Verslag Cabineoverleg januari 2018

25 jan. 2018
Het cabineoverleg was deze maand wat korter dan anders omdat een aantal lopende zaken - vereenvoudiging van RR-tellers, uitgifte daggeld, winstdelingsregeling voor ex-seizoens-CA’s etc -  inmiddels een plek hebben gevonden in het KLM-VNC cao principeakkoord. FNV Cabine had besloten om bij dit overleg weer aan te sluiten. De volgende onderwerpen kwamen ter tafel: uitslag en evaluatie medewerkerstevredenheidsonderzoek, de planningsstand, contractvorm voor ex-seizoens CA’s en vernieuwing medezeggenschap.

Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Eind vorig jaar heeft KLM op aandringen van de VNC alsnog een MTO uitgezet om de gevolgen van de geleverde productiviteitsverhoging in 2015/2016 in kaart te brengen.  KLM meldde dat  zo’n 50% van het korps deze enquête heeft ingevuld. De uitslag wordt komende maand gedeeld en besproken met GC31 en staat voor maart op de agenda van het cabineoverleg. Op de vraag van de VNC of we dan ook te horen krijgen welke acties erop ondernomen worden was het antwoord dat er natuurlijk naar de knelpunten gekeken gaat worden, ook in het licht van de afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe cao principeakkoord.  

Hoge zomerproductie verwacht
KLM kwam met een grafiek en een instroom/doorstroomplanning waarin de afspraken uit het nieuwe principeakkoord nog niet waren meegenomen, we wachten immers nog op formalisering en implementatie daarvan. Wat wel vast staat, is dat de verwachte zomerproductie voor 2018 hoog is, fiks hoger nog dan die van 2017. Er worden dus opnieuw cursussen gepland: zowel instroom vanuit KLC als van buiten, alsmede doorstroom van eenbander naar tweebander en promotie naar Purser en Senior Purser. De aantallen daarvan zijn echter onder voorbehoud en mede afhankelijk van de animo voor (tijdelijk) meerwerk, deeltijd-aanvraag, verloop en bijstelling van de productie.
De afbouw van JE-dagen loopt intussen door zoals afgesproken, de verwachting is dat deze aan het eind van deze winterdienst vrijwel allemaal uitgekeerd zullen zijn, met uitzondering van die van langdurig zieke collega’s.

Contractvorm ex-seizoens CA’s
Op dit onderwerp blijft er een verschil van mening tussen KLM en de cabinebonden. KLM vindt dat ze ex-seizoensCA’s bij herintreding nogmaals een contract voor bepaalde tijd (jaarcontract) kan aanbieden, de bonden zijn het niet eens met deze lezing en menen dat herintreders recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd. Hoewel er momenteel geen sprake is van dergelijke situaties kondigde de VNC aan juridische arbitrage in gang te willen zetten: er moet wat ons betreft namelijk duidelijkheid komen voor eventuele toekomstige seizoenscollega’s. FNV cabine gaf vervolgens aan het voorstel van de VNC te steunen en dat betekent dat beide cabinebonden arbitrage aanvragen.

Vernieuwing medezeggenschap
De achtergrond van dit onderwerp is de HPO: door de her-organisatie en samenvoeging van verschillende grondafdelingen moet er ook gekeken worden naar de samenstelling van de verschillende medezeggenschaps- en overlegorganen, zoals de Ondernemingsraad en Groepscommissies. Bij het cabinedomein was de impact van de HPO veel minder omdat er hier geen sprake is van boventalligheid. De VNC heeft echter wel gekozen afgevaardigden in de verschillende medezeggenschapsorganen en wil daarom graag weten welke veranderingen we kunnen verwachten en hoe één en ander nu ingevuld gaat worden. KLM gaf aan dat de OR met een plan komt en er wordt gekeken naar wie er bij dit proces aanspreekpunt gaat worden. Het aantal vertegenwoordigers voor het cabinekorps  zal volgens KLM niet veranderen.

Tot slot:
-
Naar aanleiding van  de code rood-storm van afgelopen week gaf KLM aan bezig te zijn met een protocol
voor dit soort extreme situaties dat zal gelden voor alle operationele functies. De invulling hiervan ligt met name bij de medezeggenschap (GC) en verwacht wordt dat er over 2 weken een eerste opzet is.
-
De VNC gaf aan zo spoedig mogelijk uitvoering te willen gaan geven aan de onderwerpen van het akkoord:
werkgroepen verzuim, de pilot week 3 & 4 v/h rooster intact bij ziekmelding, de WBC-skills voor 1banders. KLM was het hiermee eens.
-
Bij de salarisstrook van januari zal een bijlage zitten met uitleg over de wijzigingen en de winstdeling voor
2018. Voor het cabinepersoneel is deze informatie echter nog niet van toepassing, eerst moet het akkoord officieel geïmplementeerd worden.


Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA