Onrust onder cabinepersoneel over China vluchtuitvoering bereikt VNC

3 januari 2023

Ons bereiken inmiddels vele signalen dat er een groeiende onrust is onder onze leden over de vluchtuitvoering vanuit China.

Er gelden op dit moment voor crew en passagiers die van China naar Nederland reizen onvoldoende beschermende maatregelen tegen COVID-19. In combinatie met het hoge aantal besmettingen in China leidt dit tot zorgen en onrust onder onze cabine collega’s. De VNC begrijpt deze zorg heel goed en ook dat onze collega’s bescherming verwachten van de werkgever en van de Europese unie.

Na de afgelopen twee pittige jaren met COVID-19 voelden we ons sinds een aantal maanden relatief veilig en we hebben in onze maatschappij en aan boord van onze vluchten een manier gevonden om met COVID-19 om te gaan.
Maar nu worden we toch ineens weer geconfronteerd met hoge aantallen besmettingen in China waarvan we de risico’s en de consequenties nog niet kennen maar waarover veel zorgen bestaan. Zeker nu de reisrestricties vanuit China zijn opgeheven.

Cabinepersoneel staat voor gastvrijheid en serviceverlening en het waarborgen van een veilige vluchtuitvoering in de cabine. Onze eigen veiligheid is in onze ogen iets waar KLM zeer zorgvuldig mee om dient te gaan.

De verantwoordelijkheid ter preventie van COVID-19 en de verdere verspreiding ervan zou eigenlijk op Europees niveau moeten worden aangepakt; met eenduidige regels. Om de medewerkers te beschermen en om te waken dat niet uitsluitend Nederlandse luchtvaartmaatschappijen onevenredig hard worden geraakt door bijvoorbeeld buitenproportionele maatregelen.

De VNC vindt het onbegrijpelijk dat in Europees verband nog altijd geen afstemming plaatsvindt en er daarmee geen eenduidig Europees beleid is ten aanzien van bestrijding van COVID-19. Dat is zeer opmerkelijk aangezien de Europese Unie ruim voldoende de tijd heeft gehad om haar beleid af te stemmen op diverse covid scenario’s. Maar ook van onze werkgever verwachten wij, vanuit goed werkgeverschap, passende oplossingen zolang er niets op Europees niveau is geregeld.

KLM volgt sinds de intrede van covid het beleid van de Nederlandse overheid en doet dat ook nu. Maar in Europees verband en in Den Haag gebeurt nu, zo lijkt het, nog niets. Daar maken wij ons, in het belang van het cabinepersoneel, zorgen over.
Morgen vindt er wel op Europees niveau overleg plaats over de ontwikkelingen in China en de invloed daarvan op het reizen naar Europa. Vooruitlopend op een (hopelijk) duidelijk beleid heeft de VNC KLM opgeroepen om, zolang er geen eenduidig Europees beleid is, het cabinepersoneel maximaal te beschermen tegen het risico van covid besmettingen aan boord.
Wij hebben om maatregelen gevraagd die zichtbaar de collega’s beschermen en niet alleen inspelen op ‘het gevoel’ van veiligheid. Concreet denken wij aan aanpassen van de service en de contactmomenten aan boord, het reserveren van een crew toilet en zien wij graag dat KLM collega’s met een kwetsbare gezondheid of gezinsleden met een kwetsbare gezondheid, vrijstelt van de risico’s op deze vluchten.
Deze maatregelen zouden wat de VNC betreft zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd voor zolang er geen eenduidig en betrouwbaar beleid op Europees niveau geldt ter bescherming van cabinepersoneel.

Hiermee willen wij dat KLM snel haar cabinepersoneel maximaal beschermt totdat er op Europees niveau  betrouwbare methoden zijn geïmplementeerd die de risico’s dusdanig verlagen dat deze van een ‘acceptabel’ niveau zijn.

Heb je vragen of opmerkingen? Wij staan uiteraard 24/7 klaar voor onze leden. Laat jouw vragen en zorgen echter ook weten aan KLM, via jouw MCC.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk en Marije Kroese
KLM sectiebestuur