Vanuit de Ledenraad

VERSLAG  
Ledenraadsvergadering april 2019

De vergadering van april werd begonnen met het installeren van een nieuw raadslid, waarna de Stand van Zaken besproken werd. Hierin kwamen vooral het nieuwe tellersysteem, het motiveren bij ziekte en het niet meer wegbrengen van de UM breed aan bod. Daarna stond de vergadering in het teken van het opstellen van een cao-wensenlijst, wat goede en gezonde discussies opleverde.

Nieuw raadslid
Met de verkiezing van Carolina Bouwer in het KLM-sectiebestuur vorige maand kwam er een raadszetel vrij in de Ledenraad. Deze zetel werd opgevuld door de volgende kandidaat op de reservelijst, namelijk mevrouw Marjolein Kleuskens. De Ledenraad heette het nieuwe raadslid van harte welkom.​

Nieuw tellersysteem
Op social media verscheen een aantal berichten van bezorgde collega’s omtrent de afhandeling van RR-dagen in het nieuwe tellersysteem. Een raadslid dat ook lid is van de Groepscommissie probeerde de situatie te verduidelijken. Hij vertelde dat het nieuwe tellersysteem er juist is gekomen om collega’s meer mogelijkheden te geven om werk en privé in balans te brengen. De versimpeling van de tellers heeft tot gevolg dat mensen via het verzoekensysteem dagen vrij kunnen vragen en direct antwoord krijgen. Bovendien gaat het maximumaantal vrije dagen waar collega’s zelf de beschikking over hebben van twee (CS-teller) naar tien (CL-teller).
In de overgangsfase gaan alle RR-dagen naar de KL-teller, daarna voor 50% naar de KL- en voor 50% naar de CL-teller.
Het is nu zo dat een opgebouwde RR-dag meteen moet worden uitgekeerd in het eerstvolgende open rooster. Alle RR-dagen die boven die ene dag zijn opgebouwd, vielen in de oude regeling al onder de zeggenschap van KLM. In de nieuwe regeling kunnen collega’s nog steeds hun RR-dagen inzetten, maar dan met de CL-teller. Het grote verschil is dat straks het hele korps zelf het reisverlof kan verlengen, als daarvoor ruimte is in de productie.

Motiveren bij ziekte
In de cao zijn afspraken gemaakt over wat te doen bij een collega die ziek wordt op de route. In eerste instantie wordt geprobeerd de bemanning aan te vullen door een collega op te sturen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de vlucht gemotiveerd, waarbij de Purser een werkgebied van maximaal 52 passagiers kan krijgen naast mogelijke compensatie voor de hele cabinebemanning. Dit laatste is zo geregeld omdat wanneer de purser een dusdanig groot werkgebied heeft, zij de CA’s niet kan ondersteunen. Dit betekent een lastenverzwaring voor de hele crew en daarom is de compensatie in vrije dagen voor iedereen bedoeld.
Overigens, als er passagiers blijven staan omdat het aantal boven de 52 passagiers per CA uitkomt, mogen IPB’ers wel mee omdat zij niet vallen onder de commercial revenue pax zoals aangeduid in het FSSM.

Een einde aan het tijdperk-UM
De raad reageerde blij op het nieuws dat cabinepersoneel per eind april geen UM’s meer weg hoeft te brengen op Schiphol. In ruil daarvoor is de al bestaande regel (de verruimde boardingtijd voor USA-vluchten met tien minuten) tot einde zomerdienst verlengd. Daarnaast is er de mogelijkheid om de boardingtijd van alle 400-seaters te verlengen met 10 minuten, maar vooralsnog is dat niet nodig omdat de boardingtijd afdoende is. Overigens betekent 10 minuten eerder boarden ook 10 minuten eerder aanmelden. Deze eerdere aanmeldtijd is meegenomen in de schema’s en wordt dus meegerekend in onze werktijd. De Ledenraad dankte het Sectiebestuur dat het KLM ervan heeft weten te overtuigen de UM-afhandeling door cabinepersoneel stop te zetten.

Nieuwe cao-wensen
Aangezien de huidige cao in juni afloopt, ging het grootste deel van de vergadering uiteraard over het opstellen van een wensenlijst voor een nieuwe cao. Alle voorstellen van zowel leden als raadsleden zijn besproken en dat waren er een hoop. Er zijn zelfs nog nooit eerder zoveel verschillende voorstellen binnengekomen. Het was dan ook een interessante en lange vergadering die tot 19.15 uur duurde.

Een kort- of langlopende cao
Zo werd er uitvoerig gedebatteerd over de vraag of er voor een lange of korte looptijd van de cao moest worden gekozen. Een argument voor een korte looptijd is dat als het goed blijft gaan met KLM en de Nederlandse economie, er bij een volgende cao wederom (hoge) loonsverhogingen kunnen worden gevraagd. Een cao met een lange looptijd heeft als voordeel dat er rust wordt gecreëerd binnen het korps en dat er goede loonsverhogingen kunnen worden afgesproken ongeacht wat de toekomst brengt.

Salarisverhoging
Sommige raadsleden stelden dat de komende cao in ieder geval geen nieuwe bezuinigingen voor cabine mag betekenen. Na twee jaar op rij bijna 1 miljard winst te hebben gemaakt, mag dat volgens hen weleens terug te zien zijn in de lonen. Een ander raadslid waarschuwde ervoor dat de huidige economische voorspoedige tijden geen stabiele basis vormen voor de lange termijn en dat we met loonsverhogingen conservatief moeten zijn. Vrijwel iedereen stelde een inflatiecorrectie als eis, waarbij de meeste raadsleden daar forse loonsverhogingen bovenop verwachten.

Promotieproces
Een andere breed gekoesterde wens van de Ledenraad bleek het herzien van het huidige promotieproces. Nu betekenen drie afwijzingen bij het selectiegesprek dat je nooit  kunt promoveren. Raadsleden erkennen dat bepaalde personen weliswaar niet geschikt zijn om Purser te worden, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij een herziening van het promotieproces wenselijk is. Zo kan bijvoorbeeld een ijverige CA van 30 die al drie keer is afgewezen voor het MPI zich in de tientallen jaren tot het pensioen nog behoorlijk ontwikkelen. Om dit soort problemen op te lossen ziet de Raad graag een andere invulling van het huidige promotieproces.

Een hoop wensen
Uiteindelijk heeft de Ledenraad 28 punten aan het Sectiebestuur meegegeven voor de cao-onderhandelingen met KLM.  Naast bovengenoemde onderwerpen stond onder andere het afschaffen van de ‘nevenopdracht gratis’ hoog op de verlangenlijst.
De volgende maand zal het Sectiebestuur samen met de Ledenraad bepalen welke richting zij op wil in de aanstaande onderhandelingen met KLM.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 2 mei. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl voor woensdag 1 mei 12.00 uur.

'Vanuit de Ledenraad' valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA