Toelichtingen op KLM cao-principeakkoord

14 jan. 2020
Na instemming door de Ledenraad is de VNC klaar voor het ondertekenen van de nieuwe cao voor KLM cabinepersoneel 2019-2022. Er zijn al infosessies geweest en bijgaand zetten we - met name waarover vragen binnenkwamen - een aantal zaken op rij met toelichting.

Mocht je nog meer uitleg willen, dan ben je uiteraard van harte welkom op de infosessie van maandag 20 januari van 10.00-12.00 uur. Ben je niet in de gelegenheid om een infosessie bij te wonen, stuur je eventuele vragen dan naar secretariaat@vnconline.nl  zodat wij ze kunnen beantwoorden.

#Loon en looptijd
De looptijd zal (met terugwerkende kracht) lopen van 1 juni 2019 tot 1 maart 2022. De loonsverhoging bedraagt 7% over de looptijd van 2 jaar en 9 maanden:

• 2% per 1 september 2019
• 2,5% per 1 augustus 2020
• 2,5% per 1 augustus 2021

Per dezelfde data worden onderstaande zaken ook met dezelfde percentages verhoogd:
• extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart;
• cursustoelage aspirant cabinepersoneel;
• tegemoetkoming studiekosten;
• bijdrage voor het crewvervoer;
• leeftijdstoeslag.

#DI-budget
Per 1 januari 2020 wordt er een Duurzaam Inzetbaarheids-budget (DI-budget) geïntroduceerd dat blijvend is en dus niet slechts voor de looptijd van deze cao. Het DI-budget kan worden besteed als extra  inkomen bovenop de 7% structureel loon en behoud van de volledige Winstdelingsregeling (WDR).
Dit betekent structureel verbeterd besteedbaar inkomen vanaf 2020 want je bouwt ieder jaar opnieuw een persoonlijk DI-budget op wat 1,93% van het daadwerkelijk ontvangen vaste bruto jaarsalaris c.q. ziekengeld of suppletie (inclusief vakantietoeslag en eventuele leeftijdstoeslag) van het voorafgaande jaar is.

Bestedingsmogelijkheden
Je kunt zelf kiezen uit 4 mogelijkheden hoe je dit DI-budget  wilt inzetten, te weten voor:
uitbetalen (bruto bij je salaris waarbij dezelfde belastingschaal geldt als bij je salaris)
opleiding en ontwikkeling (direct te besteden of door- en opsparen over meerdere jaren)
additionele verlofdagen deze dagen komen op je OD teller (maximale aankoop waarbij het restant budget
(waarde <1 verlofdag) wordt uitbetaald; de waarde van een dag is 1/30 van het bruto maandsalaris)
deels additionele verlofdagen en deels opleiding en ontwikkeling.
Het DI-budget is niet pensioengevend maar je kunt het wel laten uitbetalen en dat geld bijvoorbeeld in de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) storten. Als een cabine collega van 25 jaar het volledige DI-budget 30 jaar lang laat uitbetalen en dat maandelijks in de NAP stopt, wordt haar/zijn pensioen blijvend structureel verbeterd, levenslang.

Elk jaar mag je kiezen hoe je het DI-budget besteedt
Ieder jaar mag je opnieuw kiezen hoe je het DI-budget het jaar daarop wilt besteden. Tussen 1 januari en 31 december moet je daarvoor elk jaar jouw keuze aanvinken in de KLM uitvraag (zodra deze uitvraag beschikbaar komt, informeren je werkgever en wij je uitgebreid hierover). De keuze die op 31 december voor jou is geregistreerd, wordt dan in januari daarop voor dat gehele jaar uitgekeerd. Geef je geen keuze door, dan wordt het DI-budget (enkel voor dat jaar want het jaar er op kan je weer kiezen) automatisch toegekend aan het opleidingsbudget. Je kunt dat dan niet meer omzetten in uitbetalen geld of dagen en dit bedrag komt bij einde dienstverband te vervallen. Het in het jaar van uitdiensttreding opgebouwde DI-budget (waarover nog geen keuze gemaakt is) zal bij de eindafrekening worden uitgekeerd in geld.

DI-budget over 2020
Alleen in 2020 zal de uitvraag voor het besteden van je DI-budget later dan januari beschikbaar komen. Reden is dat de nieuwe cao eerst moet zijn getekend en erna de systemen op de nieuwe regeling moeten worden aangepast zodat alles goed werkt. KLM verwacht dat dit rond juni/juli aanstaande gefikst kan zijn. Je krijgt vervolgens zes weken de tijd om een keuze te maken over de besteding van het budget voor het jaar 2020, dat is normaalgesproken een jaar maar nu wordt het direct na die keuzeperiode nog in 2020 toegekend waardoor de periode van kiezen korter is.

DI-budget bij salaris
Kies je voor uitkeren bij je salaris dan wordt het bedrag in januari daarop voor dat gehele jaar voorgefinancierd en uitgekeerd. Dit extra inkomen wordt door de belastingdienst hetzelfde belast als je salaris dus je betaalt er geen hoger tarief over. Met het DI-budget wordt meer erkend en gewaardeerd dat ons beroep steeds zwaarder wordt. Zeker ook voor de collega’s die relatief kort in dienst zijn is dit gunstig, want het betreft een structurele verhoging van het besteedbaar inkomen dat meestijgt met de toekomstige loonsverhogingen. Dit bedrag neemt sowieso toe omdat we salarissenverhogingen hebben gerealiseerd.

Di-budget in dagen
Kies je voor uitkeren in dagen dan geldt voor iedereen (het maakt dus niet uit welk tewerkstellingspercentage of functie je hebt) dat je 7 volle dagen kan kopen die op de OD-teller komen (die gaan in het verzoekensysteem voor op CL/KL-dagen). Je houdt na aankoop van 7 dagen nog een resterend bedrag over dat in geld wordt uitgekeerd.
Het kopen van dagen gaat volgens het cafetariaprincipe, omdat het echter geen fiscale verrekening betreft, is dit geen probleem voor collega’s die woonachtig en belastingplichtig zijn in het buitenland.

DI-budget in opleiding/ontwikkeling
Kies je volledig voor opleiding/ontwikkeling dan komt het hele bedrag beschikbaar voor opleidingsmogelijkheden. KLM gaat duizenden opleidingen aanbieden om uit te kiezen. Deze opleidingen zijn door de belastingdienst fiscaal goedgekeurd en daarom kan het bruto opleidingsbedrag netto (dus belastingvrij) worden besteed.
Mocht er echt niets van je gading tussen de aangeboden opleidingen zitten, dan kun je vragen of KLM de opleiding die jij graag wilt doen bij de belastingdienst wil laten toetsen en als het erkend wordt, wil toevoegen.
Als je voor een opleiding kiest die meer kost dan het opgebouwde opleidingsbudget, dan moet je langer doorsparen want zelf bijbetalen behoort niet tot de mogelijkheden. Bij uitdiensttreding vervalt het opgebouwde opleidingsbudget en kun je het dus niet in een andere vorm incasseren.

Kies je voor de combi van dagen op de OD-teller en een opleidingsbudget dan wordt het gekozen aantal dagen op je OD teller bijgeschreven (zelfde voorwaarden als onder kopje DI-budget in dagen) en gaat het overgebleven budget naar de opleidingsmogelijkheden (zelfde voorwaarden als onder kopje DI-budget in opleiding/ontwikkeling).

Aandacht voor keuzes en keuzemoment
Naast dat we als VNC regelmatig aandacht zullen hebben voor de keuzes en keuzemoment uit het DI-budget, hebben we KLM ook gewezen op hun communicatieplicht want het is van groot belang dat je jouw keuze tijdig bekend maakt bij de werkgever.

#Premie verkopen aan boord en paid upgrades
De compensatie voor het vervallen van de premie paid upgrades en premie verkopen aan boord is opgenomen in het DI-budget. Omdat de premie over verkopen aan boord was omschreven in een cao-artikel hebben we dit geschrapt in ruil voor een structurele bijdrage in het DI- budget. De premie paid upgrades (maandelijks gemiddeld nog geen €1,- p.p.) en ook dat is nu ingerekend in de structurele compensatie. Indien er opnieuw verkoophandelingen door het cabinepersoneel zullen worden verricht, zal het DI-budget met 0,2% worden verlaagd, tenzij partijen anders overeenkomen. Dat betekent dat er dan weer over het aangepaste cao-artikel kan worden onderhandeld qua eventuele premies. De tekst van art. 10.13 wordt als volgt aangepast:
“De werknemer komt per vlucht in aanmerking voor een premie voor de verkopen aan boord, voor zover hiervoor verkoophandelingen door het cabinepersoneel zijn verricht. Deze premie bedraagt 9% van de verkopen, verdeeld over het over de betreffende vlucht dienstdoende personeel. Indien op basis van dit artikel premies worden uitgekeerd, wordt het DI-budget met 0,2% verminderd. Paid upgrades vormen geen onderdeel van de verkopen aan boord.”

#Nevenopdracht gratis
De twee nevenopdrachten hoef je vanaf de goedkeuring van de nieuwe cao niet langer gratis te doen: de compensatie voor het uitvoeren van de twee nevenopdrachten in eigen tijd vindt vanaf 1 januari 2020 plaats middels het DI-budget. Je kan dan namelijk kiezen voor vrije dagen of extra inkomen. Dit betekent dat de huidige rekening-courant ‘nevenopdracht gratis’ wordt omgevormd tot rekening-courant ‘nevenopdracht in reisverlof/deeltijdverlof’. Deze teller zal elk jaar per 1 april op een waarde gesteld worden van 2. Het indelen van deze dagen blijft verder ongewijzigd.

Eenmalige uitkering nevenopdracht gratis 1 juni 2019 t/m 31 december 2019
Voor de periode van 1 juni t/m 31 december 2019 komt er voor het hele korps voor de Nevenopdracht gratis een compensatie met terugwerkende kracht: een eenmalige uitkering van € 375,- bruto bij een fulltime dienstverband (deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato van hun tewerkstelling). Uitbetaling vindt plaats bij de eerst mogelijke salarisafrekening na ondertekening van de nieuwe cao.

#VVR
De Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) zal met in totaal 25 FTE gecontinueerd worden voor deze cao-periode. Medewerkers komen in aanmerking onder de voorwaarde dat de datum van uitdiensttreding vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar ligt. Medewerkers die ervoor hebben gekozen door te werken na de normpensioenleeftijd komen in aanmerking voor de VVR voor zover hun op de datum van uitdiensttreding opgebouwde pensioen niet hoger is dan 70% van de netto pensioengrondslag exclusief de deelnemersbijdragecompensatie. De hoogte van een eventuele VVR vergoeding zal nooit meer bedragen dan 50% van de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. De peildatum voor het geldende contractpercentage en de berekening van de hoogte van de VVR uitkering is 1 januari 2020.  
De aantallen worden onderverdeeld in percentages per functiegroep (KLM maakt in een later stadium de verdeelsleutel bekend evenals het uitvraag- en uitstroommoment) en de toewijzing vindt plaats op basis van senioriteit.

#Gratis Parkeerkaart P5, P30 en P40
De eigen bijdrage voor de kosten van een parkeerkaart voor P5, P30 en P40 komt per de eerste van de maand volgend op de ondertekening van de nieuwe cao te vervallen. Bij collega’s die geen gebruik maken van een parkeerkaart wordt de vervoersvergoeding met een bedrag gelijk aan de vervallen eigen bijdrage verhoogd. De (extra) vervoersvergoeding zal worden verhoogd met toekomstige kostencompenserende loonrondes met dien verstande dat de vergoeding nooit hoger zal zijn dan de kosten van de parkeerkaart.

KLM sectiebestuur


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Het gaat om jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA