• home
  • Column Team Orange

Column Team Orange

EEN AMERIKAAN IN EUROPA
DEEL I

Op mijn verjaardag was ik al vroeg op de luchthaven te vinden, ook al hoefde ik me pas om half 12 te melden voor mijn vlucht. Het vliegtuig vanuit Newark was zojuist geland op Schiphol, met aan boord mijn vriend uit Amerika, die ik al bijna drie jaar niet meer had gezien anders dan op mijn telefoonscherm. Wachtend voor het raam bij de bagageband beantwoordde ik een paar binnengekomen appjes met felicitaties, en toen zag ik hem staan bij band 20. Hij tilde een grote koffer van de band, klaar voor zijn eerste Europese avontuur; Amsterdam, Praag en Berlijn.

De brug van eieren en roomkaas
Ik bracht Brendan naar mijn huis, waar hij wat gemiste slaap kon gaan inhalen. In alle rust, want ondertussen had ik nog een vlucht naar Glasgow op mijn agenda staan. Ik hees mezelf in mijn uniform en ging voor de tweede keer die dag naar de luchthaven. Ondanks ons drukke werkschema van de afgelopen tijd, met lange dagen, minimale rustperiodes en enorme drukte en rijen op Schiphol, had deze dag niet beter kunnen verlopen. Twee korte sectoren, niet te vroeg en niet te laat, met een leuke crew en leuke passagiers. ‘Ya shouldn’t be workin’ on ya birthday, young lady,’ zeiden passagiers tegen me, nadat ze in het welkomstpraatje van de captain hadden gehoord dat het mijn verjaardag was. Daarop werd ik uitgenodigd om samen met hen een drankje te doen in een pub in Glasgow. Verleidelijk, maar ik had al plannen. In Amsterdam.

Eenmaal thuis vond ik mijn gast verdiept in mijn ‘Prague Legends’ boek. Dat hij zeker naar Praag wilde tijdens deze trip, heeft ongetwijfeld iets te maken met mijn liefde voor deze stad, en met het feit dat ik er nooit mijn kop over houd. Praag is een stad waar je bij elke stap die je zet stuit op een stukje historie. Het lezen van de volksverhalen en legendes in mijn boek, zag Brendan als een goede voorbereiding.

Ik heb het boek pas gekocht tijdens mijn laatste bezoek aan Praag en had nog lang niet alle verhalen gelezen. Tijdens mijn verjaardagsetentje bij Loetje werd ik bijgepraat over de verhalen die nog nieuw waren voor mij. ‘Is de Karelsbrug echt gemaakt met eieren en roomkaas?’ Ik schoot in de lach om hoe onwaarschijnlijk dat klonk, maar het zou best eens waar kunnen zijn. We spraken af om er in Praag achter te gaan komen.


AN AMERICAN IN EUROPE
PART I

I was at the airport early on my birthday, even though the check in time for my duty was only at 11.30 am. The plane from Newark had just landed at Schiphol, with on board my friend from America, whom I hadn’t seen for nearly three years other than on my phone screen. Waiting at the land side of the baggage claim, I answered a few text messages from friends and family wishing me a happy birthday, until I saw him at baggage belt 20. He lifted a large suitcase from the belt, ready for his first European adventure; Amsterdam, Prague and Berlin.

The bridge of eggs and cream cheese
I took Brendan to my house, where he could catch up on some missed sleep. Without any disturbances, as I still had a flight to Glasgow on my roster. I put my uniform on and went to the airport for the second time that day. Despite our busy work schedule recently, with long days, minimum rest and huge crowds and queues at Schiphol, this day could not have been better. Two short sectors, not too early and not too late, with a nice crew and nice passengers. "Ya shouldn't be workin' on ya birthday, young lady," some passengers said to me, after they heard in the captain's welcome PA that it was my birthday. I was then invited to have a drink with them in a pub in Glasgow. Tempting, but I already had plans. In Amsterdam.

 Once I got home, I found my guest reading my 'Prague Legends' book. The fact that he definitely wanted to visit Prague during this trip, probably has something to do with my love for this city, and with the fact that I never shut up about it. Prague is a city where you encounter history with every step you take. Reading the folk tales and legends in my book, Brendan saw as a good preparation.

I only bought that book during my last visit to Prague, and hadn't read all the tales yet. During my birthday dinner at Loetje's, I was updated about the stories that were still new to me. “Is Charles Bridge really made with eggs and cream cheese?” I laughed at how improbable that sounded, but it could very well be true. We agreed to find out in Prague. <<< 


Ilona Hindriks  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA