Standpunt ledenraad

VERSLAG Ledenraad
6 september

De vergadering van september was de laatste van deze Ledenraadstermijn. Er was nog genoeg werk aan de winkel, getuige de overvolle agenda.  

Pilot week 3 en 4 bij ziekte
In de pilot week 3 en 4 bij ziekte wordt momenteel getest om bij ziekmelding week 3 en 4 van het rooster te laten staan. Deze test was afgesproken binnen het nieuwe cao-akkoord. Uiteraard zouden wij als cabinekorps graag zien dat ons rooster niet compleet verdwijnt bij een ziekmelding, maar werden er ook een aantal negatieve effecten gemeld. De pilot geeft tot dusver aan dat met name niet-zieken worden benadeeld door minder opties voor losklikkers, aangezien zieke collega’s de vluchten van week 3 en 4 nog bezetten. Daarnaast is er minder ruimte om vrije dagen aan te vragen voor week 1–4 en zijn er meer reserves nodig. Tot slot worden er ook minder tentative requests voor week 5 en vluchtverzoeken voor week 4 toegewezen.
Naast de betere grip op het rooster wanneer men zich ziekmeldt, zien we dus tevens een situatie met een hoop negatieve aspecten, waar VNC zich met KLM over zal buigen.

IPB-perikelen
Een ander onderwerp dat tijdens het cabineoverleg aan bod kwam, is het vernieuwde IPB-regelement. Ondanks dat het geen cao-item is, werd  de Ledenraad meegenomen in de discussie. Het Sectiebestuur gaf aan heel ongelukkig te zijn met een aantal aanscherpingen van KLM en heeft dat heel duidelijk aan KLM kenbaar gemaakt. Een raadslid meldde dat een aantal elementen waar bezwaar tegen wordt gemaakt reeds gangbaar was, maar alleen is verduidelijkt, zoals het van achter naar voren indelen op hoogte van IPB-nummer. Een aantal elementen, zoals het niet meer kenbaar mogen maken als KLM’er aan boord wanneer men als IPB’er reist, is nieuw. Het Sectiebestuur vindt de aanpassingen zeer onprettig, onwenselijk en onnodig en blijft KLM hierop aanspreken.

Nieuwe service
Aangezien de cao een koppeling kent tussen cabinebemanningsamenstelling en werkdrukverlichting,  is de Ledenraad meegenomen in de door de GC ingevulde productaanpassing. Daarom werd er een presentatie gegeven door KLM collega’s van de catering en network supply management om meer inzicht te verschaffen in de achterliggende processen. De raadsleden kregen veel informatie te verwerken. Deze achtergrondkennis is hopelijk van waarde om meer factoren mee te kunnen nemen en om begrip te krijgen voor de (on)mogelijkheden in de toekomst.

26 passagiers
Een volgend cao-onderwerp dat aan bod kwam, was de nieuwe werkmethodiek waarin de purser maximaal 26 passagiers gaat bedienen. Dit valt onder de afspraak ‘werkdruk’. Een raadslid vroeg zich af of hoe het zit met het bedienen van deze 26 passagiers wanneer de speciale maaltijden al door de hele crew zijn uitgedeeld. De afspraak is dat de purser verantwoordelijk blijft voor het uitschenken van de drankjes voor de overgebleven (maximaal) 26 passagiers; de purser heeft immers een werkgebied. Als de speciale maaltijden gezamenlijk worden uitgezet, hoeft de purser niet nogmaals 26 maaltijden zelfstandig uit te zetten. De hele crew zou immers moeten wachten als de purser eerst zelf de specials gaat uitdelen. Een aantal raadsleden vond het vervelend dat er onduidelijkheid is ontstaan over deze situatie en neemt het KLM kwalijk hierover niet goed te communiceren. Ook vond een aantal raadleden het zeer onprettig dat het bedrijf niet bereid is proactief tot een oplossing te komen voor euvels zoals het afval ophalen binnen de nieuwe werkmethodiek. Zowel een raadslid als het Sectiebestuur riepen de collega’s op om zich aan de werkmethodiek te houden, zodat correct kan worden getest waar de problemen liggen en hoe die moeten worden aangepakt.

Randvoorwaarden cao
Dat de nieuwe werkmethodiek niet geheel vlekkeloos verloopt in de ogen van een aantal collega’s, was voor twee raadsleden mede aanleiding om een nota op te stellen. Deze betrof de werkdrukverlichting door middel van een productaanpassing binnen de nieuwe cao. Het ging de indieners niet om de invulling van de huidige werkmethodiek, maar om de vraag of de Ledenraad er iets over te zeggen heeft of deze leidt tot werkdrukverlichting. Veel raadsleden gaven hun mening en een meerderheid beantwoordde de vraag met ‘ja’. Vervolgens werd de vraag gesteld hoe invulling te geven aan deze toetsing. Het Sectiebestuur heeft aangegeven de volgende vergadering samen met de CIST een presentatie te geven over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan kan de Raad dan alsnog bepalen of de invulling voldoet aan de gemaakte cao-afspraak.

Verkiezingen Ledenraad
Onlangs zijn er verkiezingen geweest voor de nieuwe Ledenraad, wat deze vergadering tot de laatste van de afgelopen termijn maakt. De raadsleden waren vol lof over het soepel verlopen verkiezingsproces en spraken dat uit richting het Sectiebestuur. Waar een aantal raadsleden wel moeite mee had, was het uitblijven van de bekendmaking van het aantal stemmen per raadslid. Het Sectiebestuur antwoordde dat hiervoor was gekozen om geen populariteitsgehalte te geven aan de verkiezingsuitslag. Een aantal raadsleden nam geen genoegen met deze beslissing, wat uitmondde in een meningspeiling over de bekendmaking van het aantal stemmen per raadslid. Aangezien de voorstanders een overgrote meerderheid vormden, besloot het Sectiebestuur later de cijfers alsnog bekend te maken.
Daarna werd er afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkomen in de volgende raad. Dat doen zij om diverse redenen, zoals naderende pensionering of de wens het stokje over te dragen aan nieuwe collega’s. De voorzitter van het Bestuur Ledenraad dankte alle raadsleden voor de geleverde inspanningen. Het was een ontzettend turbulente termijn, waarin veel van de collega’s is gevraagd. Zij sprak de hoop uit samen een nieuwe termijn tegemoet te gaan met hopelijk wat meer rust, maar wanneer nodig met net zoveel strijdvaardigheid als in de afgelopen termijn.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 4 oktober. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl.

Het Verslag Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA