Verslag KLC cabineoverleg

4 mrt. 2022
De evaluatie van de Cabin Supervisor; het perspectief ten aanzien van doorstroom; het mondkapjesbeleid aan boord en de personeelsplanning waren de belangrijkste onderwerpen in het cabineoverleg tussen de VNC en KLC.

Hier lees je een toelichting!

Evaluatie Cabin Supervisor
Een van de afspraken uit ons Cao-akkoord van november 2020 is dat er een evaluatie plaatsvindt over de salarisschaal van de Cabin Supervisor, omdat de VNC en KLC hier destijds uiteenlopende salarisvoorstellen over hebben gedaan. Dit heeft te maken met het functieprofiel in verhouding tot de financiële beloning die hiervoor gegeven wordt. Eerder heeft de VNC vanuit de Cao-enquête de Cabin Supervisor gevraagd om hun feedback, dit ter ondersteuning van onze evaluatie.
Wij hebben ons standpunt en zienswijze gedeeld met KLC: het functieprofiel komt niet overeen met de uiteindelijke uit te voeren taken in de praktijk en het salaris van de Cabin Supervisor dient daarom aangepast te worden.

Het werk in de praktijk
KLC gaf ook aan onderzoek te hebben gedaan en een aantal Cabin Supervisors te hebben gesproken en gevraagd wat zij vinden van de functie. Daaruit kwam onder andere dat zij plezier hebben in hun nieuwe functie, de E2 een prettig toestel vinden en dat passagiers de service nog meer waarderen. Al met al geen onjuistheden, maar wat de VNC betreft niet volledig noch correct langs de lijn van het functieprofiel. Zo was KLC naar eigen zeggen niet op de hoogte van het feit dat de Cabin Supervisor bij het uitvoeren van een buddyvlucht in de praktijk meer een Line Training geeft dan simpelweg iemand wegwijs maakt aan boord en in de nieuwe functie. Een mooi voorbeeld van een verschil in ‘theorie’ van het functieprofiel en hoe het daadwerkelijke aan boord werkt.
KLC wil op dit moment nog niet ingaan op een eventuele aanpassing van het salaris voor de Cabin Supervisor, omdat zij niet met een volledige onderhandelingsdelegatie aanwezig was. Het overleg hierover zal binnen twee weken hervat worden.

Perspectief doorstroom
We horen van leden die al langere tijd met een vast contract bij KLC werken en doorstroom in het verschiet hadden, dat zij behoefte hebben aan meer perspectief voor doorstroom naar KLM. Momenteel geeft KLC aan dat er naar alle waarschijnlijkheid niet eerder dan 2023 doorstroom kan plaatsvinden. Iets wat op zichzelf een vorm van perspectief is, maar het zou helpen als er verder gekeken wordt dan eind 2023.

We hebben KLC gevraagd met ons te kijken hoe we aan de hand van de personeels- en vlootplanning mogelijke scenario’s kunnen uitwerken. Daarmee zou er meer inzicht in doorstroommogelijkheden moeten komen, waarbij KLC aangaf dit ingewikkeld te vinden omdat dit uiteindelijk (nog) niet in beton gegoten kan worden. Begrijpelijk wat ons betreft, doorstroom is afhankelijk van meerdere factoren en die factoren liggen niet alleen bij KLC, maar ook bij KLM. Wij vinden het echter wel zinvol om meer duidelijkheid te scheppen daar waar het kan.
Met deze denkrichtingen voor nu staat KLC toch welwillend tegenover om dit gezamenlijk te bekijken. Indien nodig of gewenst moeten er wat de VNC betreft afspraken gemaakt worden.

Mondkapjesbeleid aan boord
Met weer nieuwe versoepelingen sinds 25 februari heeft dit ook geleid tot aanpassingen in het mondkapjesbeleid op diverse plekken. Helaas nog niet aan boord van vliegtuigen en de vraag is natuurlijk wanneer gaat dit wel gebeuren. KLM heeft samen met KLC en Transavia een brief gestuurd naar de regering met het verzoek de mondkapjesplicht aan boord af te schaffen. Tot nu toe is hierop nog geen reactie gekomen, maar laten we hopen dat hier snel verandering in komt.

Personeelsplanning
Tijdens het onderwerp personeelsplanning krijgen we een beeld van de instroom, promoties en doorstroom. Ten aanzien van de planning voor 2022 zijn er geen veranderingen. De instroom is in volle gang en ook promotiecursussen voor CA1 en Cabin Supervisor vinden plaats. Zowel de instroom als promoties zijn van groot belang om de ervaringsgraad op peil te houden, wat uiteindelijk ook weer ten goede komt aan de doorstroom.

Intentieverklaring
Er zijn regelmatig CA’s die een intentieverklaring voor een nieuwe woning nodig hebben voor het afsluiten van een hypotheek. KLC gaf de afgelopen tijd geen intentieverklaringen uit, omdat naar eigen zeggen de situatie te grillig was om dergelijke intenties op papier vast te leggen. Wat ons betreft discutabel, maar inmiddels is KLC hier van afgestapt en kunnen zij wel weer intentieverklaringen uitschrijven. Voor het verdere aanvraagproces verwijzen we je naar de KLC portal.

Hebben jullie vragen over deze of andere onderwerpen? Mail ons dan via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel 020-5020480, we helpen je graag!

Cas Voskuyl en Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuurders

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA