Verslag KLM Cabineoverleg februari

21 feb. 2018
In het reguliere cabineoverleg met KLM is er gesproken over de flinke aankomende door- en instroom van cabinecollega’s; de status nieuwe cao; het restant JE-dagen; de pittige uitslagen van het MTO en de grote fluctuatie in het ziekteverzuim. In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Flinke door- en instroom
De nieuwe mogelijkheden in onze kersverse cao, denk aan eerder deeltijd voor pensioen en de vrijwillige vertrekregeling (VVR), heeft een flink positief effect op de in- en doorstroom van cabinecollega’s. Zo kan binnenkort een groot aantal eenbanders (rond de 300) op tweebandercursus. Die doorstroom is er om alvast voor te sorteren op het opleiden van nieuwe collega’s. De basiscursussen worden mogelijk naar voren gehaald en deels voor de zomer in plaats van na de zomer gestart.
De geplande cursussen van 1 januari tot en met 31 juli 2018 uit de planningsstand van februari zijn voor zowel instroom vanuit KLC (36) als van buiten (154), doorstroom van eenbander naar tweebander (295) en promotie naar Purser (72) en Senior Purser (36). De aantallen zijn mede afhankelijk van de animo voor (tijdelijk) meerwerk, deeltijd-aanvraag, verloop en bijstelling van de productie.

Restant JE-dagen
Eind winterdienst 2018 is het aantal JE-dagen grotendeels uitgekeerd, met een uitzondering van een restant van zo’n 700 op de teller. KLM komt in het volgende cabineoverleg met een voorstel hoe dit geregeld kan worden. De VNC heeft aangedrongen op maatwerk omdat het voornamelijk JE dagen betreft die nog bij collega’s uitstaan die in een langdurig ziekte- of re-integratietraject verkeren.

Grote fluctuatie ziekteverzuim
Door veel hersteld- en ziektemeldingen is er momenteel een fikse fluctuatie in het ziekteverzuim. Volgens KLM is de grote griepgolf hieraan debet. Deze schommeling heeft uiteraard invloed op het draaien van de productie en het bedrijf moet alle zeilen bijzetten om deze rond te breien. Tot nu toe is er recent sprake geweest van een annulering in verband met tekorten aan crew.

Pittige uitslagen MTO
Eind 2017 heeft KLM op aandringen van de VNC alsnog een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgezet waarbij ongeveer 50% van het cabinekorps deze ingevuld heeft geretourneerd. De uitkomsten zijn volgens KLM pittig en er is helaas zeker geen verbetering in vergelijking met de vorige uitslag. Vandaag wordt dit complete verhaal gedeeld en besproken met de Groepscommissie (GC31). Daarna zal de VNC ook horen welke acties worden ondernomen op de knelpunten en haar input inbrengen.
Een ander onderwerp dat met de GC31 zal worden opgepakt is de door KLM beloofde verbetering in de algemene communicatie richting het korps. Het gaat vooral om meer duidelijkheid in wat is ‘need to know en nice to know’. Ook staat helderheid in de diverse verschillende kanalen waarlangs KLM nieuws wordt gebracht hoog op die agenda.

XFA en XCM
De VNC heeft KLM gevraagd om meer duidelijkheid over de basisregelingen - los van de uitvoering - van XFA en XCM. Reden is dat er verschillen lijken te zijn en de VNC vindt dat de basis van deze faciliteiten gelijk dient te zijn. KLM gaat hierop terugkomen en dan zal blijken of er eventueel verschillen zijn die rechtgetrokken moeten worden.

Nieuwe cao en winstdelingsregeling
Tot slot, zoals al eerder gecommuniceerd: de KLM jaarcijfers 2017 zijn zeer goed. In april 2018 zal de volledige Winstdelingsregeling 2017 conform de nieuwe cao bij het salaris worden gestort. De VNC heeft er opnieuw bij KLM op aangedrongen om deze week over het precieze percentage te communiceren, dat is namelijk een taak van de werkgever. Verder is er door KLM meegedeeld dat de nieuwe cao voor cabinepersoneel een feit is en de oude cao per 1 april aanstaande is opgezegd. Hierover hebben jullie vanuit het bedrijf reeds een mail met toelichting ontvangen.


KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA