• home
  • Actueel
  • Nieuw cao-principeakkoord easyJet: doorzetten VNC resulteert in 9% loonsverhoging in 2023

Nieuw cao-principeakkoord easyJet: doorzetten VNC resulteert in 9% loonsverhoging in 2023

6 feb. 2023
De VNC heeft een cao-principeakkoord bereikt voor easyJet cabinepersoneel. We zijn er met intensief onderhandelen in geslaagd aan jullie voornaamste wens tegemoet te komen: een sterk verbeterde loonsverhoging. Binnen een looptijd van 3 jaar:
Basissalaris
● een stijging van 9% van het basissalaris in april 2023
● daarbovenop een stijging van 4,5% op het basissalaris in april 2024 (totaal meer dan 13,5% want het is cumulatief oftewel opeenstapelend)
● een stijging van tussen de 1 en 5% - afhankelijk van de inflatie - in 2025.
Sectorvergoeding
● daarnaast stijgt de sectorvergoeding bovendien met 4% in 2023
● de sectorvergoeding stijgt tussen de 1 en 5% in de daaropvolgende 2 jaren > berekend op de dan eventuele inflatiecijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI).

Dik boven het minimumloon
Al vanaf de eerste cao in 2018 - waarvan de VNC de basis heeft gelegd - is het salaris opgebouwd uit 2 salariscomponenten: een basisloon en een variabel component waar onder andere een sectorvergoeding (vergoeding per vlucht) bij zit. Dat laatste onderdeel bevat ongeveer 30% van je loon. Met deze 2 looncomponenten tezamen komt het gemiddelde maandsalaris voor FA’s met minimaal een paar honderd euro boven het minimumloon uit. Hoeveel precies is afhankelijk van je leeftijd en het aantal dienstjaren in je functie.

Inhoud overzichtelijk op een rij
Dit principeakkoord is een totaalpakket waarin we verbeteringen hebben bereikt op financiële gebied en aanvullende andere afspraken. De input van jullie als leden, de saamhorigheid en het daadkrachtig onderhandelen hebben uiteindelijk geleid tot dit verbeterde resultaat.
We hebben de inhoud overzichtelijk voor jullie op een rij gezet (klik hier).  Zo zie je per onderdeel wat het inhoudt.

Laat je verder informeren
Deze week organiseren we diverse ledeninfosessies om zowel de inhoud van het principeakkoord als het (stem)proces verder toe te lichten. We vinden het belangrijk jullie goed te blijven informeren zodat iedereen weloverwogen haar/zijn stem kan uitbrengen. Op woensdag 15 februari 12.00 uur ontvangen al onze leden de digitale stemlink en staat de stemming open tot en met maandag 20 februari 16.00 uur. Aansluitend zullen wij zo snel als mogelijk de uitslag met jullie delen.

Ledeninfosessies
* dinsdag 7 februari 09.30 uur en 13.30 uur (live VNC kantoor & online via Teams)
* woensdag 8 februari 10.00 uur en 14.00 uur (only online via Teams)
* donderdag 9 februari 12.00 uur (easyJet Crewroom)
* vrijdag 10 februari 10.00 uur (easyJet Crewroom)
* maandag 13 februari 10.00 uur en 14.00 uur (only online via Teams)
* dinsdag 14 februari 13.30 uur (live VNC kantoor & online via Teams)

Meedoen en meebeslissen
Via deze link kunnen onze easyJet leden zich opgeven voor onze infosessie.

Heb je vragen/feedback die niet kan wachten tot de infosessie of kun je daar niet bij zijn? Laat het ons weten, we maken graag tijd voor onze leden!

Tot slot bedanken we jullie voor jullie geduld en het in ons gestelde vertrouwen.
Samen sterk voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet Sectiebestuurders


English version:

New tentative CLA agreement easyJetThe VNC’s persistence results in 9% wage increase in 2023

The VNC has reached a tentative agreement for easyJet cabin crew. We have through negotiating intensively succeeded in meeting the wishes of our members: an improvement of the wage increase. With a term of 3 years:
Basic pay
● An increase of 9% in basic pay in April 2023
● on top of that, a 4.5% increase in basic pay in April 2024 (total of more than 13.5% because it is cumulative)
● an increase of between 1 and 5% - depending on inflation - in 2025.
Sector pay
● In addition, the sector pay will increase by 4% in 2023
● sector pay increases between 1 and 5% in the following 2 years > calculated on the then possible inflation rates according to the Consumer Price Index (CPI).

Far above minimum wage
Ever since the first collective labour agreement in 2018 – which the VNC are the founders of - salary has been made up of two salary components: a basic salary and a variable component that includes a sector allowance (compensation per operated flight). The latter component contains about 30% of your salary. With these two salary components together, the average monthly salary is at least a few hundred euros above the legal minimum wage. Exactly how much depends on your age and years of service in your position.

Content of tentative CLA
This tentative CLA is a total package in which we have achieved improvements on the financial aspects and other additional agreements. The input from you as members, the solidarity and vigorous negotiations have ultimately led to this improved result.
We have listed the content of the tentative CLA for you (click here). Here you can see what each part entails.

Get more information
This week we are organizing several info sessions to further explain both the content of the tentative agreement and the voting process. We find it important to keep you well informed so that everyone can make a well-informed vote. On Wednesday, February 15, noon, all our members will receive the digital voting link and voting will be open until Monday, February 20, 4 p.m. After the closing of the vote we will share the results with you as soon as possible.

Info sessions
º Tuesday, February 7, 9:30 a.m. and 1:30 p.m. (live VNC office & online via Teams)
º Wednesday, February 8, 10:00 a.m. and 2:00 p.m. (only online via Teams)
º Thursday, February 9, 12:00 p.m. (easyJet Crewroom)
º Friday, February 10.00 am (easyJet Crewroom)
º Monday, February 13, 10 a.m. and 2 p.m. (only online via Teams)
º Tuesday, February 14, 1:30 p.m. (live VNC office & online via Teams)

Participate and decide
Through this link, our members can sign up for our info session.

Do you have questions/feedback that can't wait until the info session or can't attend? Let us know, we love to make time for our members!

Finally, we thank you for your patience and trust in us.
Together, strong for and with you!

Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet section board


Belangen-behartiging

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA