• home
  • Actueel
  • KLM en KLC Pensioenprotocol: uitleg in een notendop

KLM en KLC Pensioenprotocol: uitleg in een notendop

13 jan. 2017

Naast de KLC leden heeft ook de KLM Ledenraad met overgrote meerderheid ingestemd met het pensioenprotocol voor KLM en KLC cabinepersoneel. Voorafgaand aan de stemming gaf pensioenspecialist Mike Pernot een uitvoerige presentatie en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Omdat de protocoltekst behoorlijk taaie kost is proberen we zo eenvoudig mogelijk uit te leggen wat het nou precies inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn, voor zowel het cabinepersoneel als het bedrijf. 
Voor een helder perspectief beginnen we met een beknopt beeld van de huidige pensioen-regeling. Die bestaat uit een eindloon- of middelloonregeling en de NAP: het Netto Aanvullend Pensioen. Je bouwt pensioen op over een gedeelte van je loon en dat is, afhankelijk van in welke regeling je zit, gebaseerd op het salaris dat je verdient aan het eind van je loopbaan of op het gemiddelde salaris dat je tijdens je loopbaan verdient. Het gedeelte van je salaris waar je geen pensioen over opbouwt, de zogenaamde franchise, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die je ontvangt van de overheid wanneer je de wettelijke pensioen-gerechtigde leeftijd bereikt. De pensioenleeftijd voor KLM cabinepersoneel is 60 jaar, de AOW-leeftijd is op dit moment 67 en zal in 2018 naar 68 gaan.

Netto Aanvullend Pensioen (NAP)
Daarnaast heb je de mogelijkheid om via het NAP bij te sparen, hiervoor betaal je e premie en die wordt ingehouden van je netto loon, zodat je er bij uitkering niet nog eens belasting over hoeft te betalen. Het maximale percentage dat je via deze NAP mag bijsparen bedraagt 2% van je salaris en de regeling is sinds begin 2016 op vrijwillige basis.

Garanderen pensioenen
De pensioenpremie die betaald wordt, bestaat uit een werknemers- en een werkgeversdeel. Deze tezamen moeten ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om te kunnen garanderen dat de pensioenen betaald kunnen worden. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bepaalt of er sprake is van een overschot dan wel tekort om de pensioentoezeggingen te kunnen betalen. In de huidige pensioenregeling is met KLM afgesproken dat onder bepaalde omstandigheden er geld terug kan vloeien naar het bedrijf en in geval van tekorten KLM een bijstortingsverplichting heeft, de zogenaamde herstelpremie, die overigens niet onbeperkt is. 

Nu speelde er de afgelopen tijd 2 zaken:

KLM wilde af van de bijstortingsverplichting en het betalen van herstelpremies, ze wilde in plaats daarvan een vast premiebedrag betalen en uitgaan van 'natuurlijk herstel' van het pensioenfonds als er sprake is van een tekort. Dit kan een potentiële besparing voor KLM opleveren. Het bedrijf besloot eenzijdig de bijstortingsverplichting uit de uitvoeringsovereenkomst te schrappen.
De overheid besloot de maximale pensioenopbouw fors te verlagen en minder opbouwen betekent minder premie betalen met als resultaat minder pensioen, tenzij je langer doorwerkt.


Tot zover een overzicht van de huidige regeling en de meningsverschillen die daaruit ontstonden. Nu de nieuwe regeling. 

Het nieuwe protocol is een zogeheten Collective Defined Contribution (CDC) regeling die met terugwerkende kracht in 2016 ingaat. Het is een collectieve regeling waarbij de werkgever uitsluitend vaste premie betaalt en niet verantwoordelijk is voor bijstorting.  

Door het vervallen van de bijstortingsverplichting komt het risico bij de werknemer te liggen en het was een uitdrukkelijke eis van de VNC de deelnemers daarvoor te compenseren en een daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds te voorkomen. Dit is opgelost door de premie van KLM te verhogen. Om de doorgevoerde overheidsmaatregelen te compenseren is de pensioengrondslag vergroot door elementen van het salaris die tot nu niet pensioengevend waren hierin op te nemen. Elke vijf jaar zal worden gekeken of de premie voldoende is om de pensioentoezegging waar te kunnen maken.

De eindloon/middelloon regeling blijft van kracht, er zal echter geen keuzemogelijkheid komen om te switchen naar middelloon.

En tot slot de NAP: een verbeterde afspraak is dat je meer dan 2% kan gaan sparen.

Voordelen
Eén van de meest gestelde vragen vanuit het korps is: waarom is er gekozen om KLM tegemoet te komen wat betreft de vaste premie en het schrappen van de bijstortingsverplichting? Het antwoord is dat de VNC de overheidsmaatregelen, die anders een enorme verslechtering van het pensioen hadden ingehouden, wil repareren. Met dit nieuwe protocol wordt bijna 95% van het oorspronkelijke pensioenniveau bereikt. De verwachtingen voor de toekomst zijn daarbij gunstig. Bovendien komt het geld dat KLM voor zichzelf had bedacht, geld wat welbeschouwd uitgesteld loon van het cabinepersoneel is, nu ook ten goede van dat cabinepersoneel in de vorm van een lagere premie voor de werknemers en een hogere voor KLM. Het probleem van verhoogd risico voor de werknemer wordt daardoor opgelost. 

Het protocol is overigens voor beide partijen gunstig: 

De VNC neemt z’n verantwoordelijkheid door invulling te geven aan de CAO-afspraak heeft ze hiermee een toekomstbestendig pensioen voor haar achterban, waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met risicovorming en het in stand houden van een pensioenleeftijd van 60 jaar.

KLM heeft er baat bij dat hun financiën stabiel blijft en niet door bijstortingsverplichting fluctueert, waardoor het lastiger wordt om bijvoorbeeld leningen te krijgen bij financiële instanties. Bijkomend voordeel voor KLM is dat, indien alle partijen akkoord gaan met het protocol, de aangespannen rechtszaak ingetrokken wordt.

De KLC leden en de KLM Ledenraad hebben  dus vrijwel unaniem ingestemd met dit protocol. Enkele opmerkingen van leden:
‘Een goede deal’
‘Weliswaar CDC maar robuust genoeg voor een toekomstbestendig pensioen’
‘Voor beide partijen goed, maar een eclatant succes voor de VNC’

Waarvan akte.

KLM sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA