Ondernemingsraad

De KLM-ondernemingsraad behartigt de belangen van alle KLM en KLC medewerkers en behandelt advies- en instemmingsaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De Ondernemingsraad (OR) overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisatiewijzigingen. De OR gaat tevens over regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid en welzijn en ook over het KLM-reïntegratiebeleid.

Zetelverdeling
Tijdens de verkiezingen - eens in de drie jaar - wordt via een rekenformule vastgesteld hoeveel vertegenwoordigers van iedere afdeling plaats kunnen nemen in de OR. Er zijn in totaal 25 zetels te verdelen plus een aantal voor plaatsvervangers. De samenstelling van de OR is een evenredige afspiegeling van de samenstelling van KLM. Voor het cabinepersoneel zijn acht zetels gereserveerd; het cabinepersoneel heeft dus een belangrijke stem in de KLM-OR.

De VNC-fractie in de Ondernemingsraad
Maar liefst 6 van de 8 zetels worden ingevuld door VNC'ers.

Vertegenwoordiging
In de KLM-ondernemingsraad zijn alle binnen KLM erkende vakbonden vertegenwoordigd. De meeste vakbonden vertegenwoordigen meer dan één groep collega's, bijvoorbeeld zowel BWK's als passagepersoneel en cabinepersoneel. De VNC vertegenwoordigt uitsluitend cabinepersoneel waardoor wij geen tegenstrijdige belangen hebben en ons richten op de belangen van al onze leden tegelijk: cabinepersoneel van KLM en KLC. Ook al zijn de vakbonden de kandidaatstellende partijen in de OR, toch heeft de OR een eigen autonome verantwoordelijkheid en bevoegdheid en opereert dan ook als zelfstandig orgaan. Afstemming met de Groepscommissies en de bonden is wel van eminent belang.

Onderwerpen
De onderwerpen die in de OR worden besproken zijn van algemene aard en hebben vaak indirect te maken met cabinezaken. Bijvoorbeeld als het over de aankoop van een nieuw vliegtuig gaat of het een onderwerp als levensfasebewustpersoneelsbeleid betreft. Klik voor de rolverdeling van de VNC fractieleden. De OR besluit het 'wat' en de Groepscommissie gaat vervolgens over het 'hoe'. Of het om een KLM-brede bezuinigingsoperatie gaat of om de verdere invulling van de fusie met Air France: besluitvorming heeft ook gevolgen voor cabinepersoneel. De uitvoering zoals incidenten en klachten uit de praktijk worden echter in de Groepscommissie aangekaart. Kijk voor meer informatie over de Groepscommissie bij 'GC'.

Overleg
De OR-fractie van het cabinepersoneel komt één keer per maand samen om de agenda van de autonome Ondernemingsraadvergadering te bespreken. De dag na het fractieberaad vindt de autonome OR-vergadering plaats waarin de standpunten over de lopende agendapunten worden bepaald. De OR probeert om met 25 stemmen uit het hele bedrijf tot een goed en weloverwogen oordeel te komen. Dat is best lastig, toch lukt dat altijd, zij het soms na veel praten. Na de autonome vergadering wordt de overlegvergadering met de KLM-directie gehouden. Hierbij zijn de KLM CEO en hoofd Human Resources namens het bedrijf aanwezig. De ingenomen standpunten van de OR worden besproken en er worden beslissingen genomen.

Contact
Input en/of vragen voor de OR-fractie kunnen naar: or@vnconline.nl

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA