KLM achtergrond november

24 november 2023

Na de afronding van de nieuwe cao kijken we terug op een intensieve periode. De VNC heeft successen voor al het cabinepersoneel geboekt, hoewel we niet al onze doelen hebben bereikt. Ik neem jullie hier door een paar behaalde resultaten en zaken waar we momenteel nog aan werken.  

Loon- en carrièreperspectief
Wij hebben ons zoals gebruikelijk ook tijdens het cao-proces vanaf het begin tot het einde hard gemaakt voor alle cabinecollega’s. Zo zijn we gegaan voor een gelijkwaardige loonsverhoging plus loon- en carrièreperspectief voor iedereen, ongeacht leeftijd, dienstjaren of functie. Het resultaat is misschien niet voor iedereen waar men op had gehoopt maar over het algemeen krijgen we positieve reacties. In ieder geval zijn alle collega’s blij dat de eerste salarisverhogingen met terugwerkende kracht eind november worden uitbetaald.   

Ander goed punt is dat wij het bestaande sociaal plan (dat in 2024 afloopt) nu volledig en structureel in de cao hebben vastgelegd. Dit betekent bij economisch gedwongen ontslag toch enig sociale zekerheid met bijvoorbeeld de 5-jaar terugkeergarantie in je functie inclusief bijbehorend salaris en je senioriteit. Natuurlijk hopen we het sociaal plan, dat tijdens de coronaperiode door ons is uit onderhandeld, nooit meer nodig te hebben. Het biedt echter wel geruststelling voor eventuele uitdagende situaties in de toekomst. In deze VNC visual staan de cao-resultaten 2023-2025  kort en helder op een rij.  

Doorstroom KLC-collega’s naar KLM
Na jaren wachten, voor sommigen zelfs ruim 9 jaar, stromen eindelijk weer KLC-collega’s door naar KLM. Al bij de eerste basiscursus ook wel ini genoemd, bleek dat deze collega’s in een verkeerde salaristrede waren geplaatst waardoor zij o.a. geld dreigden mis te lopen. De VNC is onmiddellijk voor hen in actie geschoten en heeft bij KLM aangedrongen op snelle correctie, Dit is inmiddels gelukkig gebeurd. Verder zijn wij zijn nog in gesprek met KLM over de precieze juiste vaststelling van het salaris voor een relatief kleine groep voormalige KLC-collega’s die op 28 augustus 2014 al in dienst waren bij KLC. Ook zij kunnen rekenen op ons als het gaat om hun belangen! 

Financieel voordeel ook voor doorstromers 
We zijn nu eveneens voor onze nieuwe collega’s toegang tot MyHR (en de salarisstrook) aan het regelen. Zodat zij net als alle cabinecollega’s financieel voordeel kunnen halen uit de cafetariaregeling, zoals teruggave van vakbondscontributie en de vervoersvergoeding. Bij de omzetting van KLC naar KLM is deze mogelijkheid ontoegankelijk geweest waardoor deze collega’s buiten de ‘cafetaria voordelenboot’ lijken te vallen en dus geld mislopen. Tenslotte is het belangrijk dat ook de oud-KLC collega’s die nu doorstromen naar KLM de mogelijkheid krijgen om vóór 31 december aanstaande een keuze te maken voor inzet van hun DI budget.   

Correctie onjuiste salaristrede bij ouderschapsverlof
In april dit jaar meldde een VNC-lid ons dat er ‘mogelijk iets mis was gegaan met de timing van de jaarlijkse salarisstap’. De VNC is direct in dit dossier gedoken en kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat KLM onterecht jaarlijkse slarisstappen had uitgesteld na het opnemen van 100% ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof mag namelijk geen invloed hebben op het moment van de jaarlijkse salarisstap. Let op: dit geldt alleen voor 100% ouderschapsverlof. Wanneer men gedeeltelijk ouderschapsverlof opneemt, liep en loopt de jaarlijkse salarisstap wel correct door.

Wij hebben dit in april 2023 aan KLM kenbaar gemaakt en in september heeft KLM bevestigd dat de VNC conclusie correct was. Daarna heeft de werkgever een inventarisatie gemaakt van alle betreffende KLM en KLC cabinecollega’s om vast te stellen bij wie de salarisstap onjuist was toegepast. Ook is op individueel niveau doorgerekend hoeveel salaris zij als gevolg van deze fout zijn misgelopen.  
KLM stelt nu dat zij, op basis van de wettelijke termijn van 5 jaar, een nabetaling zal doen aan alle cabine collega’s die het betreft. De VNC heeft zich lang hard gemaakt voor een goed resultaat! Wel hebben we nog bezwaar gemaakt tegen het maximum van 5 jaar omdat de werkgever – vanuit goed werkgeverschap – betreffende collega’s over een langere periode zou moeten compenseren. Helaas houdt KLM nog vast aan de 5 jaar.  

Met de salarisbetaling van november 2023 ontvangen de collega’s om wie het gaat een nabetaling van KLM of KLC. Omdat wij verwachten dat zij duidelijke inzicht en overzicht willen hebben, vroegen wij KLM om voldoende beschikbare mensen die dit kunnen geven. KLM heeft inmiddels bevestigd dat het HR Shared Support Centre (HRSSC) hier op is voorbereid.  

Voor de volledigheid wijzen we jullie erop dat deze nabetaling mogelijk gevolgen kán hebben voor het (ver)krijgen van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag e.d.). Omdat we als VNC zeker willen zijn dat KLM/KLC voor collega’s die te maken zouden krijgen met deze gevolgen met een passende oplossing komt, hebben we een afspraak gemaakt. Te weten: dat de werkgever serieus omgaat met meldingen over financiële gevolgen. Daarvoor is het zaak dat collega’s schriftelijk melden dat zij financieel hinder ondervinden. Hierna zal KLM/KLC onderzoeken of er maatregelen genomen kunnen worden om deze hinder te verzachten. 

Douane inspectie crew bagage Schiphol
Nadat leden ons begin deze maand op de hoogte brachten van een uitgebreide douanecontrole op ‘KLM-eigendommen’, hebben we onmiddellijk juridisch onderzoek in gang gezet en contact opgenomen met zowel KLM als de Douane. De hoofdtaak van de Douane bestaat uit controlebevoegdheden uit de Algemene Douanewet en omvat niet het controleren op bedrijfseigendommen. De VNC heeft bij beide partijen een formele eis neergelegd om dit soort controles te stoppen! We verwachten nog deze week een reactie naar aanleiding van de door ons gestelde deadline. Vooruitlopend daarop heeft KLM al aangegeven dat er geen sancties zijn opgelegd na deze douanecontroles. Ook acteert KLM vooralsnog niet op eventuele meldingen vanuit de Douane over gevonden ‘KLM-catering items’.   

Bovenstaande en vele andere onderwerpen raken cabinecollega’s en als sterke vereniging maken we ons hard voor iedereen.  

Mede namens mijn medebestuurders wens ik jullie mooie en goede vluchten in aanloop naar de feestdagen met hopelijk zo min mogelijk verstoringen. Tot in december! 

Hartelijke groet,

Ivo