KLM cabineoverleg mei

26 mei 2023

Tijdens het maandelijkse cabineoverleg op donderdag 25 mei jl. hebben wij de volgende zaken met KLM en FNV Cabine besproken:

Afmeldperiode
Planningsstand
5-jaarlijkse medische keuring (MACI)
Covid restricties

Aansluitend aan het cabineoverleg hebben KLM en de cabinebonden gesproken over de lange termijn thema’s. Ook hier informeren we jou graag over in dit verslag.

Afmeldperiode
In de cao 2019-2022 is met KLM afgesproken om te onderzoeken of de afmeldtijd van 30 minuten nog representatief is. Het onderzoek heeft aangetoond dat er maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden tijdens de afmeldperiode weer in lijn te krijgen met de afmeldtijd. Er zijn op basis van deze conclusie twee sporen uitgezet. De eerste is om te kijken of er in het afmeldproces geoptimaliseerd kan worden, zodat de tijd van 30 minuten weer realistisch is. Het andere spoor is het bekijken van de effecten als de afmeldtijd verruimd zou worden. Over beide sporen wordt nog gesproken hoewel wij sceptisch zijn over mogelijkheden om de afmeldperiode binnen 30 minuten te realiseren. De VNC is echter van mening dat er niet echt schot in de zaak zit en heeft dit ook tijdens het overleg aangegeven. Wij snappen de complexiteit, maar vinden wel dat de werktijd overeen moet komen met de werkzaamheden die door het cabinepersoneel moeten worden verricht. Met de procesafspraken die nu zijn gemaakt, gaan wij ervan uit dat de partijen hier binnen afzienbare tijd een passende afspraak over kunnen maken.

Planningsstand
In de planningsstand is te zien dat er een lichte overcapaciteit aan crew is voor de zomer. In de winter sluit de productie aan op de crewsterkte. Doordat KLM de productie in de winter naar beneden bij heeft moeten stellen, ziet het ernaar uit dat er geen nieuwe instroom zal plaatsvinden voor november 2023. Nieuwe promotietrainingen zullen naar verwachting pas in 2024 weer worden opgestart. Op de vraag of de eenjaarscontractanten zich zorgen moeten maken over de bijstellingen van het productiescenario, geeft KLM aan dat het niet verlengen van de jaarcontracten niet op tafel ligt. Zij heeft voor nu genoeg tools om de overcapaciteit weg te managen, bijvoorbeeld met tijdelijk- of structureel minderwerk en non-activiteit.

5-jaarlijkse medische keuring (MACI)
Elke 5 jaar vul je een vragenlijst in over jouw gezondheid. Een keuringsarts beoordeelt de antwoorden en wanneer je gezond wordt verklaard, ben je weer voor 5 jaar goedgekeurd. Een enkele collega wordt helaas niet goedgekeurd en kan dan niet meer vliegen. Of krijgt niet een goedkeuring voor 5 jaar maar voor een kortere periode. Als daar een medische onderbouwing voor is, dan is dat natuurlijk een goede zaak; voor de gezondheid van het individu en de veiligheid aan boord. Helaas wordt ook incidenteel iemand afgekeurd waarbij de medische onderbouwing rammelt. Of waarbij door EASA-wetgeving en/of de specialist wordt gesteld dat die medische conditie geen invloed heeft op de werkzaamheden aan boord en iemand dus gewoon goedgekeurd had moeten worden.

Een logische vervolgstap zou zijn dat je bezwaar maakt tegen de beslissing of beroep aantekent. Echter, deze stap bestaat niet in de medische keuring bij cabine. Met andere woorden: je wordt onterecht afgekeurd of krijgt een afwijkende termijn en je kunt daar niks tegen doen.
Al meer dan een jaar dringen wij er bij KLM op aan om zo snel mogelijk een beroepsprocedure in te richten. Nadat KLM in eerste instantie niet veel urgentie toonde, heeft men uiteindelijk onderkent dat het ontbreken van een beroepsprocedure een grote nalatigheid is. Het lijkt niet eenvoudig om een instantie te vinden die de vlieg medische keuring kan uitvoeren. De onrechtvaardigheid die is ontstaan door het ontbreken van een beroepsprocedure is echter onacceptabel en wij blijven bij KLM aandringen tot hoge spoed om dit te regelen. Mocht jij vragen hebben bij de uitkomst en/of procedure van de vlieg medische keuring meld je dan bij ons en/of KLM.

Covid restricties
We zijn allemaal ontzettend blij en opgelucht dat er nergens op het routenet nog restricties zijn met betrekking tot covid. Eind april vervielen de laatste bestemmingen waarop een covid-test werd gevraagd, namelijk Japan en Suriname. In Nederland was per half maart de quarantaineplicht bij een covid besmetting al opgeheven. In de anderhalve maand tussen die beslissing en het opheffen van de maatregelen in de rest van de wereld, zijn er collega’s geweest die bij het aanmelden voor een vlucht met een covid-test positief testen. Zij mochten daardoor niet alleen mee op de desbetreffende vlucht, maar werden ook ziekgemeld en niet op een andere vlucht ingedeeld. Dit was in strijd met de richtlijnen van het RIVM. Wij hebben dit bij het bedrijf aangekaart en KLM heeft aangegeven deze mensen te compenseren voor de reiskosten. Het is een klein gebaar, wij vinden het echter belangrijk dat de kosten die je voor je werk maakt, worden vergoed.

Lange termijn thema’s
In de cao 2022-2023 is de afspraak gemaakt om met elkaar te verkennen welke lange termijn thema’s we zien die goed zijn voor het cabinepersoneel. Het blijkt echter relatief veel tijd te kosten om deze te onderzoeken en uit te werken. Na het cabineoverleg zijn de cabinebonden en KLM verder gegaan met het bespreken van de thema’s die door de verschillende partijen zijn ingebracht.. Waar ligt de overlap en wat zijn de verschillen tussen de thema’s, was het onderwerp van gesprek gisteren. Dit is wat de VNC betreft een zorgvuldig proces waarbij goed gekeken moet worden welk probleem we op willen lossen en of de knoppen waaraan we willen draaien de juiste zijn. Daarnaast gunnen wij het KLM cabinepersoneel na afgelopen pittige jaren ook een periode van meer rust. De komende periode zullen de partijen besluiten welke lange termijn thema’s overeengekomen kunnen worden.

Tijdens het cao-overleg in 2022 hebben we al met elkaar vastgesteld dat ‘Evaluatie loongebouw 2014’ in ieder geval een gedeeld thema is.
We hebben met elkaar de pijnpunten in kaart gebracht. Deze liggen vooral in de zeer kleine salarisstappen die een CA de eerste 5 jaar maakt. Daarnaast ervaren vooral relatief kort in dienst zijnde pursers een groot verschil tussen hun salaris en dat van meer seniore CA’s en Pursers uit het oude loongebouw. Ook hebben we vastgesteld dat de verschillen in salaris als gevolg van de bodems van €80 bij de laatste salarisverhogingen, een sterk nivellerend effect hebben gehad. Dit heeft geleid tot nog kleinere stappen tussen CA’s die een paar jaar in dienst zijn en beginnende CA’s. We gaan op korte termijn uitgebreider verder praten over dit onderwerp.

De VNC heeft haar lange termijn thema’s gedeeld met KLM en FNV cabine:

Werk-privé balans
Met dit thema vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de behoefte vanuit onze leden om te waken dat de balans positief blijft. Juist na de hectische jaren waarin heel veel is gevraagd van de flexibiliteit is dit een actueel thema, waarbij we ook niet uit het oog willen verliezen dat verschillende generaties en collega’s in verschillende levensfasen verschillende behoeften hebben op dit vlak. Hoe kan KLM de behoefte van het cabinepersoneel omtrent werk-privé balans optimaal faciliteren?
Duurzame inzetbaarheid
Voor ons is het essentieel dat cabinepersoneel in staat moet zijn om gezond en in fulltime dienstverband de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Vliegen is een vak en dat wordt met de lengte van vluchten en de tijdverschillen zwaarder naarmate je langer vliegt. Als vakvereniging vinden wij het belangrijk dat de werkgever hier oog voor heeft en meedenkt over mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid te waarborgen. Het structureel hoge verzuim onder cabinepersoneel bevestigt voor de VNC het belang van dit thema.
Perspectief
Wij vinden het belangrijk dat collega’s meer mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zowel binnen de vliegende functie (aan boord) maar ook daarbuiten. KLM zou, wat de VNC betreft, moeten kijken naar een uitbreiding van nevenfunctionarissen binnen KLM. Onder onze vliegende collega’s zijn zoveel mensen met kennis en ervaring binnen en buiten het bedrijf die van enorme waarde kunnen zijn voor KLM. Dit thema ‘perspectief’ sluit daarnaast uitstekend aan bij het werkgeluk waar KLM naar eigen zeggen een van haar prioriteiten voor de komende jaren van heeft gemaakt.
Cabinepersoneel als ‘commercial asset’
In zware tijden is er door de jaren heen veel ‘gehaald’ (lees: bezuinigd) bij cabinepersoneel. Desondanks scoort onze crew nog altijd zeer goed in de beleving van onze passagiers. Zelfs in de afgelopen twee jaar – en meer recent in de afgelopen maanden van vele verstoringen – is de passagierswaardering voor cabinepersoneel bijzonder hoog geweest en gebleven. Wij hebben KLM gevraagd om meer naar cabinepersoneel te kijken als ‘commercial asset’. KLM hanteert onder andere de  NPS (Net Promotor Score) om haar eigen succes te meten. Daarnaast is een belangrijke factor natuurlijk het bedrijfsresultaat. NPS en bedrijfsresultaat (winst) zijn naar onze mening dus rechtstreeks met elkaar verbonden. Ieder punt hoger in de NPS vertegenwoordigt daarmee een financieel resultaat. Om een zo hoog mogelijke NPS te kunnen realiseren, en dus een hoger bedrijfsresultaat, hebben wij KLM gevraagd om meer te investeren in cabinepersoneel met als doel een nog hogere NPS score te behalen. Die hogere score zal een positief effect op de winst hebben en daarmee ook voor KLM interessant zijn. Met dit thema vragen wij aandacht voor (investeren in) cabinepersoneel als ‘commercial asset’ in plaats van een kostenpost.

Tot slot, wij houden regelmatig digitale ledeninfosessies, je kunt je hier aanmelden.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Marije Kroese, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders