Toelichting op KLM en VNC principe akkoord

9 jan. 2018
Bij deze een toelichting op het principe akkoord dat de VNC en KLM hebben bereikt. De gemaakte afspraken zijn vrijdagnacht alvast in een concept versie op papier gezet, die in de KLM NewsApp staat. Er wordt nu hard gewerkt om die gemaakte afspraken tot in de puntjes te verwerken in protocollaire teksten. Zodra die gefinaliseerde versie klaar is, ontvangen jullie die ook en zal deze door ons positief ter stemming aan de Ledenraad worden voorgelegd.

Naast merendeels goede reacties zijn er ook vragen. De meest gestelde vragen beantwoorden we hieronder per onderwerp.

Is de aangepaste CBS niet gewoon hetzelfde als  -1 CA op alle ICA vluchten?
Nee, we begrijpen dat dit voor jullie zo voelt maar we hebben het anders ingevuld. De situatie is niet hetzelfde: met de aanpassing van de CBS op ICA hebben we een tussenweg gevonden in de situatie van voor invoering en na invoering van de -1 CA maatregel. Door het in een rekenmethode vastleggen van het maximaal aantal stoelen in het werkgebied van de M-class voor zowel de CA (max 52) als de (assistent)Purser (max 26 inclusief de SPML’s) kan er ook geen -1 CA eenzijdig meer worden ingevoerd.

Geen overschrijding mogelijk
Door de maximale aantallen vast te leggen in de cao kunnen deze niet worden overschreden. Als er meerdere stoelen zijn dan vastgelegd is er de verplichting van het toevoegen van een CA aan de bemanning.

Nadrukkelijke voorwaarden
Daarnaast is er als keiharde voorwaarde voor het invoeren van de aangepaste CBS gesteld dat de service wordt aangepast zodat er een werkbare en efficiënte werkmethodiek is. Dit brengt een kortere doorlooptijd van de service met zich mee en meer rust aan boord en is daarmee werkdrukverlagend. De halve karren overwing of elders in het vliegtuig worden daarmee verleden tijd. Iedere CA krijgt namelijk een trolley met maximaal 52 plateau’s. Het aantal maaltijden (met een max van 26 inclusief de speciale) dat overblijft zal door de (A)P worden geserveerd. Op deze wijze blijft er voor de (A)P tijd om de nodige hand/spandiensten aan de CA’s te verlenen en is er tijd om invulling te geven aan de bij zijn/haar functie horende leidinggevende rol en CRM taken richting de passagiers.  

Staat de (assistent) Purser volledig in de sterke in de aangepaste CBS?
Nee, de (A)P staat gedeeltelijk in de sterkte met echter een maximum van 26 stoelen in hun werkgebied. In de praktijk werd er nu door de (A)P - buiten de specials - ook de extra kar vaak voor zijn/haar rekening genomen. In de nieuwe situatie heeft de (A)P het restant dat kan variëren van 0 tot 26 (inclusief de speciale maaltijden). Zo is de (A)P functie geborgd en ook de invulling van de functie blijft overeind: leidinggevende en ondersteunende rol richting de collega’s en de CRM taken naar de passagiers.

Zie tabellen (klik hier) ter verduidelijking.

Leveren de tweebanders en SP’s bijdragen?
Ja, de CA52 heeft bijvoorbeeld op de Airbus 18 stoelen per persoon en de WBC service is vlootbreed door de jaren heen intensiever geworden en wordt nog altijd uitgebreid. Bovendien werkt de tweebander ook met regelmaat in de M-class omdat er altijd een daar een tewerkstelling heeft.
De SP had tot nu toe geen in de cao geen manuele taken maar krijgt daar nu hands on taken in de WBC toebedeeld.  

Bij wie ligt de verantwoording van de rust?
Het kader krijgt de volledige verantwoording over de te verdelen rust aan boord. Hiervoor wordt momenteel een tabel opgemaakt, als dat gefinaliseerd is worden deze ook gepubliceerd. Ter toelichting: het kader mag naar eigen inzicht de wettelijke en cao-rust verruimen indien dat mogelijk is.
Gezien het feit dat wij als voorwaarde hebben gesteld dat de service zodanig wordt aangepast, zal ook gedurende de rustperiode de werkdruk qua service niet toenemen. Aanpassingen in tussentijdse verstrekkingen krijgen invulling binnen de geborgde afspraken. In het geval van calamiteiten zijn er flight safety wise voldoende cabinecollega’s on duty.

Hoe wordt de service op ICA M-class aangepast dat het werkbaar is?
Een werkbare service en werkmethodiek is zeer zeker cruciaal en daarom zijn de aanpassingen hierin keiharde voorwaarden voor de invoering van de aangepaste CBS. Die voorwaarde staat ook op papier vast en er kan dus niet aan worden ontkomen. Bij alle voorstellen, wijzigingen en tests bewaakt onze Groepscommissie de werkbaarheid en zijn we direct betrokken. Degenen die Airbus vliegen, kennen de daar aangepaste service, dit kan als richtlijn dienen voor de aanpassing op de andere ICA machines. Op detailniveau kunnen we nog antwoord geven omdat dit nader wordt uitgewerkt.

Wat houdt de verbeterde winstdelingsregeling met terugwerkende kracht in?
De volledig verbeterde winstdeling geldt met terugwerkende kracht tot januari 2016. Dat wil zeggen dat je over 2016 nog een flinke aanvulling krijgt op de reeds uitgekeerde winstdeling van 4,9%. Deze wordt namelijk gelijk getrokken met het percentage dat ook aan de andere domeinen is uitgekeerd, wat grofweg het dubbele inhoud. Voor de verbeterde winstdeling vanaf 2017 draai je vervolgens volledig mee.

Krijgen de seizoen CA's van 2016 iets mee van de winstdelingsregeling?
Seizoen CA's die minimaal 3 maanden hebben gewerkt in 2016 en die in 2017 op een jaarcontract  opnieuw in dienst zijn getreden, komen in aanmerking voor een pro-rata uitkering van de winstdelingsregeling over 2016.

Telt de winstdelingsregeling over het salaris inclusief suppletie voor de voormalig Martinair collega’s (onder het Bosrandakkoord)?
Ja, deze winstdelingsregeling wordt niet alleen over het salaris uitgekeerd maar ook over de suppletie van voormalig Martinair personeel dat sinds 1 feb. 2011 in dienst van KLM is. In het ‘protocol CAO’s 2011-2014’ is hierover namelijk reeds een specifieke afspraak opgenomen.

Levert het invoeren van flexibel reisverlof voordeel voor cabinecrew op?
Ja, op deze manier kun je jezelf vrijwillige eerder indeelbaar maken om meer grip op je rooster te krijgen, middels het toewerken naar een reis of vrije tijd. Het RV dat je inruilt voor het eerder vliegen, komt op je CS teller. Voor de helderheid: niet KLM maar jijzelf bepaalt of je flexibel RV wilt inzetten. Dit is een langgekoesterde wens van veel van onze leden.

Waarom zou een XFA de luchthavenbelasting over dat ticket  moeten gaan betalen als dit bij de XCM regeling ook wordt ingeregeld?
Op verzoek van KLM is opgenomen dat XFA collega’s de luchthavenbelasting over XFA ticket zelf betalen, met het voorbehoud dat hetzelfde wordt afgesproken voor XCM. Nu betaalt KLM deze verplichte luchthavenbelasting voor XFA en XCM. Overigens betalen deelnemers van XFA en XCM het vervoersdeel niet zelf en daarom ontvangen zij geen vervoersvergoeding. Mocht de invoering van het zelf betalen van de luchthavenbelasting doorgaan bij XFA en XCM dan heeft het verder geen gevolgen voor de toegang tot de regeling.

Wat betekent bij de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) het begrip ‘anciënniteit’ ?
Anciënniteit betekent het aantal dienstjaren vanaf je datum indiensttreding. Het anciënniteitsprincipe gaat gelden als er meer vraag dan beschikbaarheid is. (Zie tabel in concept tekst).

Welke pensioenleeftijd wordt gehanteerd in de VVR?
In de VVR wordt de pensioenleeftijd van 60 jaar gehanteerd.

Houdt het onderzoek naar gemiddelde Deeltijdpercentage in dat 67% gaat verdwijnen?
Nee, de huidige deeltijdpercentages 80%, 67% en 50% blijven bestaan. KLM is daarnaast bereid te onderzoeken of het uitvoeringstechnisch mogelijk is om te kijken of je de manier van deeltijd toekennen anders kan indelen. Denk bijvoorbeeld bij 50% dat je zou kunnen kiezen voor een half jaar fulltime vliegen, een half jaar vrij. Het gaat om een onderzoek om de invulling van deeltijd te verruimen.

Tot zover de meest gestelde vragen en antwoorden hierop. Verder willen we nog benadrukken dat het bij onderhandelen gaat om geven en nemen. We hebben voldaan aan onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bezuinigingen en er staan vele positieve zaken tegenover. Deze vind je op de KLM NewsApp en de belangrijkste punten staan hieronder op een rij:

Volledig verbeterde winstdelingsregeling van januari 2016
Volledig verbeterde winstdelingsregeling zoals bij de andere domeinen en dit met terugwerkende kracht tot januari 2016. Dit houdt in dat je over 2016 nog een flinke aanvulling krijgt op de reeds uitgekeerde winstdelingsregeling en dat je voor 2017 en komende jaren de volledig verbeterde versie gaat krijgen.
 
Structureel 3,5% loon erbij tot juni 2019
Structurele loonsverhoging van 3,5% tot juni 2019:
* 1% per 1 januari 2018 met een bodem van 50,-€ zodat collega’s met een lager salaris een vaste minimale    
   verhoging hebben.
* 1,5% per 1 november 2018
* 1% per 1 februari 2019
Als er in de tot juni 2019 af te sluiten cao’s bij de andere domeinen een hogere loonsverhoging wordt afgesproken - die niet gekoppeld is aan productiviteitsverhoging - dan krijgt het cabinedomein dat verschil ook als loonsverhoging erbij.

Per dezelfde data worden onderstaande bedragen en vergoedingen eveneens met resp. 1% (exclusief de bodem van €50), 1,5% en 1% verhoogd: extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; cursustoelage aspirant cabinepersoneel; tegemoetkoming studiekosten; bijdrage voor het crewvervoer; leeftijdstoeslag; promotietoeslag.

Looptijd cao
De cao loopt tot 1 juni 2019.
 
Werkdrukverlaging op Europa
Om de werkdruk op Europa te verlichten, wordt afgesproken dat alle Boeing 737 standaard met 4 vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) worden gevlogen. Op de Boeing 737-700 zal er hiervoor per winterdienst 2018 structureel een CA aan de standaard bemanning worden toegevoegd. Dit betekent: 
* werkdrukverlaging
* meer gelijkloop in BIPs  
* geen  jumperproductie meer voor de CA53.
 
Meer superjokerdagen
Het aantal superjokerdagen wordt verhoogd met twee, naar vier superjokerdagen per jaar, per werknemer. Als restrictie geldt dat er maximaal twee superjokerdagen aaneengesloten aanvraagbaar zijn.
 
Korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling
Hiermee wordt aan alle cabineleden (CA53, CA52, (Assistent) Purser en Senior Purser) de mogelijkheid geboden om hun interesse kenbaar te maken voor een VVR (Vrijwillige Vertrek Regeling). Deze VVR zal 3 maanden na effectuering van de nieuwe cao in 2018 worden opengesteld voor in totaal 250 Full Time Equivalents (FTE) en per 1 januari 2019 voor nog eens 250 FTE in totaal.
 
Compensatie losse opdracht  
De huidige losse opdracht 'visum USA' wordt gecompenseerd met 0,5 Compensatie Saldo (CS)-dag.
 
Invoeren flexibel reisverlof
Flexibel reisverlof is de mogelijkheid voor de werknemer om op eigen initiatief zichzelf eerder indeelbaar te maken en hiermee de balans werk/privé positief te beïnvloeden. Bij onbalans in de planning als gevolg hiervan (bijvoorbeeld wanneer tijdens Koningsdag veel collega’s zich vrijspelen)  kan KLM verzoeken tot het inleveren van flexibel reisverlof om eerder indeelbaar te zijn afwijzen. Dagen die worden ingeleverd worden bijgeschreven op de Compensatie Saldo (CS)- teller.
 
Oprekken definitie nieuwjaarsdag
Definitie ‘gewerkt’ op Nieuwjaarsdag (1 januari) wordt uitgebreid. Als je op 1 januari aan- of afmeldt, los van het tijdstip, geldt dat als gewerkt.
 
Verschuiven zomer- naar winterverlof
De door de groepscommissie geaccordeerde pilot ‘Verbetering vakantieregeling’ maakt het mogelijk maximaal 8 dagen van het zomerverlof te verschuiven naar het winterverlof. Partijen spreken af een mogelijke verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden van zomer naar winter mee te nemen in de evaluatie van deze pilot. KLM is hierbij bereid het aantal dagen te verhogen met als uitgangspunt dat tussen 2JV periodes maximaal 1 jaar zit.
 
Gemist reisverlof op CS teller bij  vertraging op de route
Bij vertraging op de route van meer dan 24 uur  wordt het gemiste reisverlof op je CS teller bijgeschreven.
 
Meer zeggenschap tellers
Cabinepersoneel krijgt meer zeggenschap over de inzet van tellerdagen middels het creëren van een minimaal aantal aanvraagbare tellerdagen per kalenderdag. Daarnaast mogen werknemers met een cs-tellerstand van meer dan 6CS- dagen het aantal boven de 6 mogen verkopen.
 
Onderzoek tot mogelijkheid kwalificeren WBC skills voor CA53
Partijen spreken af om te onderzoeken of en hoe het voor de steward(ess) die 2 jaar aaneengesloten in dienst is, mogelijk te maken is om zich, los van senioriteit, te kwalificeren voor de WBC-tewerkstelling. De mogelijkheid tot tewerkstelling in de WBC in relatie tot de huidige tewerkstelling van de CA52 zal onderdeel van dit onderzoek zijn. Uitgangspunt is dat de tewerkstelling van CA52 behouden blijft. Een eventueel voorstel zal in het reguliere arbeidsvoorwaardelijke overleg (cabine-overleg) geaccordeerd worden.

Permanente regeling deeltijd voor pensioen
Collega’s die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage. Van deze regeling kan maximaal 10 jaar gebruik worden gemaakt en aansluitend geldt de verplichting om met pensioen te gaan. Hierdoor ontstaat er, onder gelijkblijvende productiebehoefte, nieuwe reguliere in- en doorstroom voor cabineleden.

Tijdelijke regeling deeltijd voor pensioen
Collega’s die 10 jaar of minder van hun AOW- leeftijd (huidige is  67 jaar en 3 maanden) verwijderd zijn, gebruik kunnen maken van een tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen. Van deze regeling kan maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt en aansluitend geldt de verplichting om met pensioen te gaan. Hierdoor komt nieuwe reguliere in- en doorstroom op gang bij gelijkblijvende productiebehoefte.  Als hiervoor wordt gekozen dan vervalt de extra vrije dag voor oudere werknemers en worden de jaarlijkse vakantierechten met 2 dagen verminderd. Zie tabel in conceptversie ter verduidelijking.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA