Vanuit de Ledenraad

VERSLAG  
Ledenraadsvergadering november 2018

Vrijwillige Vertrekregeling
Een van de eerste onderwerpen betrof de vrijwillige vertrekregeling. Voor het einde van dit jaar zal er een aankondiging voor een eerste uitvraag voor de VVR voor 2019 komen. In totaal staan er drie uitstroommomenten gepland. De Ledenraad was  blij te horen dat dit proces doorgaat, al vond een Raadslid het  jammer dat KLM het moment van uitstroom bepaalt en dat er geen individuele keuze in is.

World Businessclass Skills
Zoals het er nu naar uitziet, worden volgend jaar 24 eenbanders opgeleid om als test tijdelijk te werken in de World Businessclass. De bedoeling is eenbanders die al jaren in dezelfde functie zitten meer afwisseling te geven in hun werk en KLM meer flexibiliteit te geven als ze krap in de bezetting van tweebanders zit. De test blijkt overigens lastig te realiseren: wat je voor de ene groep afspreekt kan immers nadelen opleveren voor een andere groep. Om dat te voorkomen, bleek moeizaam maar er is een optie uitgerold en de pilot zal uitwijzen of het in de praktijk werkbaar is.
Een Raadslid vond het jammer dat de test niet ook op Anytime For You-vluchten wordt georganiseerd maar vind het verder wel een goed initiatief.

Onderzoek naar vliegveiligheidsvoorvallen
Met gepaste trots kondigde het Sectiebestuur aan dat de VNC ‘investigators’ opgeleid en formeel geïnstalleerd zijn voor het onderzoeksteam vliegveiligheid. Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar een vliegveiligheidsincident waarbij een cabine collega  betrokken is, zal een van deze onderzoekers hierbij worden ingeschakeld.

Transavia Wetlease
Transavia heeft tijdelijk een vlucht naar Rome overgenomen van KLM. Tijdens een eerder overleg had de VNC al aangegeven dat het om een zogenaamde wetlease zou gaan; een mening die KLM niet deelde. Tijdens het laatste cabineoverleg heeft KLM toegegeven dat zij dit proces niet juist heeft beoordeeld en dat het wel degelijk een wetlease betreft. En daar is vooraf instemming van de VNC voor nodig. De VNC heeft KLM laten weten dat zij een procedure op papier wil hebben om ervoor te zorgen dat dit proces niet nogmaals zo kan lopen. KLM heeft dat toegezegd en daarom zal de VNC deze keer geen compensatie vragen.

Arbitrage Contracten Onbepaalde Tijd
Op donderdag 18 oktober 2018 heeft arbitrage plaatsgevonden tussen KLM en de VNC. Het is al jaren gebruikelijk dat een CA binnenkomt met een contract voor 1 jaar (BT) en dat dit bij goed functioneren  wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd (OT). Er is nooit een tweede BT-contract aangeboden zonder daar met de VNC overleg over te voeren.
Het Sectiebestuur heeft deze wijze van handelen met KLM uitvoerig bediscussieerd, zowel op inhoudelijk als juridisch vlak, maar KLM blijft van mening dat zij juist heeft gehandeld. De VNC vindt dat KLM overleg moet voeren op grond van artikel 5.3 (2) van onze cao. KLM interpreteert dit cao-artikel anders. Om dit interpretatieverschil te beslechten, heeft de VNC besloten arbitrage aan te vragen. KLM is daarmee akkoord gegaan.

Tijdens de zitting heeft de arbiter beide partijen geadviseerd om nogmaals met elkaar om de tafel te gaan en een compromis te zoeken. Zij vindt dat de cao haar niet de volledige duidelijkheid geeft hoe om te gaan met  meerdere (BT) contracten achter elkaar.
Dat heeft geresulteerd in hernieuwd overleg tussen KLM en de VNC. De VNC heeft de arbiter laten weten dat de komende periode wordt gezocht naar een oplossing. Als dat niet lukt, wordt de arbitrage voortgezet. Binnen de Ledenraad gingen er stemmen op om dit juridisch geschil naast het transavia-wetlease-debacle te leggen. Als KLM een harde interpretatie van de cao hanteert, mogen wij dat ook doen bij het wetlease-vraagstuk – of moeten beide partijen water bij de wijn doen. Hoewel het Sectiebestuur deze koppeling vooralsnog niet wil maken, zei zij wel dit in gedachten te houden.

Nota vereenvoudiging tellers en flexibel reisverlof
Om uitvoering aan de cao-afspraken te geven, is er een werkgroep met zowel KLM- als VNC-vertegenwoordigers aan de slag gegaan met het vereenvoudigen van de verschillende tellers en het invoeren van flexibel reisverlof. Er is al veel progressie geboekt, wat heeft geleid tot een gedachtewisseling tussen de werkgroep en de Ledenraad. Die heeft bij beide partijen tot interessante inzichten geleid, waar de werkgroep verder mee aan de slag zal gaan. De Ledenraad ziet de progressie van deze werkzaamheden met optimisme tegemoet.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 6 december. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl voor woensdag 5 december 12.00 uur.

'Vanuit de Ledenraad' valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA