
1,10 % voted blank

We are happy to report that the majority of those qualified to vote hereby accept this tentative agreement.

Goals achieved
In June, our members agreed to a temporary agreement. In this protocol, which expires on 31 December, we had only reached agreements with easyJet on pay. We are pleased that we were also able to reach substantive agreements in this agreement. The main wish of the members has been amply achieved in this agreement, namely an increase in basic pay and an expansion of the pay structure. This provides more financial security during periods of lower production and gives good prospects for the future.

Substantive agreements
Also high on the wish list were an increase in the pension contribution and an improvement in the travel allowance. We are very pleased to have made progress on these points too. Further improvements in this new agreement include an increase in the night-stop allowance, an increase for working in your day off, the implementation of a new sector length and a disruption payment.

A first and important step for the future
Amsterdam will become easyJet’s first base where there will be an expansion of the pay structure. This offers better prospects for cabin crew keen to remain with easyJet. So, with this we have a  scoop and it sets a positive precedent for future negotiations.

Thank you!
We thank you all for your involvement and for casting your vote, your support and trust in us. Of course, we will keep you informed about the implementation of the new collective agreement in the coming weeks.

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet board

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.