Uitslag stemming cao easyJet

20 feb. 2023
De afgelopen dagen hebben de easyJet sectieleden kunnen stemmen over het (tweede) principeakkoord tussen easyJet en de VNC.
 
Bijna 89% van de leden heeft gestemd en de uitslag van de stemming is zojuist binnengekomen:
 
Stemmingsuitslag
23% heeft voor gestemd,
75,5% heeft tegen gestemd
1,5% heeft blanco gestemd
 
De meerderheid van de stemgerechtigden heeft aangegeven dat de inhoud van dit principe akkoord nog niet afdoende is om mee in te stemmen. Deze uitkomst nemen wij uitermate serieus. Nadat wij alle opmerkingen hebben doorgenomen zullen wij ons gaan beraden hoe we dit cao proces kunnen vervolgen. Daarna zullen we contact opnemen met easyJet om de ontstane situatie te bespreken en tot vervolgstappen te komen die in het belang zijn voor het easyJet korps.
 
Inzet voor het easyJet cabinepersoneel
Wij zullen wederom intensief met onze leden in gesprek gaan over dit principeakkoord en waar het volgens hen inhoudelijk nog tekort schiet.
Wij zijn ons bewust van de kwesties die spelen rondom de vertegenwoordiging van leden aan de easyJet onderhandelingstafel. Het sectiebestuur van de VNC heeft daar echter geen invloed op en focust uitsluitend op de inhoud: een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging en een zo goed mogelijke cao voor het easyJet cabinepersoneel.
Wij zullen er alles aan blijven doen om deze onderhandelingen tot een positief einde te brengen en een sterk verbeterde cao af te spreken voor het easyJet cabinepersoneel, dat in ruime meerderheid vertegenwoordigd wordt door de VNC.   

Wij danken voor jullie allen voor jullie betrokkenheid en het laten gelden van je stem, uiteraard zullen wij iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 
Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur


Voting results easyJet collective agreement


Over the past few days, easyJet members have been able to vote on the (second) tentative collective labour agreement between easyJet and the VNC.
 
Over 89% of the members voted and the results of the vote have just come in:
 
Voting results
23% voted in favor,
75,5% voted against
1,5% voted blank
 
The majority of those entitled to vote have indicated that the content of this tentative agreement is not yet sufficient to agree to. We take this outcome very seriously and after going through all the feedback we will consider how to continue this negotiation process. We will then engage in conversation with easyJet to discuss the situation that has arisen.
 
Commitment to easyJet cabin crew
We will once again enter into intensive discussions with our members about this tentative agreement and where they believe it lacks in terms of the content.
We are aware of the issues surrounding the representation of members at the easyJet negotiating table. However, the easyJet board members of the VNC have no influence on this and focuses exclusively on the content: the strongest possible representation and the best possible collective agreement for easyJet cabin crew.
We will continue to do everything possible to bring these negotiations to a positive conclusion and to negotiate a much improved collective agreement for easyJet cabin crew, the vast majority of whom are represented by the VNC.   

We thank you all for your involvement and for casting your vote, of course we will keep everyone informed of any developments.

Farah van Keeken en Dino Brunst
VNC easyJet board

Belangen-behartiging

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA