>>> KLM ACHTERGROND  

De cao’s volgen elkaar nu snel op. We zijn nog bezig met de laatste onderwerpen uit vorige cao's: ziekmelding en consequenties voor week 3 & 4, flexibel jaarlijks verlof, afmeldperiode en nieuw promotiebeleid. Vanuit de lopende cao zijn we in gesprek met KLM over de zogenoemde lange termijn thema’s en daarin is ook ‘evaluatie loongebouw 2014’ een thema. En omdat de cao op 2 maart van dit jaar afloopt, zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe cao.  

Onze leden hebben massaal de moeite genomen hun ideeën, zorgen en wensen met ons te delen en daar zijn we blij mee. Het is voor ons de bevestiging dat men ons ook nu weer weet te vinden.

cao 2019-2022
Tijdens het cabineoverleg van 22 februari hebben we aangegeven dat we, uiteraard met oog voor de kwaliteit van de uitkomsten, eerst de zaken uit de cao 2019-2022 willen afronden. Deze zijn ten tijde van corona begrijpelijkerwijs stilgevallen maar verdienen nu onze volle gemeenschappelijke aandacht.
Dat we parallel daaraan verder praten over – ook belangrijke - lange termijn thema’s is natuurlijk prima. Maar de juiste volgorde van invulling geven aan gemaakte cao-afspraken moet wel uitlegbaar zijn aan onze leden. Wij hebben op basis van zaken die zowel eerder als afgelopen maand door onze leden en de ledenraad zijn aangebracht, een aantal thema’s bepaald die we met KLM en FNV-cabine verder zullen uitdiepen:
 
1. Werk-privé balans
2. Duurzame inzetbaarheid
3. Diversiteit & inclusiviteit
4. Perspectief in ontwikkeling en groei
5. Medewerkerstevredenheid als verdienmodel voor KLM

In onze communicatie zullen we bovenstaande thema’s en de uitwerking daarvan uitgebreider toelichten. Naast deze onderwerpen komen zaken naar boven die zorgvuldige aandacht vragen en niet lang kunnen wachten. Zo hebben we nog steeds geen volledige duidelijkheid gekregen in de verschillende IPB-faciliteiten voor KLM-ers. Een onderwerp dat een doorn in het oog is van ons als bestuur maar zeker ook van onze leden.  

Daggeld
Een ander voorbeeld is de daggeldkwestie. De Hodaco van Groepscommissie 31 heeft ons verzocht om dit onderwerp op te pakken omdat zij er voor wat betreft het cabinegedeelte niet uitkomen met KLM. In de cao staat dat KLM voor de berekening van daggelden gebruik dient te maken van een interbancaire koers. In de praktijk blijkt dat het bedrijf al vele jaren gebruik maakt van de IATA 5-day rate (FDR) om ons daggeld te berekenen. Deze koers is wat ons betreft geen interbancaire koers en wordt slechts gebruikt door luchtvaartmaatschappijen om onderlinge verrekeningen te doen. Daarnaast is er sinds het gebruik van die IATA FDR door KLM sprake van koersverschillen die overall gezien leiden tot een lager uitbetaald daggeld. KLM stelt zich op het standpunt dat de IATA FDR weldegelijk een interbancaire koers is en dat de verschillen ten opzichte van een volledig interbancaire koers minimaal zijn. Het gaat hier echter om een lange periode van - naar onze mening - onjuist gehanteerde koers en het betreft een grote cabinepopulatie. Wij willen dus een volledige doorrekening van KLM ontvangen waarin duidelijk moet worden hoe groot de minimale verschillen over de jaren heen opgeteld zijn geweest.

Kortom: we zitten niet stil om jullie belangen continu zo goed mogelijk te behartigen; zowel bij (lang)lopende  als bij nieuwe onderwerpen. Wij bedanken jullie voor jullie enorme betrokkenheid, en jullie ideeën, wensen en zorgen. Dat helpt ons om met de juiste focus op jullie verder te gaan!   

Samen sterk!

Ivo Kruse Koster  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA