CAO ABC

Goede afspraken maken goede vrienden
Cao voor beginners
 
De VNC heeft de basis gelegd voor alle collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van cabinepersoneel bij de verschillende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen: KLC, KLM, Transavia en easyJet. Momenteel staat onze KLM sectie aan de vooravond van nieuwe cao-onderhandelingen, volgt easyJet na het najaar, zit KLC er middenin en is Transavia net afgerond.  

Daarom bij deze een ‘spoedcursus’ cao voor beginners. Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer, zoals loon, daggeld, hotels, werktijden, vakantie en pensioen.  
Met ons cao-ABC krijg je snel inzicht in dit belangrijke onderwerp, dat, als het eenmaal goed geregeld is, zorgt voor zekerheid, eenduidigheid en arbeidsrust.

Arbeidsovereenkomst Een cao wordt afgesloten door de werkgever en een of meer werknemersorganisaties. De VNC sluit namens de leden van KLM, KLC, easyJet en Transavia een cao af met hun werkgevers.  

Belastingvrije vergoeding KLM en KLC-cabinecollega’s kunnen deze voor hun vakbondscontributie ontvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt via de cafetariaregeling, lees hieronder hoe en wat. Leden die werkzaam zijn bij Transavia ontvangen dit voordeel automatisch via hun werkgever.

Cafetariaregeling De kern van deze regeling is dat je bruto-inkomen ruilt voor een belastingvrije vergoeding voor een bepaald doel. Door hiervan gebruik te maken, kun je belastingvoordeel halen uit zaken waarover je eerder belasting en premies hebt betaald, zoals je vakbondscontributie en vervoersvergoeding.

Delegatie De VNC-delegatie vertegenwoordigt haar leden tijdens de cao-onderhandelingen. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit de cabinecollega's uit het sectiebestuur en een woordvoerder. Vóór aanvang van de gesprekken wordt de leden om input gevraagd: wat vinden zij belangrijk en wat zijn verbeterpunten?

Eindbod betekent hetzelfde als take it or leave it en komt op tafel op het moment dat de werkgever of vakbond geen verdere toezeggingen kan – of wil – doen om een akkoord te bereiken. Kort gezegd: de partijen komen er niet uit. Een eindbod wordt wel aan de leden voorgelegd, maar leidt vaak tot nieuwe onderhandelingen. Het kan een cao-proces behoorlijk vertragen of leiden tot acties.  
 
Fases Onderhandelen kent grofweg vier belangrijke fases: de voorbereiding, de discussie, de voorstellen en de onderhandeling.  

Groepscommisie (GC) KLM en KLC hebben een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een Groepscommissie. GC31 (KLM) bestaat uit 21 vliegende collega’s die gekozen worden door het cabinepersoneel en 3 supportmedewerkers. De commissie ziet toe op naleving van de afspraken zoals ze staan in de cao en alle onderwerpen die direct en indirect te maken hebben met de werkzaamheden van het KLM-personeel. GC51 (KLC) bestaat uit tien zetels die worden ingevuld door collega’s vanuit cabine, cockpit, passage en kantoor.  

Hodaco staat voor hotel-en daggeldcommissie (KLM) en is één van de vier subcommissies van GC31, naast de personeelscommissie, C.I.S.T. (commissie inflight service & techniek) en de P.A.C. (planning en assignment commissie). Het werk van de GC is over deze vier subcommissies verdeeld.  

Individuele belangenbehartiging VNC-leden kunnen deskundige bijstand van bestuursleden krijgen en professionele hulp bij problemen en conflicten met hun werkgever, zoals schorsing, ontslag op staande voet of andere geschillen.   

Juridisch Als lid krijg je deskundige hulp bij problemen met je werkgever. Bij een eventuele gerechtelijke procedure roept de VNC juridische medewerking in van gespecialiseerde advocaten.

Klaar is Kees als er een principeakkoord op tafel ligt waar de leden(raad) van de bonden positief over hebben gestemd. Alle afspraken worden vervolgens zorgvuldig op papier vastgelegd in een cao-akkoord en ondertekend door de betrokken partijen. Die getekende cao geldt voor alle cabinecollega's. Daarna blijven de partijen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die met de cao te maken hebben.  

Ledenraad De Ledenraad is het zogenoemde parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks. Omdat de KLM-sectie duizenden leden vertegenwoordigt, heeft zij als enige een Ledenraad. De beleidslijn wordt door het KLM-sectiebestuur uitgezet en uitgevoerd en medebepaald door de LR. Naast ideeën en input geven stemmen de LR-leden over eventuele cao-wijzigingen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart een cao bindend als die is afgesloten en aangemeld. Zodra de minister de cao algemeen bindend verklaart, zijn werkgever en werknemer verplicht zich eraan te houden.  

Nieuwe cao Het komt voor dat er nog geen nieuwe cao is bij het aflopen van de looptijd. De cao blijft dan gelden tot het nieuwe cao-akkoord is bereikt.  

Ondernemingsraad De OR behartigt de belangen van de medewerkers en behandelt advies- en instemmingsaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. Zij besluit het 'wat', de Groepscommissie (KLM en KLC) gaat vervolgens over het 'hoe'. De OR overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisaties. De OR gaat ook over regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid, re-integratie en welzijn. easyJet is met vijf VNC-leden vertegenwoordigd in de OR, Transavia telt drie VNC-vertegenwoordigers, binnen de KLM-OR zetelen negen VNC/KLM-collega’s mede namens KLC.

Principeakkoord Een voorlopig akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als het niet lukt om op alle punten afspraken te maken, is er sprake van een onderhandelingsresultaat. Dat wordt, afhankelijk van het resultaat, positief, negatief of neutraal aan de leden voorgelegd. Sommige onderwerpen zijn zo ingewikkeld dat men afspreekt om ze uitgebreid en in detail uit te werken, dat heet dan een protocolafspraak.  

Quid pro quo Voor wat hoort wat. Het onderhandelingsproces begint met het versturen van cao-voorstellenbrieven tussen beide partijen. De VNC maakt in deze brief de wensen namens haar leden kenbaar. Die vormen de basis van de inzet waarmee de onderhandelingsdelegaties de onderhandelingen ingaan.  

Raamwerk Met een cao-raamwerk worden de uitgangspunten voor verdere afspraken tussen de partijen afgebakend. Het is een soort intentieverklaring waarin de randvoorwaarden waaronder de werknemers eventueel zouden willen inleveren, zijn vastgelegd.  

Sectiebestuur Binnen de VNC worden de verschillende luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd door een sectiebestuur. Het KLM-sectiebestuur bestaat uit zes cabinecollega’s, KLC uit drie en Transavia en easyJet tellen er elk twee.

Termijn Een cao wordt voor een bepaalde looptijd afgesproken, met een maximum van vijf jaar.  

Uitkomst Onderhandelingen kunnen leiden tot een principeakkoord, onderhandelingsresultaat of eindbod.  

Verbindend Alle gemaakte cao-afspraken worden ‘algemeen verbindend’ verklaard. Dit wil zeggen dat ze voor iedereen gelden die onder die cao valt, ook voor collega´s die geen lid zijn van een vakbond.  

Werkdruk Een goed gebalanceerde cao en bescherming van werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden moeten ervoor zorgen dat iedereen veilig en gezond kan werken. Het VNC-principe is dat dit in 100% dienstverband tot aan je pensioen werkbaar moet blijven.  

X-aantal gesprekken is nodig, omdat de wensen van betrokken partijen soms ver uit elkaar liggen en er onderhandeld moet worden. Daarom zijn er vaak meerdere onderhandelingsrondes nodig om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.  

Yes Wanneer na een (vaak stevig) onderhandelingstraject een gebalanceerd cao-principeakkoord bereikt is waar de leden(raadsleden) mee instemmen, mag de vlag uit!

Zekerheid is een van de belangrijkste pijlers van een cao: zekerheid van inkomen en bescherming van belangen zoals pensioen en rechtszekerheid. <<< 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA