KLC cao-onderhandelingen dreigen vast te lopen

12 oktober 2023

Leestijd 5 minuten

In het cao-overleg van 11 oktober heeft de VNC een volledige reactie gegeven op de KLC-voorstellen. Omgekeerd heeft KLC niet inhoudelijk gereageerd op onze voorstellen, omdat naar hun zeggen deze dusdanig groot van aard zouden zijn dat zij zich moeten beraden op een reactie. Daarbij vroeg KLC zich openlijk af of een vervolgoverleg volgende week zinvol is. Wij betreuren deze reactie, desalniettemin blijven wij gemotiveerd en volhardend op de inhoud en gaan graag constructief in overleg.

Deze week ontvingen we weer een hernieuwd voorstel van KLC, waarop wij met diverse (tegen)voorstellen zijn gekomen. Deze liggen in lijn met de wensen van onze leden en komen gedeeltelijk ook voort uit de gezamenlijke werkgroepen tussen de VNC en KLC.

Looptijd en loon
KLC stelt een looptijd van twee jaar (2 maart 2023 t/m 28 februari) voor. De VNC heeft vanwege snel veranderde omstandigheden de voorkeur voor een looptijd van één jaar, maar afhankelijk van het totaalpakket is een tweejarige cao voor ons bespreekbaar.

In de tabel zie je overzichtelijk de KLC en VNC loonvoorstellen:

Voorstel KLC Voorstel VNC

Per 1 september 2023: €135 bruto per maand
(bij 100% dienstverband, naar rato voor deeltijd)

Per 1 september: 5,5%
Per 1 oktober 2023: 6% Per 1 oktober 2023: 6%

Per 1 januari 2024: eenmalige uitkering €1500,- (voorwaarde is dat de
medewerker op 31 december 2023 in dienst is)

Per 1 januari 2024: eenmalige uitkering €1000,- & DI-budget 1,93%
Per 1 juli 2024: 3% Per 1 juli 2024: 3%

Per 1 januari 2025: als de consumentenprijsindex (CPI) over de periode
november 2023 t/m oktober 2024 hoger is geweest dan 3%, dan vult KLC per 1 januari 2025 de loonverhoging van juli 2024 aan met het meerdere met
een maximum van 2,0%

Per 1 januari 2025: 3%

Toelichting tabel
Zoals je ziet, bestaat het KLC-loonvoorstel uit verschillende onderdelen:
· een zogeheten nominale verhoging: een vast bedrag per maand voor de salaristrede;
· een eenmalige uitkering;
· een aantal procentuele verhogingen.

De VNC is echter voorstander van:

  • vaste percentages loonsverhogingen in plaats van nominale bedragen. Percentages zorgen voor alle cabine collega’s voor meer loonperspectief in de toekomst en voorkomen een groot verschil in loonontwikkeling binnen – en tussen – alle functies.
  • een structureel Duurzaam Inzetbaarheidsbudget net als bij KLM. Het DI-budget is 1,93% van het daadwerkelijk ontvangen vaste bruto jaarsalaris. Dit bedrag kan je naar eigen keuze inzetten voor opleidingen, de aankoop van extra vrije tijd of uitbetaling bij je salaris. KLC wil dat echter financieren uit een ander looncomponent, ofwel je financiert het dan zelf.
  • een tijdelijke afspraak over salaristreden 9 en 10 voor CA1’s en CS-sen in de cao, waardoor het salaris ook meegenomen kan worden bij doorstroom naar KLM. Hieraan wil KLC niet meewerken omdat zij vindt dat er een te groot loonverschil ontstaat bij doorstroom.

Inhoudelijke voorstellen
Uit zowel de wensen van onze leden alsook uit conclusies van de werkgroepen hebben wij inhoudelijke voorstellen gedaan over:

Productiviteit en balans werk/privé
Verhoging opbouw reisverlofpunten in combinatie met verlaging maximaal aantal gecorrigeerde werkuren. Wat betekent dat je vanuit een 100% dienstverband circa 2 dagen meer vrij bent. We hebben een gefaseerde invoering daarvan voorgesteld (5% verbetering per 1 maart 2024 en nogmaals een 5% verbetering per 1 maart 2025, om op een totaal van 10% verbetering uit te komen) omdat we beseffen dat het een kostbaar en ingrijpend voorstel is.

Reservestelling
Vastleggen van 10-uurs reserve, maximering van 7 RESH-dagen in de planning per rollende 4 weken, oproeptijd verlengen naar 1,5 uur en aanvangstijden van vroege RESH-dagen vanaf 5:30 uur starten. Voor wat betreft RVL stellen wij het volgende voor: vaststelling op 20.00 uur als laatst mogelijke tijdstip van informeren voor een duty bij RVL en dat RVL niet meer wordt ingedeeld na een vrije dag, maar alleen na een werkdag.

De vakantieregeling
Een A/B regeling voor kerst en oud & nieuw, een flexibele startdatum en garanderen van verlof voor of na je vakantieperiode, een deel van LELR-dagen omzetten naar extra AL dagen en een minimale periode van 4 weken tussen vakantieperioden, tenzij de CA dit zelf aanvraagt. Dit om gedurende een jaar evenredigere momenten van rust te creëren.

Overige onderwerpen

Contractvormen
De VNC heeft opnieuw voorgesteld om na 1 jaar bepaalde tijd over te gaan op een onbepaald tijdcontract, met de aanvulling dat er per 1 januari 2025 geen vijfjaarscontracten meer worden uitgegeven en er dan ook duidelijkheid is over de lopende tijdelijke contracten. Niet alleen binnen de KLM-groep maar ook binnen Nederland wordt het construct van een langdurig, tijdelijk contract veranderd naar een kortdurend tijdelijk contract, met daarna een onbepaald tijdcontract. Werknemers krijgen zo eerder zekerheid wat belangrijk is voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek.

Wetlease
KLC heeft afgelopen jaren, buiten de COVID-periode om, gebruikgemaakt van wetleases, ook wel bekend als interchange. Bij een wetlease is het voor ons belangrijk na te kunnen gaan of de ingehuurde maatschappij degelijke arbeidsvoorwaarden heeft en het tevens niet ten koste gaat van onze werkgelegenheid bij KLC. Momenteel hebben wij onvoldoende inzage en betrokkenheid in de toetsing daarvan en zijn we niet altijd volledig overtuigd van zorgvuldigheid hierin.

KLC vindt het onnodig om ons hierbij te betrekken en een akkoord vanuit de bonden te moeten krijgen om over te gaan tot wetlease. Dat maakt het lastig om overeenstemming te bereiken.

Nevenfunctieregeling
Het VNC-voorstel is om de nevenfunctieregeling te moderniseren. Hierbij dienen de arbeidsvoorwaarden ook onder de loep genomen te worden. Tot nu toe hebben we nog een verschil van inzicht over de inhoudelijke aanpassingen van de regeling.

Hoe nu verder
Zoals we het artikel begonnen, dreigen de onderhandelingen vast te lopen. Zonder een integrale reactie te geven, merkte KLC slechts op dat de VNC voorstellen nog ver van de door hen gedane voorstellen afliggen. Wat de VNC betreft kunnen onze voorstellen echter geen verassing zijn, allereerst omdat onze voorstellenbrief concreet is. Ten tweede omdat conclusies uit de eerdere werkgroepen bekend waren bij KLC en we zelfs onderling besloten deze in de onderhandelingen mee te nemen. Daarnaast behouden wij ons altijd het recht om gedurende een onderhandelingen nieuwe c.q. hernieuwde voorstellen in te brengen.

KLC sloot af met de opmerkingen in beraad te gaan hoe zij de onderhandelingen nu verder willen voeren en of het zinvol is volgende week dinsdag het overleg te hervatten. Hierop komt KLC deze week terug.

Wij houden jullie op de hoogte en als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten! Bereik ons via sectiebestuur.klc@vncnonline.nl of op 020-5020480. Tevens zijn er ook nog een aantal infosessies ingepland, inschrijven hiervoor kan via deze link.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.