Verslag cabineoverleg KLC

17 jun. 2022
Het KLC Sectiebestuur heeft afgelopen donderdag het gebruikelijke cabineoverleg gevoerd met KLC. Daarbij werden onder meer onderwerpen als correctie van daggelden, aanpassing onbelaste reiskosten en instroom, promoties en doorstroom besproken.

Correctie daggelden
Onlangs werd duidelijk dat er op sommige KLC-bestemmingen jarenlang geen inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden ten aanzien van het daggeld. Dit is inmiddels gecorrigeerd en aangepast naar de hedendaagse prijzen op bestemming.
Echter is het nog wel zaak dat uitgezocht wordt of er ook bedragen met terugwerkende kracht uitbetaald dienen te worden door KLC. Het is op dit moment nog niet volledig inzichtelijk om welke orde van grootte, KLC gaat dit uitzoeken. Aan de hand daarvan zullen we kijken of en zo ja, hoe de correctie nabetaald kan worden.

Aanpassing onbelaste reiskosten
Het kabinet is, zo lijkt het, voornemens de onbelaste reiskosten per 2023 te verhogen van €0,19 naar €0,21 per kilometer en in 2024 naar €0,23 per kilometer. In de cao is bepaald dat KLC €0,09 uitkeert en door middel van de cafetariaregeling krijg je nog het resterende bedrag van €0,10 terug.
Wij hebben, anticiperend op dit besluit van de overheid, KLC gevraagd wat hun standpunt hierin is en of zij voornemens zijn de voorgenoemde bedragen ook uit te keren. KLC is van mening dat dit thuishoort op de cao-tafel, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat dit onderwerp bespreekbaar is. Wordt vervolgd dus.

Instroom – promoties – doorstroom
Ten aanzien van dit gebruikelijke onderwerp op de agenda zijn weinig veranderingen. Voor wat betreft de promoties is er een CA1 training gepland voor gedetacheerden. Ook zullen er vanaf september promotiemogelijkheden zijn voor CA2’s die begin dit jaar zijn ingestroomd bij KLC en vliegervaring hebben bij een andere luchtvaartmaatschappij. Een positieve ontwikkeling die ook zal bijdragen aan het oplossen van de tekorten, want deze worden ook voor de winter nog verwacht. Daarnaast dragen promoties ook bij aan het opbouwen van de ervaringsgraad binnen het korps.
Voor wat betreft de doorstroom staat eind 2023 nog steeds in de planning. Eerder gaven leden al aan dat zij behoefte hebben aan meer perspectief. Dat hebben we meegenomen in het overleg en aangekaart. Daarover gaf KLC aan dat zij hierop in zullen spelen waar dat kan, al blijft het lastig om een inschatting te maken voor de periode 2023/2024. De VNC zal erop toe blijven zien dat hier spoedig meer duidelijkheid over komt, aangezien dit een duidelijke wens is van de leden.

Overige zaken
Vanaf augustus 2022 zal de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treden. Het is aan KLC om de toepassing van deze wet in te regelen. Wij hebben KLC gevraagd wat de status van implementatie is, ze zullen hier binnenkort op terugkomen en de contouren hiervan toe te lichten. In ditzelfde straatje hebben we ook in een eerder stadium met KLC gesproken over de huidige borstvoedingsrestrictie-regeling. Ook KLC is inmiddels tot de conclusie gekomen dat hier veranderingen in aangebracht moeten worden en we zullen dit de komende periode in overleg gaan bespreken.
Daarnaast hebben we gesproken over de huidige fertiliteitsregeling. KLC is van mening dat de huidige regeling past bij de wensen van de CA, omdat maatwerk voorop staat. Als VNC zijn we hier niet volledig van overtuigd, voornamelijk omdat er over de flexibiliteit die KLC biedt in een dergelijk traject soms ontevredenheid lijkt te bestaan. KLC zal dit met de CCM’s gaan bespreken. Ondertussen zullen wij dit blijven monitoren en zodra hierover andere afspraken gemaakt dienen te worden, zullen we dit onderwerp opnieuw ter tafel brengen.

Het is voor ons van groot belang om te weten wat er speelt onder onze leden, of het nu over een van bovenstaande onderwerp of ergens anders over gaat. Je kunt ons bereiken via mail: sectiebestuur.klc@vnconline.nl of telefonisch via 020- 5020480. Ook organiseren we de komende periode weer geregeld infosessies, aanmelden kan via deze link.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA