Zorgen over onderhandelingsproces met KLM

22 sep. 2020
Gisteren, maandag 21 september, was de gehele dag gereserveerd voor verdere onderhandelingen tussen de cabinebonden en KLM over de reductie van arbeidsvoorwaarden en een Sociaal Plan. Aan het einde van die dag is er per saldo geen enkele vooruitgang geboekt en met de door de overheid gestelde deadline van 1 oktober in zicht is de situatie inmiddels uitermate zorgelijk. Op die datum moet KLM een plan bij het Ministerie van Financiën indienen.

In eerdere gesprekken heeft de VNC een majeure stap gezet in de richting van KLM door in principe akkoord te willen gaan met hun voorstellen omtrent het inleveren van loon langs de staffel van de overheid, ondanks dat wij nog steeds van mening zijn dat de VNC betrokken had moeten worden bij de afspraken tussen KLM en de overheid. Voor de VNC is een ruimhartig Sociaal Plan, dat enigszins soelaas biedt aan collega’s die onverhoopt overtollig raken, echter randvoorwaardelijk aan de bijdrage volgens de loonstaffel. Een suppletie en terugkeerregeling voor de cabinepersoneel dat het bedrijf moet verlaten zijn daar onderdeel van. Deze twee zaken zien wij als een belangrijk ‘vangnet’ voor deze collega’s, ongeacht hun functie en ongeacht hun aantal dienstjaren.

Helaas moeten we constateren dat KLM ons totaal niet tegemoet is gekomen en in onze ogen het proces nodeloos traineert door - ter elfde ure en onaangekondigd - een geheel nieuw idee op tafel te leggen dat weliswaar goede elementen in zich heeft, maar waar veel haken en ogen aan blijken te zitten die nader moeten worden uitgewerkt.

Voorstel voor reductie arbeidsvoorwaarden
KLM blijft er bij de onderhandelingen steeds op hameren dat zij moet voldoen aan de door de overheid gestelde voorwaarden voor steun en de bijbehorende staffel voor reductie van loon. In het voorstel van KLM is die staffel dan ook geïmplementeerd, maar wordt het (tijdelijk) afzien van de in de cao afgesproken salarisverhogingen ook gezien als een loonoffer en telt dit mee in de staffel.
KLM denkt na over wat te doen met inkomens tot modaal. Voor inkomens van modaal tot anderhalf keer modaal volstaat afzien van de salarisverhogingen van twee keer 2 1/2 %. Zij hebben hun aandeel in de bezuiniging dan geleverd en worden niet gekort op bijvoorbeeld hun DI-budget of eindejaarsuitkering Ook de winstuitkering blijft voor hen op de lat staan en zal uitbetaald worden zodra KLM daar uit eigen financiële middelen toe in staat is. De groep met een inkomen boven anderhalf keer modaal moet langs de staffel van de overheid meer gaan inleveren; zij zullen afhankelijk van de hoogte van hun salaris moeten afzien van (een deel van) inkomenscomponenten zoals de winstuitkering, het DI-budget en eventueel de eindejaarsuitkering. Dit alles om te voldoen aan de door de overheid gestelde voorwaarde van reductie arbeidsvoorwaarden.

De VNC is zoals gezegd niet gebonden aan de afspraken met de overheid. Wij willen echter onze verantwoordelijkheid nemen om KLM zo gezond mogelijk uit deze crisis te laten komen. Daarom kunnen we een heel eind meegaan met de insteek van KLM; het vaste maandsalaris van werknemers blijft hiermee zoveel mogelijk intact en inkomens tot anderhalf keer modaal worden in zoverre ontzien dat zij niet actief gekort worden op verdere inkomenscomponenten. In ruil voor deze majeure beweging en duidelijkheid vanuit VNC om te voldoen aan de reductie van arbeidsvoorwaarden volgens de staffel willen wij een Sociaal Plan met een suppletieregeling die ook behoud van enige inkomenszekerheid behelst voor de mensen die het bedrijf moeten verlaten. De VNC vraagt om een terugkeergarantie van 5 jaar met terugkeer in eigen functie, mét behoud van oorspronkelijke salaris en senioriteit. Wij hechten zeer aan deze twee elementen aangezien dit betekent dat werknemers een band met KLM behouden en uitzicht houden op terugkeer.

Gisteren bleek wederom dat KLM daar niet in mee wenst te gaan: het bedrijf is nog wel bereid om de karige ontslagvergoeding zo in te richten dat deze maandelijks wordt uitgekeerd in plaats van in één keer, maar verder dan dat wil men niet gaan. Terugkeer in eigen functie is voor KLM alleen een optie onder de voorwaarden dat het binnen twee jaar zal plaatsvinden en men zal dan weer onderaan de salarisschaal van hun functie moeten beginnen, wat neerkomt op een fikse extra bezuinigingsmaatregel die niet tijdelijk maar structureel van aard is. Binnen 5 jaar kan men volgens het KLM voorstel terugkeren als cabin attendant in de eerste loonschaal.

Sociaal Plan
De opzet van het voorstel voor een sociaal plan van KLM bestaat uit 3 fases:
Fase 1 is gericht op het zoveel mogelijk beperken van boventalligheid door onder meer een nieuwe uitvraag voor (deeltijd)VVR, detachering en overstap naar andere sectoren.
Fase 2 start als alle mogelijkheden uit fase 1 zijn benut en er nog steeds sprake is van boventalligheid. In deze fase is dan sprake van overtolligheid en dus van gedwongen ontslag.
Fase 3 is aan de orde wanneer er als gevolg van productiegroei weer sprake is van vacatures in het cabinekorps.   
     
Beide cabinebonden hebben in de onderhandelingen van de afgelopen weken hun visie op dit plan gegeven en voor alle fasen hun wensen kenbaar gemaakt. Aan het begin van de dag kwam KLM echter onverwacht met een alternatief idee dat veel van deze moeizame onderhandelingen weer in een ander daglicht zette en met name de mogelijkheden uit fase 1 beperkte. Van deze mogelijkheden bleef alleen een hernieuwde uitvraag voor de VVR overeind. Beide cabinebonden werden nogal overvallen door dit voorstel, dat in eerste instantie best charmant leek, maar nogal wat haken en ogen bleek te hebben en nadere bestudering vraagt. De VNC wil het echter niet direct van tafel vegen maar heeft er een aantal vragen bij gesteld, waar KLM nog op terug zal komen. Wij zullen hier een volgende keer mogelijk uitgebreider op in kunnen gaan.

Doorbraak
Al met al is er in dit overleg geen enkele vooruitgang geboekt en is dit wat ons betreft een gemiste kans om stappen te maken en spijkers met koppen te slaan. Het korps cabinepersoneel heeft al die jaren in hoge mate bijgedragen aan de sterke KLM die het was, in goede en zeker ook in slechte tijden. De collega’s die na al die jaren van loyaliteit en flexibiliteit mogelijk overtollig worden, verdienen een fatsoenlijk sociaal plan en daar is nog altijd geen zicht op.

De VNC heeft KLM dan ook opgeroepen om in het volgende, voorlaatste overleg dat aanstaande woensdag plaatsvindt, met een passende en verbeterde reactie te komen, die recht doet aan de loyaliteit en de bijdrage van het cabinepersoneel. Er zal dan toch echt een doorbraak moeten komen die tot een resultaat leidt waar alle partijen zich in kunnen vinden. Komt KLM ons niet tegemoet dan zullen wij zelf die doorbraak gaan forceren.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA