KLM achtergrond

Op 1 maart van dit jaar liepen alle KLM cao’s af. Nadat wij medio juli met alle vakorganisaties gezamenlijk met KLM hebben onderhandeld over de loonsverhogingen, werd er kort daarna in het gronddomein een akkoord gesloten.  

In die cao is een loonsverhoging van tweemaal 2% met tweemaal een bodem van 80 euro afgesproken. De VNC vond dat onvoldoende en heeft toen als enige cabinebond aangegeven verder te willen onderhandelen over loon bij de formele start van het cao-overleg voor cabine. Dat overleg is begin september gestart. De tijd en vooral de koopkracht zijn tussen medio juli en begin september aanzienlijk veranderd c.q. verslechterd. Wij houden daarom vast aan onze inzet op loon en andere zaken die een positief effect hebben op het besteedbaar inkomen van alle cabine collega’s.  

Verloop cao-overleg  
Na de eerste cao-sessies op 5 en 6 september hebben wij op vrijdag 16 september voor de derde keer met KLM en FNV Cabine onderhandeld over de nieuwe cao voor cabine.
We zien in deze tijden van enorme druk op de koopkracht beslist de urgentie om zo snel mogelijk tot een bevredigend resultaat te komen. Die uitkomst moet echt goed zijn en recht doen aan de geleverde prestaties van onze cabinecollega’s in de afgelopen jaren én aan de situatie waarin vele collega’s zich bevinden als gevolg van de inflatie. Daartoe heeft het laatste overleg niet geleid en daarom hebben we samen met KLM besloten om een pauze in te lassen.

Kortlopende cao en loonsverhoging
Wij kunnen nu nog niet ingaan op de actuele inhoudelijke punten van discussie omdat we nog in onderhandeling zijn en volledige openheid niet in het belang is van ons doel, onze onderhandelingsstrategie en onze tactiek. We kunnen wel verwijzen naar onze cao-inzetbrief die wij voorafgaand aan het cao-overleg naar KLM hebben gestuurd. Hierin lees je waar de VNC zich tijdens deze cao-onderhandelingen hard voor blijft maken. Samengevat gaan we voor een kortlopende cao van 1 jaar (ingaande 1 maart 2022) met vooral aandacht voor een goede loonsverhoging en andere elementen die de koopkracht zoveel als mogelijk moeten beschermen in deze tijden van ongekende inflatie. Wij hebben daarbij nadrukkelijk oog voor alle inkomensgroepen en alle functies: het belang van onze nieuwe collega’s, de huidige cabinecollega’s met vele dienstjaren en ook de toekomstige collega’s. Voor de collega’s die sinds 1 maart dit jaar in dienst zijn gekomen, heeft de VNC voorgesteld om de cursustoelage omhoog te trekken naar het niveau van een maandsalaris.

Beperken koopkrachtverlies  
De VNC heeft consequent vastgehouden aan een hogere looninzet, vanaf het begin van de cao onderhandelingen met alle domeinen (grond, vliegers en cabine) tot aan de recentelijke onderhandelingen tussen KLM en het cabine domein.

Deze inzet moet wat ons betreft - in combinatie met andere besteedbaar inkomen componenten - het koopkrachtverlies als gevolg van de enorme inflatie zoveel mogelijk beperken. Tijdens de hopelijk kortdurende pauze bezinnen alle partijen zich over de ontstane situatie, wij bespreken de voortgang ook met onze Ledenraad. Uiteraard staat de VNC open om het cao-overleg mogelijk - en afhankelijk van ontwikkelingen - eerder te hervatten.

 
Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM-sectie  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA