Stand van zaken KLM cao proces

3 jan. 2018
Nadat KLM hun overduidelijk afgewezen eindbod van tafel had gehaald, bleek er een patstelling. Vervolgens is er iemand uit de KLM cao-delegatie opgestaan met het verzoek aan beide cabinebonden om informeel te komen praten. De ambitie daarbij: in een kleine setting vanuit zowel KLM, de VNC en FNV cabine onderzoeken op welke punten we elkaar nog wel kunnen vinden. Met het uiteindelijk doel om toch tot een nieuwe en gebalanceerde cabine-cao te komen. De VNC heeft daar ‘ja’ op gezegd, FNV cabine niet.

De VNC is sindsdien met KLM in gesprek waarbij wij ondubbelzinnig proberen om elkaar op een nieuw voorstel te vinden. Onze harde eis blijft niettemin dat KLM haar bezuinigingsdoelstellingen naar beneden bijstelt, dit is ook letterlijk meegedeeld aan CEO Elbers. Het eerder door KLM afgewezen VNC voorstel (dat naar de zin van KLM te weinig opleverde) is het uitgangspunt.

Standpunt VNC
De VNC is van het begin af aan duidelijk: we willen ons steentje bijdragen maar committeren ons niet aan de overtrokken KLM visie en hun Perform 2020 (20% blijvend inleveren middels vijf jaar op rij 4%). Omdat het hele carrièreperspectief een enorme deuk opliep in het KLM eindbod werd dat door ons met een negatief advies voorgelegd aan de Ledenraad die het vervolgens unaniem afwees.

Behoud van carrièreperspectief
De inzet van de VNC om te komen tot een cao is duidelijk: behoud van carrièreperspectief  met bijbehorend salaris voor het hele korps middels instandhouding van doorstroom- en promotiekansen. Binnen de uitgangspunten die we met de Ledenraad hebben afgesproken, hebben we gekozen voor een zogeheten bottom-up benadering: denkend vanuit de ervaringen aan boord komen met een aanpassing in de CBS en een eenvoudigere werkmethodiek die leidt tot meer rust aan boord. Zo willen we bovenal een werkbare en efficiënte situatie voor de bemanning, die daarnaast een reële bezuinigingsdoelstelling realiseert en werkgelegenheid beschermt.

Waar hebben we het over
De belangrijkste zaken die in de gesprekken aan bod komen en voor de duidelijkheid nog onderwerp van de onderhandelingen zijn:
het gefaseerd introduceren van een aangepaste cabinebemanningssamenstelling (CBS) maar uitsluitend in
combinatie met werkdrukverlagende maatregelen zoals het vereenvoudigen van de werkmethodiek waardoor de doorlooptijd verkort;
en daarmee wordt de -1 CA maatregel teruggedraaid met een uiterste deadline;
het voorkomen dat in de toekomst nog eenzijdig de -1 CA kan worden ingevoerd;                    

En natuurlijk hebben we het ook over:
een structurele loonsverhoging;
de looptijd van de cao;
een verbeterde winstdelingsregeling met terugwerkende kracht;                                

Verder hebben we ook wensen die al lang onder het korps leven ingebracht:
werkdrukverlaging op Europa door op alle 737 met een purser en 3 ca’s te werken (geen jumpers meer);
het openstellen van WBC skills voor eenbanders;
een korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR);
meer zeggenschap over rust aan boord;
meer zeggenschap over je tellerdagen;
bijstelling van definitie gewerkt op nieuwjaarsdag en hervorming losse opdracht;
Bij vertraging op de route van meer dan 24 uur instandhouding van je rooster en het gemiste reisverlof op
je CS teller erbij;
Bij ziekte behoudt van week 3 en 4 gepubliceerd rooster;
Verhogen superjokerdagen;
Verbetering vakantieregeling;
Invoeren flexibel reisverlof op vrijwillige basis;
een deeltijd pensioenregeling.

Omdat we op deze inhoud nog stevig aan het onderhandelen zijn, kunnen we niet meer delen dan dit. Bovendien zal een eventueel resultaat nog moeten worden voorgelegd aan onze Ledenraad.

Deze week tijdens de voortzetting van het overleg moet het bedrijf kleur bekennen: gaat KLM voor een gebalanceerde uitkomst via de dialoog of voor de harde confrontatie.
Tot die tijd vragen we jullie dus nog om geduld en begrip.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA