Cao-onderhandelingen van A tot Z

29 september 2023

English version below

De VNC heeft de basis gelegd voor de afspraken over arbeidsvoorwaarden (cao’s) van het cabinepersoneel bij verschillende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder easyJet, KLC, KLM en Transavia. Op dit moment zijn onze easyJet-, KLM- en KLC-secties bezig met de onderhandelingen over deze cao’s.

Maar hoe werkt het cao-proces eigenlijk: we zetten de belangrijkste punten op een rijtje. Als het goed is geregeld, zorgt een cao voor zekerheid, duidelijkheid en rust op de werkvloer. Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin de werkgever en werknemer afspraken maken over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, vergoedingen, werktijden, vakantie en pensioen.

Arbeidsovereenkomst Een cao wordt afgesloten door de werkgever en één of meer werknemersorganisaties. De VNC zit namens haar leden bij KLM, KLC, easyJet en Transavia aan de cao onderhandelingstafels.

Delegatie De VNC-delegatie vertegenwoordigt haar leden tijdens de cao-onderhandelingen. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit de cabinecollega’s uit het sectiebestuur. Vóór aanvang van de gesprekken wordt de leden om input gevraagd: wat vinden zij belangrijk en wat zijn hun cao-wensen?

Eindbod betekent hetzelfde als take it or leave it en komt op tafel op het moment dat de werkgever of vakbond geen verdere toezeggingen kan – of wil – doen om een akkoord te bereiken. Kort gezegd: de partijen komen er niet uit. Een eindbod wordt wel aan de leden voorgelegd, maar leidt vaak tot nieuwe onderhandelingen. Het kan een cao-proces behoorlijk vertragen of leiden tot acties.

Fases Onderhandelen kent grofweg vier belangrijke fases: de voorbereiding, de discussie, de voorstellen en de onderhandeling.

Individuele belangenbehartiging VNC-leden kunnen deskundige bijstand van bestuursleden krijgen en professionele hulp bij problemen en conflicten met hun werkgever, zoals schorsing, ontslag op staande voet of andere geschillen. We nemen de tijd en staan je bij met raad en daad.

Juridisch Als lid krijg je deskundige hulp bij problemen met je werkgever. Bij een eventuele gerechtelijke procedure roept de VNC juridische medewerking in van gespecialiseerde advocaten.

Klaar is Kees als er een principeakkoord op tafel ligt waar de leden(raad) van de bonden positief over hebben gestemd. Alle afspraken worden vervolgens zorgvuldig op papier vastgelegd in een cao-akkoord en ondertekend door de betrokken partijen. Die getekende cao geldt voor alle cabinecollega’s. Daarna blijven de partijen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die met de cao te maken hebben.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart een cao bindend als die is afgesloten en aangemeld. Zodra de minister de cao algemeen bindend verklaart, zijn werkgever en werknemer verplicht zich eraan te houden.

Nieuwe cao Het komt voor dat er nog geen nieuwe cao is bij het aflopen van de looptijd. De cao blijft dan gelden tot het nieuwe cao-akkoord is bereikt.

Ondernemingsraad De OR behartigt de belangen van de medewerkers en behandelt advies- en instemmingsaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De OR overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisaties. De OR gaat ook over regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid, re-integratie en welzijn. easyJet is met twee VNC-leden vertegenwoordigd in haar OR.

Principeakkoord Een voorlopig akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als het niet lukt om op alle punten afspraken te maken, is er sprake van een onderhandelingsresultaat. Dat wordt, afhankelijk van het resultaat, positief, negatief of neutraal aan de leden voorgelegd. Sommige onderwerpen zijn zo ingewikkeld dat men afspreekt om ze uitgebreid en in detail uit te werken, dat heet dan een protocolafspraak.

Quid pro quo Voor wat hoort wat. Het onderhandelingsproces begint met het versturen van cao-voorstellenbrieven tussen beide partijen. De VNC maakt in deze brief de wensen namens haar leden kenbaar. Die vormen de basis van de inzet waarmee de onderhandelingsdelegaties de onderhandelingen ingaan.

Raamwerk Met een cao-raamwerk worden de uitgangspunten voor verdere afspraken tussen de partijen afgebakend. Het is een soort intentieverklaring waarin de randvoorwaarden waaronder de werknemers eventueel zouden willen inleveren, zijn vastgelegd.

Sectiebestuur Binnen de VNC worden de verschillende luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd door een sectiebestuur. Het KLM-sectiebestuur bestaat uit zes cabinecollega’s, KLC uit drie en Transavia en easyJet tellen er elk twee.

Termijn Een cao wordt voor een bepaalde looptijd afgesproken, met een maximum van vijf jaar.

Uitkomst Onderhandelingen kunnen leiden tot een principeakkoord, onderhandelingsresultaat of eindbod.

Verbindend Alle gemaakte cao-afspraken worden ‘algemeen verbindend’ verklaard. Dit wil zeggen dat ze voor iedereen gelden die onder die cao valt, ook voor collega´s die geen lid zijn van een vakbond.

Werkdruk Een goed gebalanceerde cao en bescherming van werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden moeten ervoor zorgen dat iedereen veilig en gezond kan werken. Het VNC-principe is dat dit in 100% dienstverband tot aan je pensioen werkbaar moet blijven.

X-aantal gesprekken is nodig, omdat de wensen van betrokken partijen soms ver uit elkaar liggen en er onderhandeld moet worden. Daarom zijn er vaak meerdere onderhandelingsrondes nodig om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Yes Wanneer na een (vaak stevig) onderhandelingstraject een gebalanceerd cao-principeakkoord bereikt is waar de leden(raadsleden) mee instemmen, mag de vlag uit!

Zekerheid is een van de belangrijkste pijlers van een cao: zekerheid van inkomen en bescherming van belangen zoals pensioen en rechtszekerheid.

ENGLISH VERSION

Collective negotiations from A to Z

The VNC has laid the foundation for the agreements on employment conditions (collective labour agreements) of cabin crew at various airlines operating in the Netherlands, including easyJet, KLC, KLM and Transavia. At the moment, our easyJet, KLM and KLC sections are negotiating these collective labour agreements.

But how does the collective labour agreement process actually work: we list the most important points. If it is properly arranged, a collective labour agreement ensures certainty, clarity and peace of mind in the workplace. A collective labour agreement is a written agreement in which the employer and employee make agreements about employment conditions such as salary, allowances, working hours, holidays and pension. A collective labour agreement is agreed for a certain term, with a maximum of five years.

Employment contract A collective labour agreement is concluded by the employer and one or more employee organizations. The VNC sits at the collective bargaining tables on behalf of its members at KLM, KLC, easyJet and Transavia.

Delegation The VNC delegation represents its members during the collective bargaining negotiations. The negotiating delegation consists of the cabin colleagues from the section board. Before the start of the discussions, the members are asked for input: what do they find important and what are their collective bargaining needs?

Done When a tentative agreement is has received a majority positive vote by the members or member council. All agreements are then carefully recorded on paper in a collective labour agreement and signed by the parties involved. This signed collective labour agreement applies to all cabin colleagues. After that, the parties will continue to discuss the developments related to the collective labour agreement.

 Final offer Means the same as take it or leave it and is on the table when the employer or union cannot – or will not – make further commitments to reach an agreement. In short, the parties can’t figure it out. A final offer is submitted to the members, but often leads to new negotiations.

Negotiations have roughly four main phases: preparation, discussion, proposals and negotiation.

Individual advocacy VNC members can receive expert assistance from board members and professional assistance with issues and conflicts with their employer, such as suspension, summary dismissal, or other disputes. We take the time and assist you with advice and action.

Legal As a member, you will receive expert help with problems with your employer. In the event of legal proceedings, the VNC enlists the legal cooperation of specialized lawyers.

The Ministry of Social Affairs and Employment declares a collective labour agreement binding if it has been concluded and registered. As soon as the Minister declares the collective labour agreement generally binding, the employer and employee are obliged to comply to the terms of the cla.

New collective labour agreement Sometimes it happens that there is no new collective labour agreement in place before the previous one expires. The collective labour agreement will then remain in place until the new collective labour agreement has been finalized.

Works Council The Works Council represents the interests of the employees and deals with requests for advice and consent that concern several business units. For example, the Works Council consults on the sale or closure of parts of the company or reorganizations. The Works Council also deals with regulations in the field of social and personnel policy and those of safety, health, reintegration and welfare. easyJet is represented in its Works Council by two VNC members.

Tentative agreement A provisional agreement in which all parties can agree. If it is not possible to reach agreements on all points, there is a negotiation result. Depending on the result, this is presented to the members positively, negatively or neutrally. Some topics are so complicated that it is agreed to elaborate them extensively and in detail, which is called a protocol agreement.

Quid pro quo The negotiation process begins with the sending of collective bargaining letters between both parties. In this letter, the VNC expresses its wishes on behalf of its members. These form the basis of the commitment with which the negotiating delegations enter the negotiations.

Framework A collective labour agreement framework defines the starting points for further agreements between the parties. It is a kind of declaration of intent in which the preconditions under which the employees might want to surrender are laid down.

Section board Within the VNC, the various airlines are represented by a section board. The KLM section board consists of six cabin colleagues, KLC of three and Transavia and easyJet have two each.

Outcome Negotiations can lead to a tentative agreement, negotiation result or final offer.

Binding All collective negotiation agreements made are declared ‘generally binding’. This means that they apply to everyone covered by that collective labour agreement, including colleagues who are not members of a trade union.  A well-balanced collective labour agreement and protection of employment and good working conditions must ensure that everyone can work safely and healthily. The VNC principle is that this must remain workable in 100% employment until your retirement.

X amount of meetings number of meetings is necessary, because the wishes of the parties involved are sometimes far apart and negotiations have to take place. That is why several rounds of negotiations are often needed to achieve the best possible result.

Yes When, after a (often tough) negotiation process, a balanced collective tentative agreement has been reached that the (council) members agree to, the celebrations can begin!

Security is one of the most important pillars of a collective labour agreement: security of income and protection of interests such as pension and legal certainty.