Standpunt ledenraad

VERSLAG
Ledenraadsvergadering 1 maart 2018

Net als vorige maand had de Ledenraad een beperkte agenda. Daarom is er maar een halve dag vergaderd. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de dagen van de leden.

Verkiezingscommissie
In oktober 2018 wordt er weer een nieuwe Ledenraad geïnstalleerd. De Ledenraad verheugt zich iedere termijn weer op nieuwe gezichten. De afgelopen twee termijnen zijn er beide keren rond de vijfentwintig nieuwe raadsleden toegetreden. Om de verkiezingen voor aankomende zomer in goede banen te leiden, wordt er een verkiezingscommissie aangesteld. Hierin zullen twee raadsleden zitting nemen; daar is een uitvraag voor gedaan.
In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen hoopt de VNC weer veel leden enthousiast te maken om zich verkiesbaar te stellen voor de uitdagende functie van raadslid.

Aanvulling protocoltekst cao
Het sectiebestuur had een motie geagendeerd over een aanvullende tekst op het cao-protocol 2016-2019. Voor het eerst is het cao-protocol niet door alle cabinebonden ondertekend. Dat bracht met zich mee dat een en ander juridisch moest worden gecheckt en er een stukje tekst aan het protocol moest worden toegevoegd. Deze tekst heeft echter geen invloed op de inhoud van het protocol. Daar de oude cao is opgezegd en de nieuwe cao ter goedkeuring moet worden aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kon de instemming van de Ledenraad door tijdsdruk niet vooraf worden gevraagd. In een dergelijk geval wordt achteraf instemming gevraagd. Dit noemt men verlenen van decharge.
De Ledenraad had begrip voor de door het sectiebestuur genomen verantwoordelijkheid en de motie werd unaniem aangenomen. Daarmee is het hoofdstuk cao 2016-12019 afgesloten.

Implementatie protocol
De Ledenraad was blij te horen dat de Groepscommissie op korte termijn gaat starten met overleg hoe het protocol voor wat betreft de nieuwe CBS en aangepaste service te implementeren. Zij zal via de maandelijkse Stand van Zaken op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. In de cao staat al een aantal zaken dat vanuit de bonden gedelegeerd wordt naar de groepscommissie. De meeste maatregelen uit het protocol zullen na april merkbaar zijn of zelfs pas later in het jaar, maar de eerste salarisverhoging en het restant winstuitkering 2016 wordt eind maart al bijgeschreven op de salarisstroken.

Pensioen
Hoewel de rust na de invoering van het nieuwe pensioenstelsel is weergekeerd, was er toch nieuws. De VNC heeft afscheid moeten nemen van zijn vaste adviseur Mike Pernot en heeft een nieuwe adviseur aangesteld. Jan Kars zal de VNC voortaan van pensioenadvies dienen.
Intussen gaat het goed met het rendement van het cabinefonds en het pensioenfonds is bezig met het ontwikkelen van een vierde pijlerproduct. Daardoor kunnen collega's hun pensioen in de toekomst mogelijk wat uitbreiden. Alle beetjes helpen, nietwaar?

Planningstand
Bij de debriefing van het cabineoverleg wordt ook maandelijks een planningstand getoond. Daarop is de verhouding tussen het korps en de geplande vluchten te zien  en ziet de Ledenraad wat de verwachte door- en instroom is. Het sectiebestuur liet weten dat duidelijk zichtbaar was dat KLM al anticipeert op de mogelijkheid dat collega´s straks gebruik kunnen maken van de vrijwillige vertrekregeling of van deeltijdregelingen voorafgaand aan het pensioen. Dat komt de doorstroom duidelijk ten goede.  

MTO
Over de uitslag van het MTO heeft de VNC nog geen officieel overleg gehad. Het is eerst met de Groepscommissie besproken. De Ledenraad is erg benieuwd naar de achtergronden en vervolgstappen van de uitslag, maar zal tot volgende maand moeten wachten. Wel heeft mevrouw Kartman in haar column een link gezet naar de uitslag van het MTO, zodat het hele korps het kan lezen.

Public affairs Den Haag
Raadslid Porskamp is ook lobbyist van de VNC in Den Haag. Hij vertelt regelmatig in de Ledenraad wat er in Den Haag gebeurt op het gebied van de luchtvaart. Uit de behandeling van een aantal moties in de Tweede Kamer en gesprekken die hij met verschillende Kamerleden heeft, blijkt dat er langzaam wat meer oog komt voor het luchtvaartdossier. Maar hij waarschuwt voor het feit dat het een traag proces is. Helaas is een motie waardoor sociale misstanden zoals schijnzelfstandigheid en pay-to-fly zouden kunnen worden aangepakt op nationaal en Europees niveau, verworpen.

Verder meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport dat het aantal meldingen van fatigue in de luchtvaart groeit. Daarmee concludeert zij nog niet dat de ernst van de problematiek is toegenomen. Wel opvallend is dat circa 80% van alle fatigue-meldingen over piloten gaan. Het is lastig om daar een conclusie aan te verbinden, maar het geeft wel te denken dat de `not fit to fly´ regeling van de vliegers versus de ziekmelding voor cabineleden bij vermoeidheid mogelijk een verschillende uitwerking heeft.

Tot slot was er nog een klein lichtstraaltje in het land van belastingen en heffingen voor de luchtvaart. Mocht het tot een vliegtax komen, dan zullen luchtvracht en transferpassagiers daarbuiten vallen. En vooral die laatste vervoert KLM in groten getale; een klein voordeel bij een eventueel groot nadelig besluit.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De Ledenraad komt 5 april bijeen. Je kunt je opgeven als toehoorder via ledenraad@vnconline.nl. Let wel: doe dat voor woensdag 4 april!

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.
 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA