Uitnodiging Algemene Leden Vergadering VNC

4 mei 2023

Op vrijdag 16 juni zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNC worden gehouden. Al onze leden zijn van harte uitgenodigd!

Tijdens de vergadering word je bijgepraat over de stand van zaken in jouw sectie, de positie en doelstellingen van de VNC en uiteraard is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van informatie met het bestuur en andere leden van easyJet, KLC, Transavia en KLM. Daarnaast zal er een aantal onderwerpen ter stemming voorgelegd worden.

Meld je aan en praat mee!
De ALV zal worden gehouden op:

Vrijdag 16 juni 2023 van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel A4 Schiphol in Hoofddorp

Aanmelden voor de ALV kan via deze [link]

De agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 24 juni 2022
4. Presentatie cijfers VNC
        a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2022
        b. Begroting 2023 en begroting 2024
5. Verslag Kascommissie
6. Stemming agendapunt 4a en 4b
7. Samenstelling/benoeming Kascommissie
8. Presentaties jaar 2022/2023 VNC
9. Vaststellen contributies en bijdragen:
        a. Reguliere contributies
        b. Geassocieerde leden en donateurs
10. Statutenwijziging VNC en machtiging voor statutenwijziging
11. Rondvraag
12. Sluiting (met aansluitend een borrel)

Bovenstaande agenda is de beoogde agenda. Indien er geen amendementen of andere agendapunten door leden worden ingediend, zal deze agenda definitief worden. De stukken behorend bij punten 3 en 10 zijn naar alle leden toegestuurd. Een verkorte rapportage van het financieel jaarverslag zal in de week van 15 mei worden verstuurd.

We kijken uit naar je komst op vrijdag 16 juni!

VNC bestuur