KLM neemt weer voorschot op Cao

17 nov. 2015

Vandaag heeft VNC cabine overleg gehad met KLM. Agendapunten waren o.a. follow up KLM over het vliegen over risicogebieden, uitvoering JE dagen, instroombehoefte 2016 en de planningstand voor 2016.
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen en de planning en de instroombehoefte van KLM voor 2016 bespreken.

Planning en instroombehoefte KLM 2016 KLM opende met de mededeling dat er een aantal maanden geleden een complex Cao proces was afgesloten. Voorafgaand aan de laatste cao-onderhandelingen heeft KLM de cabinebonden overvallen door geen cabinepersoneel meer aan te nemen en nu wenste men dit anders te doen. KLM heeft vervolgens haar dilemma aangegeven en die ligt volgens haar op twee vlakken:

1. Productiviteit (hoe ziet de wereld er na 1 april 2016 uit als er weer over een cabine cao wordt gesproken);

2. Tijdelijkheid (hoe om te gaan met de personeelsbehoefte). De huidige WRR die in de laatste cao-onderhandelingen afgesproken is, levert al 4% productiviteit op. KLM is in haar planning van zomer 2016 uitgegaan van weer 4% besparing uit productiviteit. Deze targets komen uit Perform 2020. Even voor de duidelijkheid, KLM heeft van de cabinebonden geen commitment op deze targets van Perform 2020. KLM heeft haar uitgangspunten bij deze planning aan ons kenbaar gemaakt: 4% productiviteitsverhoging. Dit betekent volgens KLM het volgende:

• Geen instroom van KLC-collega’s in 2016;

• De huidige éénjaarcontractanten krijgen geen contract voor onbepaalde tijd;

• Maar een tijdelijke verlenging van de huidige jaarcontractanten tot na de zomer 2016;

• Uitvraag tijdelijk meerwerk.

Met deze maatregelen denkt KLM de zomerproductie van 2016 te kunnen draaien. Na zomer 2016 wil KLM vervolgens afscheid nemen van de collega’s met een contract voor bepaalde tijd. Het huidige bepaalde tijd contract van deze collega’s dient dan eerst verlengd te worden met bepaalde tijd. Deze verlenging van het bepaalde tijd contract is een afwijking van de cao. Daar staat dat een cabinelid na een bepaalde tijd contract een onbepaalde tijd contract aangeboden moet krijgen als er voldoende productie is. Wil KLM afwijken van die afspraak dan zal zij zich moeten wenden tot ons.

KLM gaf dus aan het begin van het overleg aan dat ze vindt dat ze nu zogenaamd door de voordeur komt, in tegenstelling tot de vorige cao-ronde. Wij zijn echter van mening dat KLM precies hetzelfde doet als de vorige keer. Er wordt wederom een voorschot genomen op de komende cao en dat kan niet!

Onze huidige CAO loopt af op 1 april 2016. Dat betekent dat de VNC begin volgend jaar haar inzet zal gaan bepalen en zal bepalen of een extra bezuinigingsronde noodzakelijk is. Wij hebben ons daaraan nog niet gecommitteerd. Daarbij kijkt de VNC naar de situatie van KLM op dat moment en ook naar wat er in Frankrijk gebeurt. Het kan niet zo zijn dat wij alles bezuinigen en onze broeders en zusters in Frankrijk niet of minder.

Onze reactie op KLM’s plannen was de volgende:

• We gaan niet akkoord met het voorstel van KLM;

• KLM kan de éénjaarcontractanten verlengen voor onbepaalde tijd want ze zijn nodig de komende zomer en mogelijk daarna;

• De huidige cao loopt nog en KLM gaat er al vanuit dat de Perform 2020 targets van KLM worden meegenomen en afgesproken na 1 april 2016.

Kortom, dit is een onacceptabel uitgangspunt voor de bonden. Hierna heeft KLM aangegeven dat het gevolg kan zijn dat als de 4% productiviteit niet wordt meegerekend, zij mogelijk teveel mensen in dienst heeft volgend jaar. Een andere optie voor KLM is dat KLM afscheid neemt van de huidige bepaalde tijd contractanten en seizoen ca’s in dienst gaat nemen volgende zomer. Het moge duidelijk zijn dat we niet gecharmeerd zijn van de houding van KLM. Volgende week is er weer cabineoverleg en dan zal dit onderwerp verder besproken worden.

Wat hebben we verder nog besproken:

Conclusies rapport MH17 en andere veiligheidsissues Na het openbaar maken van de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid hebben we KLM gevraagd wat er met deze inhoud wordt gedaan. KLM heeft aangegeven dat er continu wordt bekeken of het huidige veiligheidsbeleid nog afdoende is of aanpassingen behoeft. Tevens komt er vel informatie vanuit overleg met andere maatschappijen en vanuit het internationale samenwerkingsverband IATA.

JE dagen We hebben KLM gevraagd hoe zij de opgebouwde JE dagen terug gaat geven aan de collega’s. We krijgen namelijk verschillende signalen te horen hoe de regels worden uitgevoerd.

Na even doorvragen bij KLM is het volgende nu duidelijk: De JE dagen worden toegevoegd aan het zomer- en/of winterverlof en wel z.s.m. maar niet later dan het winterseizoen 17/18. KLM heeft aangegeven dat zij deze JE dagen het liefst voor het reguliere JV plakt. KLM bepaalt hier hoe de dagen ingezet worden. In overleg met het individu kunnen deze dagen ook op andere momenten worden ingedeeld. De ruimte hiervoor is heel beperkt. KLM geeft prioriteit aan het uitdelen van andere vormen van vrije tijd zoals CS dagen, non-activiteit en minder werk. De derde optie is het schenken van de dagen aan KLM. Inmiddels zijn er 2300 dagen terug gegeven, dit is ongeveer 5% (700 individuen). KLM komt nog terug op de vraag van onze kant hoe halve en kwart dagen uitgekeerd gaan worden.

Opvallend bij dit onderwerp is dat KLM nog geen of heel weinig van de 40.000 opgebouwde JE dagen heeft uitgezet. Zij heeft er zelfs nog geen rekening mee gehouden in haar planning. Wel heeft KLM al een voorschot op de cao genomen met eigen targets. Het inplannen van onze JE dagen heeft duidelijk geen prioriteit. Wij hebben aangegeven dat wij niet zullen accepteren dat KLM aan het eind van het liedje met het verhaal komt dat het niet mogelijk is om de dagen uit te keren. Wij verwachten dat KLM zich maximaal inspant om de dagen uit te keren. Wij hebben wat gegeven en KLM moet zich ook van haar beste kant laten zien. De liefde moet tenslotte van twee kanten komen.

Door tijdgebrek kon de rest van de agenda niet meer worden behandeld. Donderdag 26 november staat het volgende overleg al weer gepland. Wordt spoedig vervolgd dus.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA