• home
  • Actueel
  • VNC inzet op baanbehoud en gesprek met KLM over varianten aanwijsmethode

VNC inzet op baanbehoud en gesprek met KLM over varianten aanwijsmethode

15 dec. 2020
We zetten ons al maanden maximaal in om gedwongen ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Dat lijkt met de twee VVR rondes heel voorzichtig de goede kant op te gaan. Er zijn echter nog wel fiks wat aanmeldingen voor detachering bij KLC nodig om de voorlopige overcapaciteit bij KLM cabinepersoneel verder te kunnen terugdringen.

Het gaat in deze nog om de huidige adviesaanvraag die is gebaseerd op de productiebehoefte zoals afgelopen juli ingeschat. We kunnen dus helaas niet uitsluiten dat er mogelijk nog een negatieve bijstelling komt, waarbij het gevaar loert dat nieuwe boventalligheid de kop opsteekt.

Aanmeldingen voor detachering KLC noodzakelijk
In het kader van verder knokken voor baanbehoud hebben we vandaag overleg gehad met KLM over de uitvoering van fase 1 uit het Sociaal Plan. Die fase is gericht op het zoveel mogelijk beperken van overcapaciteit middels inzet van (vrijwillige) instrumenten zoals de VVR en KLC detachering. Bovenop de inmiddels honderden vertrokken collega’s na de eerste Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) maken er van de tweede VVR rond de 130 collega’s gebruik. Dit aantal staat ongeveer gelijk aan 90 fulltime arbeidsplaatsen, dat cijfer is logischerwijs lager omdat collega’s bijvoorbeeld deeltijd werken.
Omdat het aantal aanmeldingen voor detachering naar KLC nu nog niet afdoende is en overcapaciteit zich niet vanzelf oplost, is het noodzakelijk dat nog een ruime honderd FTE aan CA’s en Pursers zich opgeven voor detachering naar KLC. Op MyKLM staat de uitvraag hiervoor sinds een aantal dagen open en daar kun je je dus opgeven. Uiteraard zijn daar eveneens de voorwaarden en de positieve kanten belicht (o.a. drie jaar detacheren is 3 jaar baangarantie en als daar plaats voor is, kom je in aanmerking voor promotie), ook wij hebben hier eerder aandacht aan besteedt (klik hier).

KLM is voornemens deze week met exacte aantallen van benodigde inschrijvingen voor KLC-detachering te komen. Hoofddoel is voldoende aanmeldingen te verkrijgen om zodoende de boventalligheid terug te schroeven en hopelijk gedwongen ontslag (in ieder geval voorlopig) te voorkomen.

Pogingen tot verdere afname boventalligheid
Er zijn naast de VVR en detachering nog een paar vrijwillige instrumenten om potentieel de boventalligheid verder te doen afnemen:
• de deeltijd variant van de VVR;
• de verruiming permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen;
• een overstap naar andere sectoren.

Er is afgesproken dat KLM nog voor de kerst alle informatie publiceert over bovenstaande drie opties en aansluitend op 4 januari de inschrijvingsmogelijkheden hiervoor openstelt. Ook dit dient het doel om de kans op gedwongen ontslag nog verder terug te dringen. In het Sociaal Plan klik hier lees je onder het kopje ‘Fase 1 – beperken boventalligheid’ al deze opties en wat de voorwaarden zijn.

Onderzoeken varianten ontslagmethodiek
Er stond nog een overleg gepland maar dat is door KLM wegens tijdsgebrek vooruitgeschoven. Het betreft een gesprek met KLM, de VNC en FNV Cabine om mogelijke varianten van een ontslagmethodiek, anders dan wettelijke afspiegeling, te onderzoeken. Dit is naar aanleiding van het feit dat we het juridisch traject omtrent Lifo zullen beëindigen. De enige mogelijkheid na twee negatieve uitspraken van de rechters over de vordering op Lifo was in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Een verzoek om cassatie moet echter eerst ontvankelijk worden verklaard anders wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld. Als dit al zou lukken dan kan een cassatierechter uitsluitend oordelen of het recht en de procesregels eerder correct zijn toegepast en of de uitspraak deugdelijk is gemotiveerd. De cassatierechter oordeelt dus niet over de feiten zelf en er kunnen geen nieuwe feiten worden ingebracht. Mocht de cassatierechter wel oordelen dat een gerechtshof fouten heeft gemaakt, dan moet de zaak volledig over worden gedaan.

Punt achter juridisch traject
Het sectiebestuur heeft na intensieve discussies met zowel de Ledenraad als intern besloten om niet in cassatie te gaan. Dat de kans op Lifo klein lijkt te blijven en dat ongeacht de slagingskans de doorlooptijd minimaal ruim een jaar en in het meest ongunstige geval 2,5 jaar zou worden, gaf bij deze moeilijke maar gedegen afweging de doorslag. De toch al voortdurende onzekerheid die bij veel collega’s leeft nog langer laten voortduren, zien we dan ook als een groot nadeel. De signalen die wij van leden krijgen, is dat zij geen heil zien in een derde ronde langdurige juridische strijd en er voorkeur is voor snelle duidelijkheid qua aanwijsmethode. We begrijpen dat er eveneens leden zijn die wel voorkeur hebben voor in cassatie gaan, het was dan ook een zeer lastige beslissing die we als bestuur met pijn in het hart hebben genomen. We zien het als onze verantwoordelijkheid en kiezen er voor om uiteindelijk ons verlies te nemen en te gaan voor spoedige duidelijkheid omtrent de aanwijsmethode.

Verder onderzoeken varianten
We willen dus verder kijken en onderzoeken of er een variant op wettelijke afspiegelingsbeginsel bestaat waarbij de pijn van gedwongen ontslag mogelijk anders onder het korps wordt verdeeld. We willen daarbij dus wel heel eerlijk en duidelijk meegeven dat welke variant van een aanwijsmethode bij gedwongen ontslag je mogelijk ook kiest deze de pijn niet kan wegnemen maar slechts kan verplaatsen. Als het namelijk toch tot gedwongen ontslag zou komen en er gekozen wordt voor een variant op afspiegeling zullen bij de ene methodiek collega’s het bedrijf moeten verlaten die bij een andere methodiek mogen blijven en vice versa. Dat bij de keuzes die je daarin maakt grote voorzichtigheid en zorgvuldigheid moet worden betracht, staat als een paal boven water. Wij realiseren ons terdege dat dit een uiterst precaire aangelegenheid is waar we uiterst nauwkeurig en gewetensvol mee om dienen te gaan waarbij we zowel het wettelijke afspiegelingsprincipe als andere varianten grondig zullen bestuderen op alle mogelijke effecten voor het gehele korps.

We houden jullie op de hoogte als er voortgang op bovenstaande onderwerpen zijn.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA