• home
 • Actueel
 • Pensioenfonds KLM cabinepersoneel zoekt betrokken beleids-controleur en dossiervreter

Pensioenfonds KLM cabinepersoneel zoekt betrokken beleids-controleur en dossiervreter

12 apr. 2018
Namens het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel is de VNC op zoek naar leden die plaats willen nemen in het Verantwoordingsorgaan.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) beoordeelt het door het bestuur Pensioenfonds gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de in een jaar gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het interne toezicht van het pensioenfonds (de visitatiecommissie) legt verantwoording af aan het VO; het VO geeft een oordeel over het uitgevoerde toezicht en dit oordeel wordt vervolgens opgenomen in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Het VO heeft voorts een aantal adviesrechten ten aanzien van onder andere:

 • Het beloningsbeleid van het pensioenfonds
 • De vorm, inrichting en samenstelling van de visitatiecommissie
 • De interne klachten- of geschillenregeling
 • Het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 • Liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds
 • Samenvoeging van het fonds met andere pensioenfondsen.

Het VO vergadert tweemaal per jaar met het bestuur en heeft daarnaast eigen vergaderingen (circa 4 of 5)

Kennis en vaardigheden
Kandidaten voor het VO hebben bij voorkeur de volgende kennis en vaardigheden:
 • Goede kennis van de pensioenmaterie en pensioenbeheer is gewenst. Bij voorkeur ook kennis van, maar ten minste affiniteit met, financieringsvraagstukken, vermogensbeheer en balansmanagement.
 • In staat zijn om zich op basis van beleidsdocumenten, rapportages, jaarstukken en gesprekken met het bestuur en functionarissen van de uitvoeringsorganisatie een oordeel te vormen over het gevoerde beleid.
 • Bij voorkeur ervaring met het beoordelen van beleidsmatige vraagstukken.
 • Hebben een kritische instelling.
 • Het VO voert zijn taak uit namens en in het belang van de belanghebbenden van het fonds. In dat verband zijn worden leden geacht representatief te zijn voor degenen die zij vertegenwoordigen en hebben zij voeling met hun achterban.

Ondersteuning
Het VO wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat. Leden kunnen gebruik maken van de scholingsmogelijkheden van het fonds. Specialisten van de uitvoeringsorganisatie zijn beschikbaar om in vergaderingen toelichting te geven op onderwerpen. De uitvoeringsorganisatie organiseert ook scholingsbijeenkomsten. Daarnaast is het mogelijk om aan externe scholing deel te nemen. De functie biedt dus ook mogelijkheden om jezelf op allerlei gebied te ontwikkelen.

Tijdsbeslag
Autonome vergaderingen nemen over het algemeen een dagdeel in beslag: gezamenlijke vergaderingen met het bestuur duren circa 1 á 2 uur. Daarnaast is tijd nodig voor voorbereiding van vergaderingen (circa een dagdeel per vergadering) en het lezen van tussentijdse rapportages en andere documenten. Regulier vinden 2 dagdelen aan scholing plaats (exclusief initiële scholing). VO leden worden voor hun werkzaamheden en scholing in tijd gecompenseerd en vrijgespeeld.

De VNC vindt het belangrijk dat deelnemers in het pensioenfonds invloed hebben op het beleid van het Cabinefonds en op de controle van de uitvoering. Kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan zullen namens het cabinepersoneel en bijgestaan door de VNC zorg dragen voor deze verantwoordelijke taak.

Heb je interesse om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan, dan kun je contact opnemen met de VNC via secretariaat@vnconline.nl.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA