• home
  • Actueel
  • Uitwerking afspraken transavia principe akkoord

Uitwerking afspraken transavia principe akkoord

10 apr. 2020
Zoals bekend is transavia zwaar getroffen door de corona crisis. Alle toestellen staan aan de grond en het is nog onduidelijk wanneer er een herstart plaats kan vinden.

Eerder hebben wij een principeakkoord gesloten met transavia, waar onze leden mee hebben ingestemd. In dit akkoord is afgesproken de winstdelingsregeling uit te stellen tot oktober en is er een planning gemaakt voor de uitwerking van verdere afspraken omtrent flexibiliteit en de afbouw van specifieke dagen.

De afgelopen week heeft de VNC meerdere gesprekken met transavia gevoerd over de invulling van deze afspraken. Vorige week woensdag hebben we jullie al meegenomen in de eerste plannen die op tafel lagen. Inmiddels zijn er een aantal zaken veranderd. Zo heeft de VNC tijdens het overleg bereikt dat de snipperdag in principe behouden blijft, maar de status van de snipperdag “met recht” is komen te vervallen in het tweede kwartaal.

Het sectiebestuur legt dit principeakkoord positief aan jullie voor gezien de ernst van de situatie en het belang van continuïteit en daarmee de werkgelegenheid bij transavia.

De volgende afspraken zijn nu gemaakt:

Flexibiliteit
Nu de gehele vloot aan de grond staat maar er toch nog wel wat standby’s moeten zijn voor eventuele repatriëringsvluchten heeft transavia het volgende voorgesteld om het ook werkbaar te houden voor de afdelingen Tracking/Control en Indelingen:

** Een ieder zal in zijn/haar rooster op NI worden gezet.
** Minimaal 2 dagen voor de NI is een omzetting gewenst, dit betekent dus dat je je rooster wel moet blijven bekijken.

1. De weekenddagen die in het rooster staan, zullen niet worden aangepast, deze blijven staan
 2. Trainingen met een due date (zoals FSR of JCRM) blijven staan.
3. Er komt elke week een uitvraag wie er beschikbaar wil zijn voor de repatriëringsvluchten, op deze manier wordt het werk onder minimaal nodige standby’s verdeeld.
4. Op dit moment laat de VNC ook de cao-afspraak los dat er minimaal 2 standby’s en maximaal 4 standby’s ingepland moeten worden. Er kan een enkele stand-by worden ingedeeld.
5. In de periode t/m 25 mei zal de cao afspraak -2/+2 (artikel 6.2.4b) worden verruimd naar -3/+3. In het eerstvolgende wekelijks overleg zal gekeken worden of dit toereikend is.

Wanneer de productie weer zal worden opgestart, zal dit in etappes plaatsvinden. Dan gaat de VNC weer met transavia op wekelijkse basis over het opheffen of stand houden van deze afspraken. Daar blijft de VNC dus een belangrijke stem in houden.

Afbouw van specifieke dagen
In de periode dat het cabinepersoneel nu niet aan het werk is, worden er wel verlofdagen opgebouwd. Daarom is de wens van transavia, in het kader van flexibiliteit om in de periode van de freeze wel al wat dagen af te bouwen. Dit zorgt voor meer ruimte en flexibiliteit in de opstart. In de periode dat de freeze van kracht is (23 maart t/m 6 mei) gelden de volgende regels:

* transavia zal in de periode van de (verlengde) freeze tot 25 mei 2020 bij iedere cabinemedewerker extra dagen inroosteren tot een max van één werkweek.
* Het totaal van extra dagen voor de cabinemedewerker bestaat uit VE’s tot een max van één werkweek. Het recht om in het tweede kwartaal een snipperdag met recht in te zetten vervalt.
* Het totaal aantal dagen is naar rato van het deeltijd percentage op 1 april 2020 en de duur/lengte van de arbeidsovereenkomst in 2020.
* Tot 17 april 2020 zal het indelen van de verlofdagen ten minste 2 dagen voor de indeling aan de cabinemedewerker bekend worden gemaakt. Vanaf 17 april 2020 zal het indelen van de verlofdagen ten minste 7 dagen voor de indeling aan de cabinemedewerker worden bekendgemaakt.
* Het inroosteren kan gebeuren vóór of na publicatie va het rooster. Deze VE’s kunnen niet achteraf worden ingeroosterd. De verlofdagen worden aan de vrije tijd worden ingedeeld. De dagen kunnen los of aaneengesloten worden ingedeeld.
* Na inroosteren van de extra dagen zal een VE-saldo van minimaal 21 resteren (deeltijdpercentage per 1 april 2020). Indien minder dan 21 VE resteert dan worden minder verlofdagen/uren toegewezen, zodat de medewerker minimaal 21 VE aan niet ingeroosterde VE’s overhoudt.
* Op cabinemedewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn op de ingangsdatum van de NOW-periode is bovenstaande niet van toepassing.
*Indien er naar het oordeel van de leidinggevende onvoldoende gelegenheid is om de dagen in te roosteren gedurende bovenstaande periode vervalt deze verplichting. Van onvoldoende gelegenheid is sprake indien de medewerker gedurende deze periode geen extra verlof kan opnemen, bv omdat sprake is van onbetaald verlof, of als gevolg van vervangende- of nevenfunctie werkzaamheden, of als de cabinemedewerker als gevolg van langdurig arbeidsongeschiktheid korter dan een half jaar geen verlof kan opnemen. De dagen die voldoende gelegenheid bieden om in te plannen, worden wel ingeroosterd.

Oproepkrachten
Oproepkrachten die in de afgelopen zes maanden (september t/m februari) gemiddeld meer dan 20 uur per maand hebben gewerkt, zullen door transavia worden meegenomen in de uitkering van de NOW regeling.

Reis/route kosten vergoeding
Met ingang van 1 april 2020 zal gedurende de periode dat er geen commerciële vluchten worden uitgevoerd (de freeze-periode) de reiskostenvergoeding zoals opgenomen in bijlage 4 artikel 1 van de cao transavia cabinepersoneel komen te vervallen. Dit vanwege het feit dat er geen woon-werkverkeer plaatsvindt voor het uitvoeren van vluchtopdrachten.

Reiskosten die gemaakt worden voor trainingen, nevenfuncties en dergelijke worden uitbetaald. Uitgaande dat de freeze loopt tot en met 6 mei 2020 zullen in de maand mei weer volledige reiskosten worden uitbetaald. Wordt de freeze nog verder verlengd, dan zullen in de maand mei ook geen reiskosten worden uitbetaald, dit mede vanwege fiscale regels waar transavia aan gebonden is.

Routekosten
 Met ingang van 1 april 2020 zal gedurende de periode dat geen commerciële vluchten worden uitgevoerd (de freeze-periode) de Routekostenvergoeding komen te vervallen. Dit vanwege het feit dat er geen vluchtopdrachten worden uitgevoerd. Indien de freeze deels in een maand valt, worden de routekosten naar rato van die maand uitbetaald.

De reiskostenvergoeding en de routekosten komen enkel te vervallen indien transavia met de andere domeinen, te weten Grond en Vliegers, indien van toepassing de afspraak heeft gemaakt dat de routekostenvergoeding komt te vervallen en/of de reiskostenvergoeding komt te vervallen voor medewerkers die niet werken of thuis werken. Gedurende de periode dat als gevolg van bovenstaande de reiskosten komen te vervallen, zal transavia zorg dragen voor de kosten van de parkeerpas.

 Stemmen
Omdat dit cao afspraken betreft, moet er wederom over dit protocol gestemd worden. Zoals inmiddels bekend moet dit anoniem gebeuren. Dit kan vanaf dinsdag 14 april 11.00 uur t/m donderdag 16 april 16.00 uur. Je ontvangt hier dinsdag 14 april een nieuwe stemlink voor.

Livestream
Op de besloten facebookpagina VNC HV cabin crew zal op (goede) vrijdag 10 april om 16.00 uur een live stream worden gehouden, om punten te verduidelijken, mocht daar behoefte aan zijn. Mocht je geen facebook hebben of de live stream niet kunnen bijwonen maar wel vragen hebben kun je deze sturen naar: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.

Wij doen er alles aan om je op korte termijn van een reactie te voorzien. Lees hier het protocol invulling flexibiliteits- en verlofmaatregelen cabinepersoneel nog eens door. Wij willen nogmaals benadrukken dat - gezien de ernst van de situatie en het belang van de continuïteit en daarmee de werkgelegenheid bij transavia – wij deze maatregelen noodzakelijk vinden.

Sectiebestuur transavia
Angela Visser & Antonie Kloots

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA