• home
  • Actueel
  • Verbeteringen in nieuwe easyJet cao voor crew gestationeerd in Amsterdam

Verbeteringen in nieuwe easyJet cao voor crew gestationeerd in Amsterdam

18 aug. 2020
Terwijl de easyJet-leden van de VNC onlangs hebben ingestemd met een bevriezing van basis- en sectorloon voor een periode van twee jaar, zullen de andere niet-financiële afspraken van de recente CAO-overeenkomst binnenkort worden geïmplementeerd.
We willen graag de belangrijkste van de recente verbeteringen op een rijtje zetten. Deze zijn ofwel sinds vorige maand doorgevoerd, of ze worden in de komende maanden beschikbaar gesteld.

Verhuisdag (effectief vanaf 1 april 2020):
Een werknemer heeft recht op één doorbetaalde dag voor een verhuizing in Nederland. Deze betaalde dag dient minimaal 2 maanden voorafgaand aan de geplande verlofdag aangevraagd te worden. De werknemer mag deze doorbetaalde vrije dag één keer per kalenderjaar aanvragen.

Beroepsletsel (van kracht vanaf 1 april 2020):
Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer gedurende het eerste ziektejaar recht op 100% basissalaris inclusief een eventueel variabel loon. Na het eerste jaar verandert het recht in een uitkering gelijk aan 70% van het normaal verdiende (totale) vaste en variabele loon en deze regeling kan worden voortgezet gedurende een totale ziekteperiode van maximaal 104 weken.

Vergoeding woon-werkverkeer (vanaf 1 juli 2020):
De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming in kosten van woon-werkverkeer. Voor elke medewerker wordt dit op individuele basis berekend op basis van de woon-werkafstand. Deze vergoeding wordt netto uitgekeerd aan de werknemer met inachtneming van de door de Nederlandse Belastingdienst vastgestelde regeling woon-werkbelasting.

Nieuwe parttime patronen (effectief vanaf 1 oktober 2020):
Aan de bestaande lijst met parttime patronen zijn twee nieuwe patronen met vaste vrije dagen voor crew toegevoegd. Deze parttime patronen zijn:
• 50% rooster, met 3 vaste vrije dagen (kan geen combinatie zijn van zaterdag en zondag)
• 75% rooster, met 2 vaste vrije dagen (kan geen combinatie zijn van zaterdag en zondag)

Loopbaanonderbreking (van kracht vanaf 1 oktober 2020):
Voor bemanning met een vast contract zijn drie optionele mogelijkheden voor non-activiteit beschikbaar. Deze opties zijn:

• Optie 1: een onbetaalde periode van 3 opeenvolgende maanden tijdens het winterseizoen (oktober tot maart). Een werknemer moet het verzoek indienen voor 30 juni van het betreffende jaar.

• Optie 2: een onbetaalde periode van 11 maanden van 1 maart tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Een werknemer moet het verzoek indienen voor 31 oktober van het voorgaande jaar.

• Optie 3: een onbetaalde periode van 2 maanden het hele jaar door. Het is niet mogelijk om inactiviteit aan te vragen tussen 22 december en 4 januari. In dat geval kan de inactiviteit van 2 maanden tijdens het winterseizoen in 2 aparte periodes worden opgenomen. Een medewerker dient het verzoek minimaal 3 maanden voor de implementatiedatum in te dienen.

Betaling van de duur van de dienst (van kracht vanaf 1 oktober 2020):
Een werknemer die op 1 oktober 2020 drie jaar of langer in dienst is bij easyJet, ontvangt een eenmalige bruto uitkering. De peildatum voor het berekenen van de dienstjaren is 1 oktober 2020. Op 30 oktober 2020 wordt de eenmalige uitkering uitbetaald.

Pensioenpremie (per 1 oktober 2020):
Per 1 oktober 2020 wordt de pensioenpremie van het bedrijf verhoogd van 5% naar 7%. De pensioenpremie wordt volledig betaald door easyJet.

Portaal voor vrijwillige secundaire arbeidsvoorwaarden (effectief vanaf 1 oktober 2020):
Medewerkers krijgen toegang tot een online kortingsportaal waar zij op individuele basis extra voordelen kunnen ontvangen. Dit portaal is geheel vrijwillig. Vanaf 1 oktober 2020 komt het portaal beschikbaar voor medewerkers. Vanaf 1 december 2020 is het mogelijk om een collectieve zorgverzekering aan te vragen.

Farah, Dino en Ron,
Sectiebestuur easyJetImprovements to the new easyJet CLA for Amsterdam based crew

Whilst the EasyJet members of the VNC recently agreed to a 2 year pay freeze of basic and sector pay, the other non-monetary items of the recent CLA agreement have been or will be implemented soon.
We would like to share the main areas of the recent improvements which are in place since last month or will be made available in the upcoming months.

Moving day (effective April 1, 2020):
An employee has the right for one paid day off for a move in the Netherlands. The paid day off needs to be requested at least 2 months prior to the planned leave day. The employee is allowed to request this paid day off once per calendar year.

Occupational injury (effective April 1, 2020):
During occupational disability the employee is entitled to 100% basic pay including any variable pay, for the first year of any sickness. After the first year, the entitlement changes to a payment equivalent to 70% of the normally earned (total of) fixed and variable pay and these arrangements may continue for a total sickness period of up to 104 weeks.

Commuting Allowance (effective July 1, 2020):
An employee is entitled to a commuting allowance for commuting from home to the work location. For every employee, this is calculated on an individual basis based on the commuting distance. This compensation is paid net to the employee subject to the commuting tax regulations set by the Dutch Tax Authorities.

New Part Time Patterns (effective October 1, 2020):
Two new patterns with fixed days off for crew have been added to the existing list of part time patterns. These part time patterns are:
50% roster, with 3 fixed days off (can’t be a combination of Saturday and Sunday)
75% roster, with 2 fixed days off (can’t be a combination of Saturday and Sunday)

Career breaks (effective October 1, 2020):
Three optional possibilities for non-activity are made available for crew with a permanent contract. These options are:

Option 1: an unpaid period of 3 consecutive months during the winter season (October until March). An
employee must submit the request before June 30th of the applicable year.

Option 2: an unpaid period of 11 months starting March 1st until January 31st of the following year. An
employee must submit the request before October 31st of the previous year.

Option 3: an unpaid period of 2 months all-year round. It is not possible to request inactivity during the
period of December 22nd until January 4th. In that case the non-activity of 2 months can be taken in 2 separate periods during the winter season. An employee must submit the request at least 3 months prior to the implementation date.

Length of service payment (effective October 1, 2020):
An employee who is employed by easyJet for 3 years or more on October 1 2020 will receive a one-time gross payment. The pole date for calculating the years of service will be October 1 2020. The one-time length of service payment will be paid out on the October 30, 2020.

Pension premium (effective October 1, 2020):
Effective October 1, 2020 the pension contribution from the company will increase from 5% to 7%. The pension premium is paid in fully by easyJet.

Voluntary secondary benefits portal (effective October 1, 2020):
Employees will receive access to an online discount portal where employees can take out additional benefits on an individual basis. This portal is entirely voluntary. The portal will be made available to employees from October 1, 2020. It is possible to apply for collective health insurance from December 1, 2020 on.

Farah, Dino en Ron,
easyJet section VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA