Nieuwe CAO cabinepersoneel easyJet voltooid

27 mei 2021
Het afgelopen jaar heeft de VNC samen met het AMS Base-team easyJet hard gewerkt aan de nieuwe CAO-documentatie. We zijn blij dat dit is voltooid en we nu aan jullie de definitieve CAO (nr. 2 voor easyJet Cabin Crew in Nederland) inclusief verbeteringen kunnen bekend maken.

Zoals jullie wellicht weten, hebben wij in deze moeilijke tijden veel energie gestoken in dit proces om zodoende onze basis en zaken voor het cabinepersoneel in Amsterdam te verbeteren.

De nieuwe CAO is in zowel het Nederlands als het Engels beschikbaar en is terug te vinden op de easyJet AMS Base-pagina en de VNC-website. De CAO loopt (met terugwerkende kracht) van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2023.

Recente verbeteringen
In het onderstaande gedeelte delen we de verbeteringen die sinds april 2020 zijn doorgevoerd of die in de afgelopen maanden voor jullie beschikbaar zijn gemaakt.

Verhuisdag (geldig vanaf 1 april 2020)
Een werknemer heeft recht op één doorbetaalde dag voor een verhuizing in Nederland. De betaalde vrije dag dient minimaal twee maanden voorafgaand aan de geplande verlofdag te worden aangevraagd. De werknemer mag deze doorbetaalde vrije dag één keer per kalenderjaar aanvragen.

Arbeidsongeschiktheid en basisloon (geldig vanaf 1 april 2020)
Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer voor het eerste ziektejaar recht op 100% basisloon inclusief eventuele variabele beloning. Na het eerste ziektejaar verandert dat recht in een uitkering die gelijk is aan 70% van het normaal verdiende (totale) vaste en variabele loon en deze regeling kan worden voortgezet gedurende een totale ziekteperiode van maximaal 104 weken.

Vergoeding woon-werkverkeer (vanaf 1 juli 2020)
De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming qua vergoeding van woon-werkverkeer. Voor iedere medewerker wordt dit op individuele basis berekend op basis van de woon-werkafstand. Deze vergoeding wordt netto aan de werknemer uitgekeerd met inachtneming van de door de Belastingdienst vastgestelde regeling woon-werkverkeer. De vergoeding is gebaseerd op onderstaande tabel;

Afstand
Bedrag
< 15.01 km
€ 0.00
15.01 – 30.00 km
€ 25.00
30.01 – 50.00 km
€ 45.00
> 50.01 km
€ 65.00

*
Alle bedragen genoemde in bovenstaande tabel zijn nettobedragen.

Nieuwe parttime patronen (geldig vanaf 1 oktober 2020)
Aan de reeds bestaande parttime opties zijn twee nieuwe patronen met vaste vrije dagen voor crew toegevoegd, te weten:
> 50% rooster, met drie vaste vrije dagen (kan geen combinatie zijn van zaterdag en zondag)
> 75% rooster, met twee vaste vrije dagen (kan geen combinatie zijn van zaterdag en zondag)

Career Break (geldig vanaf 1 oktober 2020)
Voor crewleden met een vast contract zijn er drie opties voor non-activiteit, te weten:
> Optie 1: een onbetaalde periode van drie aaneengesloten maanden tijdens het winterseizoen (oktober t/m maart) waarbij de werknemer het verzoek moet indienen voor 30 juni van het betreffende jaar.
> Optie 2: een onbetaalde periode van 11 maanden (van 1 maart t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar) waarbij de werknemer het verzoek moet indienen voor 31 oktober van het voorgaande jaar.
> Optie 3: een onbetaalde periode van twee maanden tijdens het winterseizoen (oktober t/m maart). In de periode van 22 december tot en met 4 januari is het niet mogelijk om inactiviteit aan te vragen. In dat geval kan de inactiviteit van twee maanden tijdens het winterseizoen in twee afzonderlijke periodes worden opgenomen. De medewerker dient het verzoek minimaal drie maanden voor de implementatiedatum in te dienen.

Dienstjaren uitkering (met ingang van 1 oktober 2020)
Een werknemer die op 1 oktober 2020 drie jaar of langer in dienst is bij easyJet ontvangt een eenmalige bruto uitkering. De peildatum voor de berekening van de dienstjaren is 1 oktober 2020. De eenmalige anciënniteitsvergoeding is op 30 oktober 2020 uitbetaald. De volgende bruto bedragen zijn van toepassing:

Dienst Jaren
Bedrag
3 of langer
€ 600
4 of langer
€ 700
5 of langer
€ 1200

 * Alle bedragen genoemd in bovenstaande tabel zijn bruto bedragen.

Pensioenpremie (per 1 oktober 2020)
Met ingang van 1 oktober 2020 is de pensioenpremie vanuit de onderneming verhoogd van 5% naar 7%. Die pensioenpremie wordt volledig betaald door easyJet.

Portaal voor vrijwillige secundaire arbeidsvoorwaarden (geldig vanaf 1 oktober 2020)
Medewerkers hebben toegang tot een online kortingsportaal waar je op vrijwillige, individuele basis extra voordelen kunt afsluiten. Het portaal is toegankelijk middels Viamijnwerk.nl. Het is mogelijk om in december van het voorgaande jaar een collectieve zorgverzekering aan te vragen.

Tot zover onze toelichting en mocht je vragen hebben, neem vooral contact op want we helpen je graag!
Tot slot, wij kijken ernaar uit om de positieve en goede werkrelatie met het AMS Base Management-team voort te zetten.

Sectie Bestuur easyJet
Ron Sneijder en Farah van Keeken

 


English version
We are writing to you today with regards to the employment conditions for our cabin crew based in Amsterdam.  Over the last year the VNC and the AMS Base team have extensively worked on the new Collective Labour Agreement documentation. We are happy to confirm this has been completed and we can now present to you the final Collective Labour Agreement (CLA) no. 2 for easyJet Cabin Crew in the Netherlands.

This CLA is effective from April 1, 2020 until and including March 31, 2023. As you might be aware significant effort has been put in this process by our colleagues from the VNC and Base team during these difficult times to improve our base in Amsterdam.   
The new CLA is available in both Dutch and English and can be accessed via the AMS Base Page as well as the VNC Website.
 
In the below section we want to share the main areas of the recent improvements which are in place since April 2020 or have been made available to you in the past months.
 
Moving day (effective 1 April 2020)
An employee has the right for one paid day off for a move in the Netherlands. The paid day off needs to be requested at least two months prior to the planned leave day. The employee is allowed to request this paid day off once per calendar year.
 
Occupational injury (effective 1 April 2020)
During occupational disability the employee is entitled to 100% basic pay including any variable pay, for the first year of sickness. After the first year of sickness, the entitlement changes to a payment equivalent to 70% of the normally earned (total of) fixed and variable pay and these arrangements may continue for a total sickness period of up to 104 weeks.
 
Commuting allowance (effective 1 July 2020)
An employee is entitled to a commuting allowance for commuting from home to their work location. For every employee, this is calculated on an individual basis based on the commuting distance. This compensation is paid net to the employee subject to the commuting tax regulations set by the Dutch Tax Authorities. The compensation is based on the below table;
 
Distance
Amount
< 15.01 km
€ 0.00
15.01 – 30.00 km
€ 25.00
30.01 – 50.00 km
€ 45.00
> 50.01 km
€ 65.00
*All amounts mentioned in the above table are net amounts
 
New part time patterns (effective 1 October 2020)
Two new patterns with fixed days off for crew have been added to the existing list of part time patterns. These part time patterns are:
> 50% roster, with three fixed days off (can’t be a combination of Saturday and Sunday)
> 75% roster, with two fixed days off (can’t be a combination of Saturday and Sunday)

Career breaks (effective 1 October 2020)
Three options for non-activity are made available for crew with a permanent contract. These options are:
> Option 1: an unpaid period of three consecutive months during the winter season (October until March). An employee must submit the request before 30 June of the applicable year.
> Option 2: an unpaid period of 11 months from 1 March until 31 January of the following year. An employee must submit the request before 31 October of the previous year.
> Option 3: an unpaid period of two months during the winter season (October until March). It is not possible to request inactivity during the period of 22 December until 4 January. In that case the non-activity of two months can be taken in two separate periods during the winter season. An employee must submit the request at least three months prior to the implementation date.

Length of service payment (effective 1 October 2020)
An employee who is employed by us for three years or more on 1 October 2020 will receive a one-time gross payment. The pole date for calculating the years of service will be 1 October 2020. The one-time length of service payment was paid out on 30 October 2020. The following gross amounts are applicable:
 
Years
Amount
3 or longer
€ 600
4 or longer
€ 700
5 or longer
€ 1200

 *All amounts mentioned in the above table are gross amounts
 
Pension premium (effective 1 October 2020)
Effective from 1 October 2020 the pension contribution from the company has increased from 5% to 7%. The pension premium is paid in fully by easyJet.
 
Voluntary secondary benefits portal (effective 1 October 2020)
Employees have access to an online discount portal where you can take out additional benefits on an individual basis. This portal is entirely voluntary. The portal can be accessed via Viamijnwerk.nl  It is possible to apply for collective health insurance in December of the foregoing year.
 
If you have any questions, please contact us, we’re there to help!
We look forward to continue the positive and collaborative working relationship with the AMS Base Management team.
                               
Board members easyJet section VNC
Ron Sneijder and Farah van Keeken

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA