KLM cabineoverleg april 2023

20 april 2023

In het overleg tussen de cabinebonden en KLM passeerden weer diverse onderwerpen de revue, waarbij we de meest in het oog springende toelichten in dit verslag.

● in mei eenmalige uitkering na eerder geleverde AVB
● uitbetaling en percentage WDR 2022
● planningsstand
● afmeldperiode
● rooster week 3 en 4 bij ziekte
● rechtzetten fouten rondom ingetrokken meerwerk

Eenmalige uitkering in mei na eerder geleverde AVB
We hebben in onze cao vastgelegd dat als blijk van waardering voor de eerder geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB) er een eenmalige uitkering van 20% naar rato komt. De cao-afspraak is dat je deze direct ontvangt volgend op de maand nadat de kredietfaciliteit onder de overheidsgarantie is beëindigd (april 2023). KLM verwachtte die uitkering in augustus uit te betalen, maar dat kan dus eerder, te weten volgende maand al. KLM heeft tijdens het overleg bevestigd dat deze inderdaad in mei zal worden uitgekeerd.
De berekening gaat over de daadwerkelijk individueel totaal geleverde AVB (WDR 2019, twee loonrondes van 2,5%, DI-budget 2020 en 2021, eindejaars- en vakantie-uitkering, salaris) waarvan dus 20% in een eenmalige uitkering wordt uitbetaald.

Uitbetaling en percentage WDR 2022
KLM heeft de kredietfaciliteit met garantstelling door de Nederlandse Staat beëindigd en er is een nieuwe faciliteit overeengekomen met een groep banken. Hiermee zijn de overheidsvoorwaarden die aan de faciliteit waren gekoppeld van tafel. We weten en begrijpen dat iedereen graag wil weten wat dat precies betekent voor het moment van uitbetaling en het percentage van de winstuitkering (WDR) 2022. Wat we 2 dagen geleden naar jullie hebben gecommuniceerd (klik hier) geldt nog steeds: dit zal nog door KLM worden bekendgemaakt.

Planningsstand
Voor de zomermaanden (juli, augustus, september) is een uitvraag voor minderwerk gedaan vanwege de tijdelijk naar beneden gestelde productie. De ontstane ruimte zal volgens KLM een positief effect hebben op de ruimte in Vacchange. Voor richting het einde van het jaar verwacht KLM dat doorstroom vanuit KLC en ook externe instroom weer op gang komt.

Afmeldperiode
Het onderwerp ‘afmeldperiode’ is met de huidige 30 minuten in veruit de meeste gevallen (ruim) onvoldoende en heeft dan ook al lange tijd onze aandacht. Er wordt gekeken of en zo ja hoe deze afmeldperiode wel in 30 minuten kan worden gerealiseerd. Als dat niet kan, komt de mogelijkheid naar het verlengen van de afmeldperiode in beeld. Er is nog geen conclusie, daar is KLM wel mee bezig en daarbij zal zij meewegen wat al wel duidelijk is. Bijvoorbeeld dat het verlengen van de afmeldtijd naar 35 of 40 minuten nauwelijks iets oplevert in de omloopcyclus.

Rooster week 3 en 4 bij ziekte
Op 8 mei hervat KLM de pilot ‘rooster week 3 en 4 bij ziekte’. Deze was eerder al gestart maar als gevolg van de coronacrisis tijdelijk stilgevallen. De pilot houdt in dat je bij een (naar verwachting) kortdurende ziekmelding in overleg met Crew Control kunt bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn om je rooster in week 3 en week 4 deels of geheel in stand te houden.

Rechtzetten fouten ingetrokken meerwerk
Zoals in onze eerdere nieuwsbrieven gedeeld, heeft de VNC ontdekt en direct aangekaart dat KLM fouten heeft gemaakt met salarisbetalingen van collega’s waarbij meerwerk was toegekend en die vervolgens, voor aanvang van de meerwerkperiode, ziek werden of zwanger raakten. KLM draaide het inmiddels goedgekeurde meerwerk terug, wat wettelijk niet is toegestaan. Betreffende collega’s kunnen zich nu bij KLM melden voor een herberekening van hun salaris. En indien er fouten zijn gemaakt zal er alsnog betaling plaatsvinden waarbij KLM heeft aangegeven de wettelijke termijn van 5 jaar hiervoor te hanteren. Inmiddels heeft KLM dit ook op de Newsapp gecommuniceerd.

Duurzame mobiliteit
KLM heeft haar ambitieuze plannen gepresenteerd voor een duurzaam mobiliteitsprogramma voor haar personeel. De focus van onderzoek ligt bij cabinepersoneel op aanmoediging van duurzaam woon-werkverkeer. We hebben aangestipt dat er rekening dient te worden gehouden met dat cabinepersoneel vaak aan- en afmeldtijden heeft die niet altijd binnen de OV-dienstregeling vallen. Daarnaast kan een koffer/ trolley het reizen met bijvoorbeeld de fiets bemoeilijken. Wij hebben het signaal afgegeven dat het niet zo kan zijn dat vliegende KLM’ers nadelen ondervinden van een KLM-breed duurzaam mobiliteitsprogramma omdat er door omstandigheden niet altijd een keuze is.

Aftrap evaluatie loongebouw 2014
Tijdens de laatste cao-onderhandelingen is met de betrokken partijen afgesproken dat het loongebouw 2014 wordt geëvalueerd omdat er binnen het korps vragen over zijn. We hebben met elkaar afgesproken hier eind mei mee te beginnen.

Tot slot, wij houden regelmatig digitale ledeninfosessies, aanmelden kan via deze >link<.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Marije Kroese, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders