• home
  • Actueel
  • Toelichting cao principe akkoord Transavia cabinepersoneel

Toelichting cao principe akkoord Transavia cabinepersoneel

10 jun. 2022
Deze week hebben we met Transavia een principe akkoord bereikt op de cao voor cabinepersoneel. Het bevat oplossingen en aanzienlijke verbeteringen aangaande de arbeidsvoorwaarden. We zijn dan ook positief gestemd dat we dit principe akkoord aan jullie kunnen voorleggen.
 
We hebben met z’n allen te maken met moeilijke, externe ontwikkelingen zoals inflatie; oorlog in Oekraïne; de nasleep van de coronacrisis; de krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentie in onze branche. Toch hebben we als VNC bestuurders Transavia meer en meer kunnen doen inzien dat het tijd is om te investeren in haar cabinepersoneel, om de kans op een gezonde toekomst voor zowel de werknemers als de werkgever te vergroten.

Belangrijkste punten
In het principe akkoord zijn veel onderwerpen opgenomen die een gezonde toekomst dichterbij brengen. Zo zijn er afspraken gemaakt over:
● loonsverhoging;
● diverse vergoedingen;
● behoud van de WRR;
● deeltijdconstructies voor de toekomst.
 
Zodra alle  teksten van het cao principe akkoord compleet op papier zijn uitgewerkt, zal het ter stemming aan onze leden worden voorgelegd. Hieronder zetten we alvast de belangrijkste punten op rij.

Looptijd:
1 jaar: periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Inkomen:
5% structurele loonsverhoging van de nullijn wordt per juli 2022 met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 uitbetaald.
2% structurele loonsverhoging per oktober 2022.
2% structurele loonsverhoging per januari 2023.
2,58% eenmalige uitkering in juli 2022 van 12 x maandsalaris april 2022 voor alle huidige cabinemedewerkers in dienst. Voor seizoen medewerkers is dit naar rato van het aantal gewerkte maanden.

Bevroren trede:
De tijdelijke tredepauze uit 2021 voor medewerkers met een inkomen vanaf modaal veert terug per juli 2022. Dit betekent dat werknemers die in 2021 geen tredeverhoging hebben ontvangen - en die onder normale omstandigheden die anders volgens de cao wel hadden ontvangen en niet op het maximum van hun schaal zitten - deze trede alsnog ontvangen bij het salaris in juli 2022. Deze tredeverhoging is niet met terugwerkende kracht. Werknemers die in 2021 een tredepauze hadden en nog minstens twee tredestappen in het vooruitzicht hebben, stijgen per volgende maand twee treden in hun schaal.

CA1-treden:
Voor de CA1 wordt per 1 juli 2022 twee treden toegevoegd in het salarisgebouw. Hierdoor zal de CA1 schaal uit drie treden gaan bestaan. Aan de medewerker wordt vanaf het tweede zomerseizoen op de zogeheten ‘salarisdag’ in juli van elk jaar een trede toegekend tot het maximum van de schaal. Per 1 juli gaat de beginnende CA1 op salarisniveau van € 2.001,27.

Loongebouw:
De jeugdschaal (CA jonger dan 23 jaar) wordt opgeheven. Alle cabineleden reeds in dienst en die in de jeugdschaal zijn ingeschaald stromen per 1 juli 2022 horizontaal door in dezelfde functiegroep naar de schaal voor 23 jaar en ouder. Hierdoor stijgt het salaris van de beginnende CA1 die op dat moment jonger is dan 23 jaar van € 1.810,47 naar € 2.001,27. Voor de duidelijkheid, dit salaris geldt vanaf 1 juli voor alle startende CA1 collega’s in het eerste jaar.

Vergoedingen:
Routekosten
Vanaf ingangsdatum cao (1 april 2022) stijgt de routekostenvergoeding voor cabineleden vanuit de huidige basis mee met de structurele kosten compenserende loonsverhogingen naar € 64,09. Per oktober 2022 wordt het bedrag € 65,37. Vanaf 1 januari 2023 wordt de routekostenvergoeding verder verhoogd naar in totaal € 76,51.
Parkeerkosten
De bijdrage van de werknemer voor parkeerkosten komt te vervallen en zullen per 1 januari 2023 volledig door Transavia worden betaald.
Vitaliteitsbudget
Jaarlijks komt er vanaf 1 januari 2023 een vitaliteitsbudgetbedrag voor cabinepersoneel van € 700,- bruto op basis van een fulltime dienstverband.

Dit budget kan worden besteed bij Transavia op de Feel Fit For Your Future Portal. Per 1 januari 2023 wordt deze portal toegankelijk voor het cabinepersoneel. Hier komt informatie over vitaliteit in brede zin. Denk aan een voordelig of gratis sportschoolabonnement, informatie over  gezonde voeding, sparen voor de aanschaf van een fiets (opsparen tot drie jaar), online coaches. Daarnaast komt er een uitgebreid aanbod aan opleidingen en trainingen voor loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Je persoonlijke budget kan je jaarlijks naar eigen keuze besteden. Uitgebreide informatie wordt op een later moment door Transavia gepubliceerd.

Het vitaliteitsbudget:
● kan 1 jaar worden meegenomen naar het volgend jaar, waarna het dan niet is gebruikt, vervalt het;
● geldt voor deeltijders naar rato van het dienstverband zoals dat geldt op 1 januari van het betreffende jaar.
● wordt voor medewerkers die niet een heel jaar in dienst zijn, toegekend naar rato van het aantal volledige maanden van het dienstverband in een kalenderjaar.
 
Fiscale uitruil van reiskosten:
De optie van de fiscale uitruil van de reiskosten wordt definitief in de cao opgenomen zolang dit fiscaal mogelijk is. Tot nu toe moest deze afspraak per cao ronde herbevestigd worden.

Slippen Egypte:
In het cao-overleg hebben we uitgebreid stilgestaan bij het langlopende dossier ‘Slippen Egypte'. Over dit onderwerp is onrust en onvrede dus we willen dit dossier naar de toekomst toe oplossen.
Heavy crew vluchten
In 2008 zijn voor het uitvoeren van een deel van de zogenoemde ‘heavy crew vluchten’ afspraken gemaakt over het slippen op Egypte. Hier is in november 2008 mee gestart. Om dit qua kosten mogelijk te maken is in de cao de mogelijkheid opgenomen om in de zomerperiode externe inhuur van max 4% te realiseren en is met ingang van 1 juli 2011 de werknemerspremie pensioen verhoogd met 0,5%.

Verhoogde pensioenpremie
De reden dat partijen destijds hebben afgesproken de pensioenpremie tijdelijk te verhogen, is dat het pensioenfonds (destijds was het pensioen nog ondergebracht bij SPTGC) had aangegeven in 2016 een premietekort te verwachten. Dit houdt kort gezegd in dat de gemaakte pensioenafspraken niet gefinancierd konden worden uit de toentertijd afgesproken pensioenpremies. Cao partijen hebben toen onder meer  de afspraak gemaakt om het werkgeversdeel van de pensioenpremie tijdelijk te verhogen met 0,5%, van 9,75% naar 10,25%.
Reden dat dit per 2020 weer naar beneden zou worden bijgesteld, is dat het om een tijdelijke en dus geen definitieve afspraak ging. Hier zit ook de context dat partijen een zogeheten Collective Defined Contribution (CDC)-regeling hebben afgesproken met een vaste premie, zodat de premie geen fluctuerend karakter krijgt waarbij plotstelingen verhogingen van premies worden beteugeld.
Inmiddels is de regeling bij BeFrank ondergebracht, waar het vraagstuk van kostendekkende premie niet meer speelt. Daarom was er per 1 januari 2018 geen noodzaak meer om de premie op 10,25% te houden. Maar Transavia heeft, toen het cabinepersoneel voor de pensioenregeling overging naar BeFrank, de termijn van 5 jaar toch gehandhaafd tot en met 2020. Na 2018 heeft Transavia zich aan de vijfjarige afspraak gehouden en dus niet tussentijds gewijzigd. Ondanks het feit dat de noodzaak er niet meer was heeft Transavia gehandeld volgens het principe afspraak is afspraak.
In 2015 is om geopolitieke redenen gestopt met slippen op Egypte en in het cao-akkoord 2013-2016 is afgesproken dat er met ingang van 1 januari 2017 geen zogenoemde ‘heavy crew vluchten’ meer mochten worden uitgevoerd. Partijen hebben over de periode 2008 tot en met 2022 gekeken op welke manier invulling is gegeven aan de afspraak rondom ‘Slippen Egypte’ en de invulling van de bijdragen door cabinewerknemers en Transavia.

Het is ons uiteindelijk gelukt om in dit akkoord afspraken te maken waarmee we het dossier af kunnen ronden. De werkgeverspremie pensioen zou per 1 januari 2021 naar 9,75% gaan (einde vijfjarige afspraak), maar afgesproken is dat deze 10,25% blijft bedragen. Daarmee is de discussie rondom de 0,5% opgelost. De afspraak over externe inhuur van 4% wordt gecontinueerd.

Individueel Keuze Budget (IKB):
Transavia heeft na lang overleg en uiteindelijk aandringen van de VNC hun IKB-voorstel ingetrokken omdat cabinepersoneel niet warm liep voor deze constructie. Aan- en verkoop  van vakantiedagen terwijl er geen extra budget vanuit Transavia werd gecreëerd zou niets opleveren voor cabine. De introductie is nu helemaal van tafel.

Ouderenbeleid:
Er komt een gezamenlijke werkgroep die gaat kijken naar het huidige ouderenbeleid om deze - na veel klachten hierover te hebben ontvangen - te gaan verbeteren. Hiertoe zien partijen mogelijkheden. De werkgroep komt voor 1 oktober 2022 met een advies richting cao-partijen.

De VNC wil onder meer een verbetering t.a.v. de 18-uurs planningsregel die sinds de introductie in de uitvoering te weinig bescherming biedt omdat de planning te dicht op de grenzen zit. Tevens mist de afspraak de juiste uitwerking voor het genereren van de lokale nacht zoals deze beschreven staat in het cao- artikel. Tot slot zoekt de VNC ook naar goede bescherming van de 55+ collega’s die ook in nachtdiensten werkzaam zijn als nevenfunctionaris bij Crew Support.

Profielen:
Over vroeg-laatprofielen en differentiatie van de rustregels (kortere en vaste rustlengtes) heeft de VNC opnieuw de zorgen en de bezwaren die hierover leven onder het korps opgebracht. De roosterverbeteringen d.m.v. de introductie van deze profielen en het aanpassen van de rustregels zijn onzichtbaar en roosterveranderingen te onzeker. We hebben Transavia gevraagd om de roosters op orde te krijgen met de huidige WRR als basis. Uitdagingen van dit moment zijn het verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim. Voor de helderheid: voor het introduceren van profielen en andere rustregels zijn voor deze cao geen afspraken gemaakt.

Deeltijd:
Door  de vele bezwaren die wij tijdens de peilmomenten hebben geuit, heeft Transavia besloten deze de grote veranderingen met dito impact te laten varen voor de huidige medewerkers. Zij hebben recht op de huidige deeltijdconstructie en kunnen deze ook naar de toekomst toe blijvend wijzigen. Ook de optie voor een 25% contract blijft voor hen tot de mogelijkheden behoren. De werknemers die in dienst komen in 2023 krijgen wel te maken met het nieuwe deeltijdconstruct. Deze medewerkers kunnen kiezen voor nieuwe deeltijdpercentages (te weten, 60%,70%, 80% en 90%), de variant 75% deeltijd in de week komt te vervallen, er kan voor één vaste vrije dag, niet in het weekend, kiezen en zijn daarnaast per week flexibel inzetbaar voor Transavia. Voor deze medewerkers vervalt de optie voor een 25% contract. Aanpassing van het deeltijdconstruct voor medewerkers, die voor het eerst in dienst komen in 2023, heeft een gunstige invloed op het toekennen van meer burgermans-weekenden en VE’s.

Wij hebben Transavia gewezen op onze zorgen ten aanzien van de verminderde aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers die nieuw in dienst komen in 2023 om in de toekomst een deeltijdcontract aan te gaan.

Deeltijd in blokken
Op basis van vrijwilligheid is voor de medewerkers die nu al in deeltijd in blokken werken in het huidige deeltijdconstruct afgesproken dat Transavia bij hen zal uitvragen wie van deze medewerkers zou willen starten op een andere dag dan zondag, te weten op de maandag, dinsdag, of woensdag. Deze nieuwe deeltijdblokken kunnen ingaan in 2023.

Roosterverzoeken:
Roosterverzoeken gaan naar rato van het deeltijdpercentage:
● 4 roosterverzoeken voor een medewerker met een 100% contract;
● 3 roosterverzoeken voor een medewerker met een 75% contract;
● 2 roosterverzoeken voor een medewerker met een 50% contract;
● 1 roosterverzoek voor een medewerker met een 25% contract.

Digitale trainingen:
Er is een nieuwe afspraak waarbij cabinepersoneel voor digitale trainingen (e-learning) en gesprekken met de UC in eigen tijd compensatie ontvangt in de vorm van drie vakantie eenheden (VE) per jaar. Twee VE voor de digitale training (maximum duur training vier uur) en een voor het voeren van een kort UC gesprek). Het gaat vooralsnog om 1 digitale training en 1 digitaal gesprek per jaar en als Transavia deze systematiek wil uitbreiden, moet zij hierover eerst in overleg treden met de vakbonden.

Bewilliging:
Vanaf 1 augustus 2022 kan cabinepersoneel kiezen voor bewilliging in tijd of geld, de compensatie kan zijn 150% in tijd of 150% in geld.

Afmeldtijd Amsterdam:
De VNC heeft het verzoek van Transavia om de afmeldtijd op Schiphol met 10 minuten in te korten van 40 naar 30 minuten niet toegekend, de afmeldtijd Schiphol blijft dus 40 minuten.

Stand-by diensten:
Stand-by diensten van 8 uren tellen vanaf 1 augustus 2022 mee voor 6 uren in het rooster (75%) vanaf de roosterperiodes die starten op 15 augustus. De maximale stand-by duty die in een rooster ingedeeld kan worden, is een stand-by van 10 uren.

CBM
De Car Base Movement (CBM) regel komt niet langer bovenop de -2/+2 regel maar zal vanaf 1 augustus 2022 binnen de -2/+2 regel vallen om de duty’s niet langer te maken dan noodzakelijk is.

We hopen dat we met dit akkoord een start kunnen maken met het terugbrengen van zoveel mogelijk rust bij het cabinepersoneel en dat we ons gemotiveerd kunnen gaan richten op de komende zomer. We weten als VNC dat de collega’s meer dan ooit behoefte hebben aan perspectief.

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders VNC
Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA