Verslag Kascommissie

29 jun. 2016

Verslag onderzoek Kascommissie naar de Jaarrekening 2015 van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC
Algemeen
Op 17 mei 2016 hebben de Kascommissieleden Paulette van den Berk, Fred Nollen en Paul Millward de Jaarrekening 2015 en de achterliggende stukken van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC gecontroleerd. Zij werden daarin begeleid door Penningmeester Roberto Tunzi en Algemeen Bestuurslid Chris van Elswijk.
Het kantoor Londen & van Holland, Registeraccountants, heeft de jaarrekening opgesteld naar de financiële administratie over het boekjaar en de daarbij behorende bescheiden. Hiermee is inzage verleend in de financiële huishouding van de vereniging. Structurele verbeteringen in de weergave van de jaarcijfers heeft deze inzage positief beïnvloed.
De Kascommissie heeft zo een helder en volledig beeld verkregen van de financiële positie van de vereniging.

Jaarrekening 2015
De Jaarrekening 2015 geeft zoals in voorgaande jaren een beeld van een stabiel en gezond verenigingsvermogen. In het beleggingsbeleid heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar een minder defensieve positionering. De beleggingsportefeuille heeft, mede door een prudente en tegelijk herziene positionering, ten opzichte van het voorgaande boekjaar een opmerkelijke positieve verdubbeling van het beleggingsresultaat behaald. Deze draagt zo verder bij aan het verenigingsvermogen.
De rentebaten zijn vanwege de extreem lage (soms negatieve) rentestanden op een historisch laag niveau. Om de effecten hiervan te beheersen, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een belangrijk deel van de tegoeden op bankrekeningen naar goed verhandelbare beleggingen. Het werkkapitaal van de vereniging is hiermee ruim voldoende op peil gebleven.
De Kascommissie onderschrijft de bestuurlijke besluiten die hiermee verband houden.
Het afgelopen jaar heeft de vereniging een noodzakelijke verbouwing van het kantoor uit laten voeren. Daarmee is niet alleen het gebouw maar ook de infrastructuur geheel up-to-date gebracht. De kosten van de verbouwing komen in het boekjaar 2015 volledig tot uiting. Er zijn op een aantal zaken versnelde afschrijvingen gedaan. Deze zijn naar mening van de Kascommissie in lijn met de beoogde langetermijninvesterings- en vervangingsplannen. Door deze integrale aanpak heeft er een budgettaire overschrijding plaatsgevonden die de Kascommissie als te verantwoorden heeft aangemerkt.
De Kascommissie heeft bij de uitvoering van haar controle over het boekjaar 2015 onder meer een historisch perspectief van tien jaar gehanteerd. Hierbij is ingezoomd op de ontwikkelingen van en de verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Er is hierbij een trend zichtbaar geworden waarbij de uitgaven en de inkomsten elkaar de afgelopen jaren telkens iets meer naderen. De Kascommissie heeft deze trend bij het Bestuur onder de aandacht gebracht en acht het wenselijk dat deze trend wordt gekeerd. Het Bestuur heeft deze trend ook geconstateerd en middels bestuurlijke controle ‘trend-brekende’ stappen ondernomen. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat het verenigingsvermogen gedurende dezelfde onderzoeksperiode trendmatig is gegroeid. Hierdoor zijn de financiële buffers goed op peil en gezond gebleven. De Kascommissie merkt op dat, ondanks de aanzienlijke toename van bestuurlijke activiteiten, de bestuurskosten gedurende deze lange onderzoeksperiode een stabiel beeld vertonen. Hiervoor is een compliment op zijn plaats.

Vooruitblik
De Kascommissie is zich ervan bewust dat de luchtvaart in roerige tijden verkeert, wat zijn weerslag heeft op het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Deze weerslag vertaalt zich onder andere in toegenomen juridische- en advieskosten en zal zich naar verwachting in het boekjaar 2016 doorzetten. De Kascommissie houdt er daarom rekening mee dat soortgelijke uitgaven in het boekjaar 2016 aanzienlijk hoger kunnen uitvallen. Ook voor deze eventuele uitgaven zijn naar mening van de Kascommissie de financiële buffers voldoende aanwezig.
De Kascommissie verwacht dat, mede door de voorgenomen bestuurlijke controle op de uitgaven, de positieve ontwikkeling van het verenigingsvermogen zich zal voortzetten. Op de korte en middellange termijn verwacht de Kascommissie dat de verenigingsactiviteiten, mede door een verdere verharding van de verhoudingen tussen werkgever- en werknemersorganisaties, uitgebreid en complexer zullen worden, ook in internationaal verband. Deze toegenomen activiteiten zullen financiële gevolgen hebben.
De Kascommissie constateert verder dat er een groei plaatsvindt in het ledenbestand en dat die zich vertaalt in een jaarlijks groeiend contributie-inkomen. Uiteraard betekent deze groei van leden ook een toename van werkzaamheden en dus ook van kosten.
De door het Bestuur noodzakelijk geachte verhoging van de financiële buffer verschaft financiële armslag en stelt de vereniging mede in staat haar toekomstige verenigingsactiviteiten uit te voeren. De Kascommissie onderschrijft derhalve de verhoging van de financiële buffer.

Advies aan de ALV
Naar mening van de Kascommissie geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het exploitatieresultaat en de vermogenspositie van de vereniging. De Kascommissie is tevreden met het gevoerde financiële beleid en de behaalde resultaten en acht de financiële positie van de VNC ultimo 2015 gezond. Wij bevelen derhalve de Algemene Ledenvergadering aan om de Jaarrekening 2015, zoals gepubliceerd, vast te stellen en het Bestuur, in casu de Penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Tot slot
De Kascommissie ziet de wenselijkheid van transparantie en vernieuwing in de samenstelling van de Kascommissie. De huidige leden van de Kascommissie zullen zich stapsgewijs niet meer herkiesbaar stellen, zonder dat dit ten koste gaat van kennis en continuïteit. Zij doen dit in de verwachting dat potentiële, nieuwe Kascommissie-leden zich bij het VNC-bestuur zullen melden.
Het afgelopen verslagjaar heeft de Kascommissie wederom een prettige samenwerking gehad met Penningmeester Roberto Tunzi en Algemeen Bestuurslid Chris van Elswijk. De Kascommissie dankt het Bestuur, de personeelsleden en het accountantskantoor voor deze fijne samenwerking.

Schiphol–Oost, 7 juni 2016

Kascommissieleden
Paulette van den Berk
Fred Nollen
Paul Millward

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA