Algemene Ledenvergadering ALV

Ieder jaar wordt er voor 1 juli een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het Algemeen Bestuur verslag uitbrengt van de positie van de VNC.

Tevens brengt het Algemeen Bestuur financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Dit jaar wordt de ALV gehouden op woensdag 27 juni, aanvang: 14.00 uur, locatie Wings, Stationsplein Zuid-West 602 te Schiphol-Oost.

Aanmelden graag middels een mail aan secretariaat@vnconline.nl.

Naast het uitwisselen van interessante informatie kun je bijpraten met de bestuursleden en andere leden: allemaal collega's van easyJet; KLC; KLM; transavia en TUI Fly.

Bij deze de agenda van de ALV:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Goedkeuring verslag ALV d.d. 21 juni 2017
4.
Presentaties jaar 2017 VNC
5.
Presentatie cijfers VNC
a.
Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2017
b.
Begroting 2018 (bijgesteld) en begroting 2019
6.
Verslag Kascommissie
7.
Samenstelling Kascommissie
8.
Stemming agendapunt 5
9.
Vaststellen contributies en bijdragen:
a.
Reguliere contributies
b.
Geassocieerde leden en donateurs
10.
Memo Opheffing sectie TUI fly
11.
Memo Statutenwijziging artikel 5.4.5
12.
Memo Reglement van Orde wijziging Bijlage 2, artikel 4
13.
Rondvraag
14.
Sluiting

Toelichting op de agenda
Als je je hebt aangemeld via een mail aan secretariaat@vnconline.nl worden vervolgens alle stukken naar je e-mail adres gestuurd. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de ALV bij te wonen dan kun je de stukken wel bij het secretariaat opvragen.
Ad 4. De voorzitter en de sectievoorzitters verzorgen een presentatie bij dit agendapunt.
Ad 5. De penningmeester verzorgt een presentatie bij dit agendapunt. De cijfers zijn tijdens de vergadering ter inzage.
Ad 6. Via de VNC mediamix zal verslag worden gedaan aan de leden.
Ad 8, 10, 11 en 12. Bij deze agendapunten vindt een schriftelijke stemming plaats.
Ad 9. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2017.

Borrel ter afsluiting
De ALV wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel. Je bent hiervoor eveneens van harte uitgenodigd!  

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA