KLC extra nieuws

25 november 2023

Leestijd 3 minuten
Als sterke vereniging voor al het cabinepersoneel maken we ons hard voor alle VNC leden! We werken ook goed samen binnen onze secties om de beste resultaten te bereiken voor iedereen. Onderstaande issues en vele andere onderwerpen die cabinecollega’s raken, zijn een goed voorbeeld hiervan.  

Oplossingen voor issues bij doorstroom
Na jaren wachten, voor sommigen zelfs ruim 9 jaar, stromen eindelijk weer KLC-collega’s door naar KLM. Al bij de eerste basiscursus ook wel ini genoemd, bleek dat deze collega’s in een verkeerde salaristrede waren geplaatst waardoor zij o.a. geld dreigden mis te lopen. De VNC is onmiddellijk voor hen in actie geschoten en heeft bij KLM aangedrongen op snelle correctie. Dit is inmiddels gelukkig gelukt. Verder zijn we nog in gesprek met KLM over de precieze juiste vaststelling van het salaris voor een relatief kleine groep voormalige KLC-collega’s die op 28 augustus 2014 al in dienst waren bij KLC. Ook zij kunnen rekenen op ons als het gaat om hun belangen!

Bij de overgang van KLC naar KLM is er nog een bijkomend probleem opgedoken. De betreffende collega’s dreigen buiten de ‘cafetaria voordelenboot’ te vallen en dus geld mis te lopen. De toegang tot gebruik van de ‘cafetariaregeling’ voor teruggave van vakbondscontributie en de vervoersvergoeding (b)leek namelijk ontoegankelijk. De VNC is nu ook voor hen toegang tot MyHR (en de salarisstrook) aan het regelen.
Tenslotte is het fair dat ook KLC’ers die nu doorstromen naar KLM vóór 31 december 2023 hun persoonlijke keuze kunnen maken voor de financieel gunstige inzet van hun DI-budget. Klik hier voor hoe je dat doet.

Correctie onjuiste salaristrede bij 100% ouderschapsverlof
In april dit jaar meldde een VNC-lid aan ons dat er ‘mogelijk iets was misgegaan met de timing van de jaarlijkse salarisstap’. De VNC is direct in dit dossier gedoken en kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat de werkgever onterecht jaarlijkse slarisstappen had uitgesteld na het opnemen van 100% ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof mag namelijk geen invloed hebben op het moment van de jaarlijkse salarisstap. Voor alle helderheid: dit geldt alleen voor 100% ouderschapsverlof, bij het opnemen van gedeeltelijk ouderschapsverlof liep en loopt de jaarlijkse salarisstap wel correct door.

De VNC heeft dit in april 2023 aan de werkgever kenbaar gemaakt en zij heeft in september bevestigd dat onze conclusie correct was. Daarna is er een inventarisatie gemaakt van alle betreffende KLM en KLC cabinecollega’s om vast te stellen bij wie de salarisstap onjuist was toegepast. Ook is op individueel niveau doorgerekend hoeveel salaris zij als gevolg van deze fout zijn misgelopen.

De werkgever stelt nu dat zij, op basis van de wettelijke termijn van 5 jaar, een nabetaling zal doen aan alle cabine collega’s die het betreft. De VNC heeft zich lang hard gemaakt voor een goed resultaat! Wel hebben we nog bezwaar gemaakt tegen het maximum van 5 jaar omdat de werkgever – vanuit goed werkgeverschap – betreffende collega’s over een langere periode zou moeten compenseren. Helaas houdt men nog vast aan de 5 jaar.

Met de salarisbetaling van november 2023 ontvangen de collega’s om wie het gaat een nabetaling van KLM of KLC. Omdat wij verwachten dat zij duidelijke inzicht en overzicht willen hebben, vroegen wij hen om voldoende beschikbare mensen die dit kunnen geven. Inmiddels is bevestigd dat het HR Shared Support Centre (HRSSC) hier op is voorbereid.

Voor de volledigheid wijzen we jullie erop dat deze nabetaling mogelijk gevolgen kán hebben voor het (ver)krijgen van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag e.d.). Omdat we als VNC zeker willen zijn dat KLM/KLC voor collega’s die te maken zouden krijgen met deze gevolgen met een passende oplossing komt, hebben we een afspraak gemaakt. Te weten: dat de werkgever serieus omgaat met meldingen over financiële gevolgen. Daarvoor is het zaak dat collega’s schriftelijk melden dat zij financieel hinder ondervinden. Hierna zal KLM/KLC onderzoeken of er maatregelen genomen kunnen worden om deze hinder te verzachten.

Douane inspectie crew bagage Schiphol
Nadat leden ons op de hoogte brachten van een uitgebreide douanecontrole op ‘bedrijfseigendommen’, heeft de VNC onmiddellijk juridisch onderzoek in gang gezet en contact opgenomen met zowel KLC, KLM en de Douane. De hoofdtaak van de Douane bestaat uit controlebevoegdheden uit de Algemene Douanewet en omvat niet het controleren op bedrijfseigendommen. Na het delen van ons standpunt met de werkgever zijn zij nog altijd bezig met uitzoekwerk en het formuleren van een reactie. Vooruitlopend daarop heeft KLC al wel aangegeven dat er geen sancties zijn opgelegd na deze douanecontroles. Ook acteert KLC vooralsnog niet op eventuele meldingen vanuit de Douane over gevonden ‘catering items’.

Heb jij wellicht ook vragen en/of issues, neem vooral contact op met ons. We zijn er voor jou!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand
KLC sectiebestuur