• home
  • KLM Cabineoverleg mei

KLM Cabineoverleg mei

KLM cabineoverleg mei 2022  

Vanwege Hemelvaart vond het maandelijks cabineoverleg niet zoals gebruikelijk op donderdag plaats, maar op woensdag 24 mei. Daarbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

2 x 2,5% loonsverhoging
Interchange met andere maatschappijen
Toelichting op productiebalans Europa KLM/KLC
Financiële waardering voor KLC-gedetacheerden bij promotie naar CA1  
Impact op crew door personeelstekorten op Schiphol
De planningsstand en afbouw tellerdagen  

De 2 x 2,5% loonsverhoging: GEEN sigaar uit eigen doos
Er leven zorgen over de uitwerking van deze aangekondigde loonsverhoging. Collega’s vertrouwen de zaak nog steeds niet, zo blijkt ook uit de top 3 onderwerpen van onze servicedesk: het onderwerp staat met stip op nummer 1. Maar KLM was stellig en benadrukte nogmaals dat de 2 x 2,5% loonsverhoging in geen geval negatieve gevolgen zal hebben voor haar medewerkers. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zal hierdoor niet uit een andere inkomstenbron hoeven komen. Ook zal het niet zo zijn dat collega’s als gevolg van het uitkeren van de 2 x 2,5% uitgestelde loonsverhogingen (meer) moeten gaan bijdragen vanaf 2023.

De aanleiding voor het eenzijdige besluit van KLM om de uitgestelde loonsverhogingen nu uit te gaan betalen is de torenhoge inflatie, die pijnlijk voelbaar is voor alle werknemers en die niet in deze mate voorzien was. Deze loonsverhogingen zijn onvoorwaardelijk en – we herhalen het nog maar een keer – géén sigaar uit eigen doos. KLM heeft tijdens dit overleg expliciet deze garantie gegeven. De verhoging zal, met terugwerkende kracht vanaf maart 2022, bij de loonstrook van juli 2022 worden uitbetaald.  

Interchange: wet of dry lease bij andere maatschappijen
Een onderwerp waar de VNC al sinds 2019 de vinger aan de pols houdt is het toepassen van zogenaamde interchange door KLM: het leasen van toestellen – al dan niet compleet met crew – bij andere maatschappijen om vluchten onder KLM naam en vluchtnummer uit te voeren. Tijdens de corona periode was daar uiteraard geen sprake van, maar inmiddels trekt de productie snel aan en zal KLM om slots te behouden en productie te kunnen waarmaken op korte termijn naar dit middel moeten grijpen. KLM gaf aan twee vlootlijnen van KLC te willen opereren via een zogenaamde wetlease, dat wil zeggen dat toestellen van een andere maatschappij mét crew zullen worden ingehuurd. KLM is momenteel in gesprek met een maatschappij hierover.  

De VNC heeft altijd op het standpunt gestaan dat bij interchanges geen gebruik kan worden gemaakt van low cost maatschappijen met karige arbeidsvoorwaarden die potentieel een bedreiging zouden kunnen vormen voor de eigen werkgelegenheid en veiligheid. Wat ons betreft moeten deze maatschappijen aan een arbeidsvoorwaardelijke toets worden onderworpen voordat zij worden ingehuurd. KLM heeft deze toets toegezegd en zal hier op korte termijn op terugkomen.

Toelichting productiebalans Europa KLM/KLC
In de cao zijn afspraken vastgelegd over het behoud van balans in de Europa productie tussen KLM en KLC en daarmee werkgelegenheid voor KLM. Er mag dan ook geen structurele verschuiving plaatsvinden van KLM naar KLC en wij ontvangen maandelijks een update over deze verhouding. Ook tijdens dit cabineoverleg werd een toelichting gegeven.  

Op dit moment zit KLC weer bijna op het oude productieniveau van voor corona. KLM blijft echter nog achter en zit op ongeveer 65%. Dat heeft volgens KLM voornamelijk te maken met het aantal vliegtuigen: de vloot wordt – mede door de late keuze voor Airbus in plaats van de 737 MAX – relatief laat vervangen. En vijf 737-700’s die de vloot toch al zouden gaan verlaten zijn aan Transavia uitbesteed. Die afspraak was al in een eerder stadium gemaakt en daar kan niet op teruggekomen worden. Bij KLC is de binnenkomst van de nieuwe en grotere Embraers al langere tijd gaande.

VNC ziet ondanks de toelichting op de vlootvernieuwing met lede ogen aan dat herstel van de KLM Europa productie langer duurt dan die bij KLC. We hebben de zorg uitgesproken over de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid bij KLM en de nóg tragere doorstroom van KLC CA’s naar KLM. KLM benadrukt dat het herstel in de balans wel degelijk komt, het duurt alleen langer: vanaf de komst van de nieuwe KLM Airbussen Neo zal de balans zich volledig herstellen en de verhouding zal in 2025/2026 weer als vanouds zijn.   

Financiële waardering voor KLC-gedetacheerden bij promotie naar CA1  
Een ander belangrijk VNC-standpunt is dat meer verantwoordelijkheid in een functie te allen tijde moet leiden tot meer salaris, zoals gebruikelijk is in de KLM-organisatie. Het kon ons inziens dan ook niet zo zijn dat bij KLC gedetacheerde collega’s geen extra beloning of compensatie kregen bij promotie naar CA1. KLM wilde in eerste instantie niet meegaan in die gedachtegang, maar na stevig aandringen is er nu toch een aanvullende afspraak gemaakt. Deze afspraak willen zowel KLM als de cabinebonden graag zorgvuldig uitwerken voordat we deze in detail communiceren. We zullen dit op korte termijn in een aparte Extra Nieuwsbrief alsnog doen. Feit blijft dat dit recht doet aan de stap naar CA1 en hopelijk een extra stimulans zal vormen om CA1 te worden. Dit is niet alleen een leuke financiële opsteker voor de CA in kwestie, maar ook iets waarmee KLM en KLC geholpen zijn: er zijn momenteel tekorten aan CA1’s en er worden om die reden al vluchten geannuleerd. Het inzetten van de eerdergenoemde wetlease vloeit daar mede ook uit voort. We hopen omwille van het herstel dan ook dat meer collega’s de stap naar CA1 nu zullen gaan maken.

Impact op crew door personeelstekorten Schiphol  
We worden er allemaal dagelijks mee geconfronteerd tijdens het werk en in de media: de enorme rijen op Schiphol. De impact hiervan op het personeel op de luchthaven en aan boord lijkt steeds ernstiger te worden: gestreste, boze en zelfs agressieve passagiers, verstoringen in de vluchtuitvoering, bagage problemen en roosterwijzigingen.  
De oorzaken zijn duidelijk: personeelstekort, hoge verzuimcijfers, organisaties die na twee jaar corona opeens binnen no time geacht worden op hun oude niveau te opereren. Een oplossing ligt op korte termijn niet in de lijn der verwachting, maar wij hebben KLM wel gevraagd om meer inzicht te geven in wat er nu daadwerkelijk gedaan wordt om hier het hoofd aan te bieden. KLM heeft toegezegd de bonden inhoudelijk meer en regelmatiger mee te nemen in de verschillende trajecten, zoals de activering van het crisisteam en een tactisch team dat zich dagelijks bezighoudt met de problematiek, en de uitkomst van de overleggen tussen Schiphol en de verschillende stakeholders. Doel is om de cabinebonden een vollediger beeld te geven waarmee wij onze leden beter kunnen informeren. Uiteraard hopen we op snelle en structurele verbetering van deze - inmiddels wel te noemen - crisissituatie.

De planningsstand en afbouw tellerdagen  
Het goede nieuws is dat KLM ongekend hard groeit. Dit jaar zullen er volgens de planning  rond de 900 collega’s bij KLM instromen. Een groei met een dergelijk aantal is nog nooit eerder vertoond. De opleidingscapaciteit bij KLM komt daardoor fors onder druk te staan. Er staan immers, naast de enorme aantallen nieuwe instoom, ook promotiecursussen in de planning. Er worden dan ook extra trainers opgeleid om al deze instroom- en promotietrainingen in goede banen te leiden.

Het slechte nieuws is dat er in de maand juni en juli tekorten zijn, die worden veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim dat nu rond de 11% ligt. Als deze cijfers zo hoog blijven, dan verwacht KLM ondanks de grote instroom de zomerproductie niet waar te kunnen maken. Vliegen in JV (bij wijze van hoge uitzondering), plussen in NIZ en tijdelijk of structureel meerwerk zijn zaken die hebben geholpen om de tekorten in de meivakantie op te lossen, maar de prioriteit van KLM zal liggen in het terugbrengen van de verzuimcijfers, onder meer door de oorzaken beter in kaart te brengen.

Door de tekorten is het tijdelijk niet mogelijk om, zoals gewenst, tellers af te bouwen. De VNC heeft KLM gevraagd om meer inzicht te geven in de tellerstanden, met name in de verhouding tussen CL- en KL-dagen. De afspraken over de tellerstanden  zijn in ‘normale’ tijden, vóór corona gemaakt. Het kan zomaar zijn dat er nu een andere en mogelijk onwenselijke balans is ontstaan. KLM heeft toegezegd met een overzicht te komen, maar heeft niet het beeld dat er veel mensen tegen de grens van met name de CL-dagen (= 10 dagen maximaal) aanlopen. Ruimte voor afbouw van de tellers is overigens ook een wens van KLM en wordt altijd meegenomen in de planning.        

Tot slot kwam KLM terug op onze vragen van vorige maand:
Op de vraag van de VNC of het salaris eerder in de maand kan worden uitgekeerd, heeft KLM  ontkennend geantwoord: dat zou een negatief effect op het werkkapitaal hebben.
Een kennismakingsgesprek met onze nieuwe ceo Marjan Rintel zit wel in de planning.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Geef je dan hier op voor één van onze digitale infosessies, we zien en spreken je graag!

Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk & Marije Kroese
KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA