Procesomschrijving KLM Adviesaanvraag 2

12 mrt. 2021
De eerste Adviesaanvraag is bij cabinepersoneel recent afgerond zonder gedwongen ontslag. Dit is dankzij vrijwillig vertrek, detacheren, overstap naar andere sectoren, deeltijdregeling voor pensioen, het niet aanvullen van natuurlijk verloop en het helaas niet verlengen van de eenjaarscontracten. Echter, door de aanhoudende negatieve corona-effecten op onze vliegproductie zag KLM zich begin dit jaar genoodzaakt een tweede Adviesaanvraag aan te kondigen.

In het kader van de herstructurering betekent dit dat KLM boventalligheid voor ruim 500 FTE cabinepersoneel voorziet (FTE is aantal werknemers gebaseerd op fulltime basis).

Hoe verloopt de tweede Adviesaanvraag? Hoe lang duurt het ongeveer? Wat behelst het en waar resulteert het in? Dat zijn veel gestelde en logische vragen die ons bereiken.
Natuurlijk hebben ook wij daarbij de emotionele lading van de overcapaciteit en het te verwachten gedwongen ontslag in het achterhoofd. Echter, we lichten het onderwerp op veler verzoek procesmatig toe (dus ‘feitelijk’ en gevoelsmatig wellicht ‘zakelijk’).

Hoe loopt het proces?
●Aankondigen en opstellen Adviesaanvraag door werkgever
●Cabinebonden en de Ondernemingsraad komen in beeld
●Adviezen vanuit de werknemersorganisaties
●Ontstane overcapaciteit in FTE per functie naar schatting bekend medio april
●Starten Sociaal Plan klik hier

●Aankondigen en opstellen Adviesaanvraag door werkgever
KLM kondigt een Adviesaanvraag aan als zij zich, zoals nu, gedwongen door de bedrijfseconomische situatie, geforceerd ziet tot het inzetten van een herstructurering. Het gevolg hiervan is meestal het ontstaan van overcapaciteit en mogelijk boventalligheid onder personeel. De werkgever stelt de Adviesaanvraag op om voorgenomen besluiten vanuit de directie omtrent die herstructurering te kunnen nemen. In de ingediende Adviesaanvraag moet dus duidelijk de redenen en onderbouwing staan waarom en op basis waarvan men welke besluiten wil nemen. Bovendien moeten de gevolgen voor het personeel glashelder zijn, denk aan de benodigde capaciteit per functie.
Het heet overigens niet voor niets een Adviesaanvraag: voor het nemen van een besluit is namelijk wel een advies van de betrokken werknemersorganisaties nodig, in dit geval de cabinebonden (VNC en FNV Cabine) en daarna de Ondernemingsraad (OR).

●Cabinebonden en de Ondernemingsraad komen in beeld
De complete, op schrift gestelde Adviesaanvraag gaat dan ook eerst naar de cabinebonden en daarna naar de OR en deze werknemersvertegenwoordigers kunnen ophelderende vragen stellen en aanvullende (achtergrond)informatie opvragen. KLM dient deze zaken voldoende en duidelijk toe te lichten. Wij hebben alle informatie nodig om tot een goed onderbouwd advies te komen. Vervolgens beoordelen de cabinebonden en daarna opnieuw de OR de Adviesaanvraag, dit gebeurt grondig want het (be)treft immers de toekomst van cabinecollega’s. Om alles nauwkeurig en op de juiste wijze te doorlopen, vinden er in die periode geregeld overleggen plaats tussen de werkgever en werknemersorganisaties. Hierbij zijn aanvullingen en aanpassingen gebruikelijk om tot een breed gedragen Adviesaanvraag te komen.

●Adviezen vanuit de werknemersorganisaties
Uiteindelijk wordt er door de cabinebonden en de OR een advies gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Positief advies betekent dat werknemersvertegenwoordigers instemmen en dat KLM een ondernemingsbesluit op papier zet en dit aan de cabinebonden en OR toezendt. Hetgeen dat is overeengekomen door alle partijen kan dan in gang worden gezet. Negatief advies wordt normaliter voorzien van aanvullende verzoeken en/of eisen vanuit de werknemersvertegenwoordigers waar KLM zich dan weer over buigt. KLM mag bij een negatief advies van de OR minimaal een maand geen uitvoering aan het voorgenomen besluit geven. Die termijn dient om de OR in de gelegenheid te stellen om naar de zogeheten ‘Ondernemingskamer’ te gaan om te voorkomen dat het besluit na de betreffende maand zonder positief advies zou worden ingediend. Indien alle partijen zich ten slotte in de Adviesaanvraag kunnen vinden, volgt het moment van goedkeuring en neemt KLM een ondernemingsbesluit en - zoals hier eerder beschreven - betekent dit dat wat overeengekomen is tussen de betrokken partijen in gang wordt gezet.    
 
Hoe lang duurt het ongeveer?
● Ontstane overcapaciteit in FTE per functie naar schatting bekend medio april
De regie van het proces rondom een Adviesaanvraag ligt in principe bij de werkgever, zij bepaalt het moment van indienen waarna de bonden en OR in beeld komen- zie het hierboven omschreven proces. Deze week ontvingen wij van KLM Adviesaanvraag 2 en zijn de VNC en FNV Cabine in gesprek over een mogelijk gezamenlijke reactie. Naar schatting, dus met een slag om de arm, wordt medio april meer duidelijk over de benodigde netwerkproductie en daarmee de overcapaciteit in FTE per functie. Dit wordt onder andere gebaseerd op het naar beneden bijgestelde vliegproductiescenario. Hierna treedt het Sociaal Plan in werking.

●Starten Sociaal Plan
Fase 1: paar weken openstellen vrijwillige instrumenten voor beperken boventalligheid
Na het ondernemingsbesluit gaat het Sociaal Plan van start, te beginnen met fase 1: het trachten te beperken van boventalligheid door het enkele weken openstellen van de vrijwillige instrumenten. Denk aan de VVR; het benutten van eventuele detacheringsmogelijkheden of overstappen naar andere sectoren bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het verruimen van deeltijd voor pensioen vanaf 50 jaar. Na afronding van fase 1 volgt fase 2, het moment dat de Wettelijk afspiegeling plaatsvindt.

Fase 2: boventalligheid resulteert in gedwongen ontslag, naar verwachting gaat rond juni het Wettelijk afspiegelen gebeuren
ls er ondanks fase 1 nog sprake van boventalligheid, dan gaat fase 2 in en zullen collega’s boventallig verklaard worden en uiteindelijk gedwongen het bedrijf moeten verlaten. De aanwijsmethodiek die zal worden gehanteerd is het Wettelijk Afspiegelen klik hier.
 
>Stap 1 is het vaststellen van de niet-uitwisselbare functies:
Senior purser
Purser
Assistent purser
Cabin Attendant (een- en tweebander).

>Stap 2 is het vaststellen van boventalligheid per functie. De uitstroom van SP’s en AP’s middels VVR’s  (Vrijwillige Vertrekregeling) was in Adviesaanvraag 1 groter dan de overcapaciteit en naar verwachting ook van Adviesaanvraag 2. Het resultaat is dat twee eerder afgebroken SP promotiecursussen kunnen worden vervolgd door de betreffende collega’s die eerder al in opleiding waren. Deze doorstroom draagt ook enigszins bij aan het verlagen van de overcapaciteit bij pursers.

>Stap 3 is het indelen van korpsleden binnen die functie in leeftijdscategorieën:
<25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55> 

De datum waarop het ondernemingsbesluit wordt genomen, wordt de peildatum voor de leeftijdscategorie waarin je valt. Is het ondernemingsbesluit bijvoorbeeld op 30 april, dan is de leeftijd die je op 30 april hebt leidend voor bepaling in welke leeftijdscategorie jij komt.

>Stap 4 is het vaststellen van het aantal KLM dienstjaren (anciënniteit).

>Stap 5 is het aanwijzen van collega’s met de minste dienstjaren in de leeftijdscategorie binnen de betreffende functiegroep voor gedwongen ontslag.

Fase 3: vijf jaar terugkeergarantie indien er vacatures voor cabinepersoneel zijn
En tot slot als er weer wat licht in deze lange, donkere tunnel mag komen, breekt fase 3 aan. Voor de groep gedwongen ontslagen hebben we de terugkeergarantie gedurende vijf jaar afgesproken voor als er weer vacatures voor cabinepersoneel zijn. Terugkeer is in eigen functie met bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Ter ondersteuning van alle complexe materie kun je je opgeven voor onze ledensessies.

KLM sectiebestuur


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA