• home
  • Actueel
  • Verduidelijking transavia cao-afspraken deel 3

Verduidelijking transavia cao-afspraken deel 3

26 okt. 2020
In deel 3, tevens de laatste van de verduidelijking van de cao-afspraken, lichten we de afspraken rondom het Sociaal Plan toe. In het eerder gepubliceerde deel 1 (klik hier) zijn de looptijd, loonontwikkeling en de afspraken rondom winstdelingsregeling aan bod gekomen. In deel 2 (klik hier) is ingezoomd op onder meer de afspraken over de WRR, ouderschapsverlof en het individueel keuzebudget.

Een Sociaal Plan treed in werking als er boventalligheid of in een verder stadium overtolligheid dreigt.
Voor alle helderheid hier het verschil tussen beide begrippen.

Boventalligheid van personeel: een tijdelijk te veel aan personeel, zoals nu veroorzaakt door bijzondere omstandigheden, dat mogelijk nog op te lossen valt met bijvoorbeeld het niet aanvullen bij natuurlijk verloop (pensionado’s) en het inzetten van tools als (tijdelijk) minderwerk, non activiteit, ouderschapsverlof en een VVR.
Overtolligheid van personeel: mochten allerlei middelen zoals bovenstaande de boventalligheid niet meer kunnen terugdringen dan spreek je over overtolligheid en heb je een structureel probleem.
Met de kennis van nu wordt gedurende de looptijd van de cao geen overtolligheid verwacht onder het vaste cabinekorps van transavia. Vanuit de bonden was het alsnog de wens om wel een Sociaal Plan met elkaar af te spreken en deze op te nemen in de cao.

De gemaakte afspraken in het Sociaal Plan

Looptijd
De looptijd van het Sociaal Plan is van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2022.
De rechten en voorzieningen die zijn afgesproken in dit Sociaal Plan blijven van toepassing bij het verstrijken van de looptijd.

Fase 1 - beperken boventalligheid
1. Het openstellen van een VVR;
2. Pre-mobiliteitstermijn van 2 maanden voorafgaand aan de overtolligheidsdatum, als onderdeel naar het werk naar werk-traject (zal later in dit stuk worden uitgelegd)
Afhankelijk van de situatie van transavia op het moment kan door het bedrijf één of meerdere van deze onderdelen worden ingezet.

Fase 2 - opheffen overtolligheid
Overtolligheid wordt vastgesteld conform de methode die volgt uit de wet, zoals neergelegd in artikel 11 van de Ontslagregeling.

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden
De overtollige medewerker krijgt de keuze tussen begeleiding in een werk naar werk-traject of een financiële mobiliteitsregeling. De gemaakte afspraken zullen worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

Begeleiding in een werk naar werk-traject
De begeleiding in een werk naar werk-traject duurt maximaal 6 maanden. Voor medewerkers van 55 jaar of ouder die op de overtolligheidsdatum minimaal 10 jaar in dienst zijn (dienstverbanden die zich binnen 6 maanden hebben opgevolgd, tellen mee voor deze berekening) duurt het werk naar werk-traject maximaal 9 maanden.
Het dienstverband wordt na 6 maanden (of 9 maanden bij 55+) beëindigd waarna de medewerker nog de wettelijke transitievergoeding ontvangt, met een maximalisatie van 12 maandsalarissen.

Financiële Mobiliteit Regeling
Deze financiële regeling bestaat uit de volgende onderdelen:
** wettelijke transitievergoeding gemaximaliseerd op 12 maanden
** aantal maandsalarissen op basis van het aantal dienstjaren op basis van de volgende staffel:
0 tot en met 5 dienstjaren:     1 maandsalaris
6 tot en met 10 dienstjaren:   2 maandsalarissen
11 tot en met 15 dienstjaren: 3 maandsalarissen
16 tot en met 20 dienstjaren: 4 maandsalarissen
vanaf 21 dienstjaren:             5 maandsalarissen

Remplaçantenregeling
In geval van overtolligheid zal transavia een remplaçantenregeling openzetten. Bij een remplaçantenregeling neem je als het ware de plek in van een medewerker die in aanmerking komt voor gedwongen ontslag. Dit is uiteraard op vrijwillige basis. De medewerker die gebruikt wil maken van de regeling kan dan in aanmerking komen voor het werk naar werk traject of de financiële mobiliteit regeling.

Herplaatsing
Indien binnen transavia een passende functie voor handen is, heeft een overtollige medewerker voorrang boven niet overtolligen. Als er binnen transavia geen passende functie beschikbaar is, zal de werkgever zich inspannen voor een geschikte functie binnen de KLM-groep.

Wederindiensttreding (terugkeergarantie)
Wanneer er binnen 5 jaar na uitdiensttreding als gevolg van overtolligheid (binnen de looptijd van het Sociaal Plan) een vacature ontstaat mag de medewerker daar op terugkeren op de standplaats waar de vacature is. Dit is met behoud van senioriteit en arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van verworven rechten waaronder de 757 toeslag, NF toeslag en vaste werkdagen.
De medewerker die het langst in dienst was op het moment van gedwongen ontslag mag dan als eerste terugkeren. De terugkeergarantie behoort niet tot de mogelijkheid wanneer een medewerker gebruikt heeft gemaakt van de VVR in de pre-mobiliteitsfase of er gebruik is gemaakt van de remplaçantenregeling.
De terugkeergarantie is alleen van toepassing wanneer het Sociaal Plan in werking is getreden en wanneer de medewerker in actieve dienst te maken kreeg met gedwongen ontslag.

Jubileumregeling
Indien de medewerker binnen 3 jaar na de einddatum van zijn/haar arbeidsovereenkomst op grond van de cao een 25-jarig jubileum had bereikt, zal de bruto jubileumuitkering alsnog worden uitgekeerd bij het einde van het dienstverband. Wederom is dit alleen van toepassing wanneer er sprake is van gedwongen ontslag door overtolligheid, binnen de looptijd van dit Sociaal Plan.

Uitwerking afspraken
Partijen zijn overeen gekomen dat er op bepaalde zaken in het Sociaal Plan nog verdere uitwerking noodzakelijk is. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren.

Kanttekening
Tot zo ver de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Plan. Op dit moment is VNC nog met transavia in gesprek over de juiste afstemming van de teksten. Mochten er nog aanvullingen of veranderingen in de afspraken komen dan zullen we dit zo snel mogelijk publiceren.
Zodra de teksten definitief zijn, zullen we de protocoltekst ook met jullie delen.

Stemmen
Afgelopen week heeft het sectiebestuur meerdere vragen gekregen over het stemmen: hoe, wat, waar en wanneer. Allereerst moeten alle afspraken op papier duidelijk zijn. Zodra dit in orde is kan het in stemming gebracht worden, het betreft immers wijzigingen in de cao. De leden hebben daar het laatste woord over. Op het moment dat het zo ver is, zullen we jullie hierover compleet informeren.

Q&A livestreamsessie
Vergeet niet in je agenda te noteren: de Q&A livestream op de besloten Facebook pagina start morgen (dinsdag 27 oktober) om 14.00 uur. Deze sessie is achteraf nog terug te zien bijvoorbeeld voor als je niet live hebt kunnen deelnemen.

Mocht je naar aanleiding van dit of eerdere artikelen van deze 3-delige serie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. We helpen je graag!

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA