KLM Cabineoverleg januari 2023

24 januari 2023

Gisteren vond het eerste cabineoverleg van 2023 plaats op het KLM hoofdkantoor te Amstelveen. Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:
• Herberekening daggelden

• Afspraken rondom wetlease KLM en KLC
• Regels rondom toewijzing meer/minderwerk
• De planningsstand

Daggeld problematiek
De VNC heeft in het afgelopen cao overleg de daggeldproblematiek op de agenda gezet. We hebben een verschil van inzicht met KLM over de gebruikte wisselkoers. Deze problematiek speelt al jaren en is ook op andere overlegtafels besproken: de Hodaco kwam er met KLM niet uit en heeft dit onderwerp uiteindelijk bij de vakbonden neergelegd. In de afgelopen cao-ronde heeft VNC dit onderwerp aangekaart en afgesproken met KLM dit buiten de cao om verder te onderzoeken.
Afgelopen vrijdag was hier al een apart overleg over, waar partijen niet veel verder kwamen. KLM herkent zich maar ten dele in de door ons geschetste misstanden uit het verleden. Wat de VNC betreft zal op de kortst mogelijk termijn verder worden gesproken. Er zijn vandaag daarom concrete afspraken gemaakt om dit onderwerp verder te onderzoeken.

Interchange en wetlease
Bij dit onderwerp gaat het over de interpretatie van artikel 4.6 uit de KLM cao, waarin de voorwaarden voor wetlease beschreven worden. In ons vorige cabineoverleg hebben we dit onderwerp ook besproken. Het gaat om het ontstane gat in de Europa productie door het uitvallen van een aantal toestellen in de KLC operatie. Een gat dat deels gedicht zal worden met de inzet van onze Boeing 737 en deels door het inhuren van toestellen mét crew van andere maatschappijen (wetlease). De VNC wil dat er ook structurele afspraken worden gemaakt over het toetsen  van de arbeidsvoorwaarden van leasemaatschappijen die KLM voornemens is in te huren. Verzoeken om interchanges moeten wat ons betreft, inclusief de arbeidsvoorwaardelijke toets, afhankelijk van de lease, óf bij een KLM overleg óf bij KLC aan tafel worden gedaan. KLM heeft begrip voor dit voorstel en komt hier binnenkort op terug.
Dit onderwerp raakt ook de terugkeer van KLM collega’s die bij KLC gedetacheerd zijn en daarmee ook het op gang brengen van de doorstroom van KLC-collega’s naar KLM op de kortst mogelijke termijn. Onderwerpen die voor een groot deel van onze leden erg belangrijk zijn en waar wij dus bovenop zitten.

Evaluatie loongebouw 2014
Tijdens het cao-overleg in oktober 2022 hebben we met KLM afgesproken het loongebouw 2014 te evalueren. Deze evaluatie bevat meerdere, soms complexe, onderdelen van het loongebouw waaronder de salarisstappen en we hebben met elkaar afgesproken hier binnenkort verder met elkaar over te praten.

Toepassing regels rondom meer/minderwerk
Op basis van vragen van onze leden hebben wij ontdekt dat KLM op juridisch onjuiste gronden verzoeken voor meerwerk heeft afgewezen of teruggedraaid. KLM hanteerde de regel dat iemand bij aanvraag, peilmoment én ingangsdatum niet ziek of zwanger mocht zijn. De VNC heeft dat door onze juristen laten uitzoeken en deze regel bleek zowel wettelijk als volgens de cao niet te kloppen. Inmiddels is ook KLM tot dat inzicht gekomen, echter staat het nog foutief op de KLM portal. Ons verzoek was dan ook om zo snel mogelijk de correcte regels weer te geven, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. KLM heeft toegezegd dit vóór 6 februari online aan te passen.
Is jouw meerwerk in het verleden afgewezen of ingetrokken omdat je ziek of zwanger werd? Dan roepen we je op om dat te melden bij de VNC én bij KLM Inflight Services, zodat uitgezocht kan worden of dit op correcte gronden is gegaan.

Het blijkt dat het loont om zaken te melden. Ook bij de case van ziekte in JV heeft nader onderzoek van VNC ervoor gezorgd dat KLM de regels moest aanpassen conform cao en wetgeving. Veel collega’s bleken te zijn benadeeld door deze misvatting en nog recht te hebben op JV-dagen. Dus heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Weet ons te vinden.

De planningsstand
Voor het eerst is de planning voor de zomer van 2023 in de planningsstand zichtbaar. In de resterende winterschema-maanden is een nogal groot gat zichtbaar tussen de capaciteit en productie. Daar zijn volgens KLM twee redenen voor. Ten eerste voorzag KLM een grotere groei in productie dan de recente updates aangeven. Ten tweede zet de groei tendens wél door op de langere termijn en moet daarvoor ook opgeleid worden, in alle functies. Omdat de opleidingscapaciteit beperkt is, is KLM  daar nu al mee begonnen en zitten we dus wat ‘ruim in ons jasje’. Door uitvraag voor minderwerk en het zoveel mogelijk afbouwen van tellers hoopt KLM dit op te vangen.
Overigens is het capaciteitsprobleem bij vooral het vliegerdomein zorgelijk: KLM zet alle zeilen bij om vliegers te werven en tekorten te voorkomen. VNC zal hier vinger aan de pols houden, aangezien een tekort aan vliegers een neerwaartse druk op de productie kan betekenen.

In de planning staat vooralsnog de instroom van 28 nieuwe CA’s, 240 collega’s die kunnen doorstromen naar tweebander, 120 promotieplekken voor Purser en 60 naar Senior Purser.

Tot slot hebben we KLM dringend verzocht om de gezamenlijke lobby met de bonden richting Den Haag sneller en beter vorm te geven en sterker in te zetten. Het gaat om onze toekomst en werkgelegenheid en het is wat de VNC betreft essentieel om onze belangen zo goed mogelijk te verdedigen in de politieke arena. Ons motto ‘Samen sterk’ is daarbij wederom leidend.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen? Tijdens onze live ledeninfosessies kun je ze stellen of andere werkgerelateerde zaken bespreken, klik hier om aan te melden.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk en Marije Kroese
KLM sectiebestuur