Aanvraag ouderschapsprocedure KLC

27 juli 2023

Van enkele leden kregen wij de vraag of de regels rondom het opnemen van ouderschapsverlof (OSV) op de portal in overeenstemming zijn met de wet. Specifiek wilde men weten of de voorwaarden van KLC om minimaal twee weken aaneengesloten verlof op te nemen wettelijk is toegestaan. Als Sectiebestuur zijn we dieper ingegaan op zowel de wet als de voorwaarden die op de portal worden gesteld voor het aanvragen van ouderschapsverlof. 

Het antwoord op deze interessante vraag is kortweg nee. KLC mag niet de eis stellen dat je minimaal twee weken aaneengesloten verlof moet opnemen. De wet stelt geen minimum aantal dagen vast, maar benadrukt bijvoorbeeld wel dat je minimaal twee maanden van tevoren een aanvraag bij de werkgever moet indienen. De werkgever kan deze aanvraag afwijzen, maar dit is alleen mogelijk op basis van zwaarwegende bedrijfsbelangen. 

Na verschillende overleggen met KLC hierover gevoerd te hebben, heeft KLC het een en ander aangepast op de portal. De eis om minimaal twee weken aaneengesloten verlof op te nemen is nu gewijzigd naar een voorkeur. Dat wil zeggen dat korter dus ook mogelijk is.
Ze geven echter wel aan dat als je minder dan twee weken wilt aanvragen, je dit moet overleggen met je CCM. Wij vinden dit vreemd, aangezien je aan de voorwaarden voldoet zodra je minstens twee maanden van tevoren je aanvraag hebt ingediend en je tevens het volste recht hebt om welke duur dan ook aan te vragen. Dit laatste is immers het doel van de wet. 

KLC heeft aangegeven deze voorkeur te hebben om zodoende te kijken of er, indien nodig, nog andere mogelijkheden zijn om vrije tijd in te delen. Tegelijkertijd kan en mag KLC een verzoek voor OSV niet afwijzen, tenzij hiervoor zoals gezegd een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Ongeacht de duur. 

We gaan ervan uit dat KLC ouderschapsverlofaanvragen dan ook niet afwijst. Mocht dit wel het geval zijn, vernemen we dat graag zodat we hier tegenin kunnen gaan. 

KLC sectiebestuur