Overlijdensrisicoverzekering voor de NAP

22 mei 2015

Sinds begin vorig jaar praten we met KLM over een toekomstbestendige pensioenregeling die ook geldt voor KLC. In die periode zijn we al een paar maal ingehaald door wijzigingen in het pensioenstelsel die de overheid heeft doorgevoerd. Bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd, tweemaal
Sinds begin vorig jaar praten we met KLM over een toekomstbestendige pensioenregeling die ook geldt voor KLC. In die periode zijn we al een paar maal ingehaald door wijzigingen in het pensioenstelsel die de overheid heeft doorgevoerd. Bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd, tweemaal een verlaging van de maximale pensioenopbouw en ook het feit dat de NAP vrijwillig is geworden.

Een serie wettelijke eisen waar de pensioenregeling op aangepast moet worden, maar ook wensen van KLM om de fluctuatie van de premie te beperken en wensen van de VNC om de wettelijke versoberingen te repareren, de pensioenuitkomsten zo hoog mogelijk te houden en de NAP te verbeteren.

Na een aantal technische werkgroepen waarin samen met het bestuur van het Cabinefonds, de uitvoeringsorganisatie BSG en KLM is gekeken naar veel varianten die oplossingen zouden kunnen bieden voor alle noodzakelijke wijzigingen, maar ook aan de wensen van KLM en de cabinebonden. De kunst is nu, gebruikmakend van alle informatie die op tafel ligt, een pensioenregeling en financiering in elkaar te zetten waar zowel KLM als de cabinebonden zich in kunnen vinden.

VNC voorstel
Woensdag 20 mei heeft de VNC een voorstel aan KLM gepresenteerd. In dat voorstel is de VNC uitgegaan van een eindloonregeling met norm-pensioenleeftijd van 60 jaar. Om de verlaging van de maximale pensioenopbouw te repareren stellen wij een verhoging van de pensioengrondslag voor. Als je minder mag opbouwen, maar je doet dat over een hoger salaris dan kun je de versobering voor een gedeelte repareren. Wij hopen dat te realiseren door bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage levensloop pensioen-gevend te maken. Ook hebben we gekeken naar de financiering en de toekomstbestendigheid daarvan. De hoogte van de premie en de overschotten en tekortenregeling.

Als laatste hebben we voorstellen gedaan om de NAP aantrekkelijker te maken. Het is een vrijwillige regeling geworden en meer keuze mogelijkheden horen wat de VNC betreft daarbij. Bijvoorbeeld door meer dan 2% of minder dan 2% te kunnen sparen en door er een overlijdensrisicoverzekering aan te hangen. Alleen bij overlijden voor de pensioendatum verviel de NAP aan het fonds. Na de pensioendatum heb je hem namelijk, of laten uitbetalen, of in je ouderdomspensioen gestopt en je ouderdomspensioen is de basis voor het nabestaandenpensioen. Daar zit de NAP dan dus in.

KLM voorstel
Helaas was het voorstel van KLM minder uitgewerkt. Het was eigenlijk meer een serie sheets waarin KLM vanuit verschillende perspectieven beargumenteerde dat een overstap naar een vaste premie verstandig zou zijn. Fluctuatie van de hoogte van de premie en de verplichting om herstelpremies te betalen verhogen de kosten voor KLM en beïnvloeden de boekhouding. Daar willen ze vanaf. Bovendien zou het een landelijke trend zijn dat werkgevers steeds vaker geen bijstort verplichtingen meer willen hebben en overgaan naar een vaste premie. Daarmee verschuift het risico bij reserve- en dekkingstekorten naar de werknemer.

De richting die KLM op wil is hiermee duidelijk. Om concreet te worden lag er echter te weinig op tafel. Er is afgesproken dat de cabinebonden gaan nadenken over de voorwaarden waaronder ze akkoord zouden kunnen gaan met een vaste premie en dat KLM gaat nadenken over de voorwaarden waaronder ze akkoord zou kunnen gaan met het VNC-voorstel.

Overlijdensrisicoverzekering NAP
We hebben echter beloofd een uitspraak te zullen doen over de overlijdensrisicoverzekering voor 1 juli. De datum waarop eventuele uitbetalingen van de NAP zouden plaatsvinden. Collega's willen hun beslissing daarop baseren. De VNC heeft KLM gevraagd om in ieder geval wel een afspraak hierover te maken. Dat is wel lastig, want er is de afgelopen 10 jaar geen premie voor een verzekering betaald en als je niet betaald hebt ben je ook niet verzekerd geweest over de achterliggende periode. Op aandringen van de VNC is besloten om aan het bestuur van het Cabinefonds te vragen om op korte termijn te onderzoeken hoe ook de reeds opgebouwde aanspraken in de NAP ten gunste van nabestaanden zou kunnen komen.

KLM en KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA