KLM cabineoverleg september 2017

26 sep. 2017
Doordat vrijwel alle beschikbare vergadertijd tussen de bonden en KLM de afgelopen periode gebruikt werd voor de CAO-onderhandelingen dateerde het laatste cabineoverleg alweer van maart dit jaar. Er stonden dan ook veel ‘losse eindjes’ op de agenda. De onderwerpen waren onder andere ziekteverzuim, Asian Cabin Crew, vergoeding van kosten voor het Amerikaanse visum, publicatie volgordelijsten, de planningsstand, koppeling JV/JE-dagen en herintredende seizoens-ca’s.
  
Ziekteverzuim
Bij het vorige cabineoverleg stond dit onderwerp al op de agenda en KLM is inmiddels begonnen met een plan van aanpak om het ziekteverzuim terug te dringen. Dat verzuim is namelijk onverminderd hoog, vooral bij kader maar ook bij de andere functies en hierbij gaat het veelvuldig om langdurig verzuim. En hoewel deze trend bedrijfsbreed te zien is, wil men toch gaan onderzoeken wat de specifieke oorzaken bij het cabinepersoneel zijn. Verder is er een actieplan gemaakt waarin onder andere de rol van de leidinggevenden (MCC’s) onder de loep wordt genomen en er veel aandacht is voor preventie door middel van voorlichting, te ontwikkelen apps en bijvoorbeeld HelloFysio. De VNC vroeg bij dit plan van aanpak specifiek naar zaken als densificatie en de -1CA-maatregel, die de werkdruk aanzienlijk verhogen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de nadruk voor oplossingen van het hoge ziekteverzuim uitsluitend bij de werknemer wordt gelegd. Ook de werkgever zal naar zijn aandeel in het hoge verzuim moeten kijken en aan zijn verplichtingen moeten voldoen teneinde dit terug te dringen.
 
Asian Cabin Crew
Het uitgangspunt van het arbeidsvoorwaardenpakket van Asian Cabin Crew is de Nederlandse CAO. Het uitgangspunt van het salarisniveau daarentegen is de salariëring van de nationale luchtvaartmaatschappij en de indexering wordt bepaald door de zogenaamde “Cost of Living” (CoL) in het betreffende land. KLM constateert dat de salarissen in toenemende mate afwijkend zijn van die van de Nederlandse CA’s en wil de voorwaarden voor ACC gaan aanpassen, bijvoorbeeld door de CoL-systematiek te vervangen door indexatie op basis van Nederlandse loonrondes. De VNC ziet geen enkele noodzaak hierin mee te gaan en de arbeidsvoorwaarden van Aziatische collega’s te verslechteren. ACC krijgt bijvoorbeeld ook geen winstuitkering en wat ons betreft blijft de CoL-indexatie leidend.
 
Kosten Visum voor de USA
Goed nieuws voor collega’s met een Belgisch of een andere niet-Nederlands paspoort: alle crew krijgt voortaan de keuze voor óf het automatische proces van één maal in de tien jaar een vergoeding óf een handmatige declaratie van de actuele kosten voor vervanging van het visum. Op die manier wordt voorkomen dat collega’s die in het bezit zijn van een niet-Nederlands paspoort, waarin het visum korter dan tien jaar geldig is, zelf voor de kosten voor vervanging moeten opdraaien.
De VNC was en is van mening dat de kosten voor het visum werkgerelateerd zijn en KLM is hiermee akkoord gegaan.
 
Publicatie volgordelijsten
Dit onderwerp ligt ook ter tafel bij de groepscommissie, maar de VNC vond dat de lijsten rijkelijk laat zijn gepubliceerd en vroeg zich af wie de eindcontrole hierover heeft. Dit gezien het feit dat we zelf al enkele fouten in de lijsten hadden geconstateerd. Mocht je in aanmerking willen komen voor promotie of een plaats op een management module en twijfel hebben of jouw plek op de lijst wel de juiste is, maak dit dan kenbaar bij je MCC. Volgens onze CAO heb je daar twee maanden de tijd voor na publicatie.
  
De planningsstand
De instroom van nieuwe CA’s, her-indiensttreders, ex-KLC-ers, Asian Cabin Crew en de doorstroom naar tweebander, Purser en Senior Purser gaat gestaag door: in 2017 komen er in totaal ruim 800 nieuwe collega’s bij, worden 192 collega’s getraind als tweebander en maken ruim 400 collega’s promotie naar Purser of Senior Purser. KLM heeft daarnaast gemeld ook weer ABC- en DEF modules te gaan plannen om de ‘voorraad’ voor promotie weer op peil te brengen. Ons advies: zorg dat je er klaar voor bent!
 
Koppeling JV/JE-dagen
We kregen een aantal meldingen van collega’s die hun JV geruild of verplaatst hadden maar waarbij de aan het JV gekoppelde JE-dagen niet mee waren verhuisd, maar bleven staan op de plek van het oorspronkelijke JV. Niet handig en volgens de VNC ook niet de bedoeling, maar KLM denkt daar anders over: volgens hen is het geen ‘harde’ koppeling en kan het dus niet zo zijn dat bij ruiling van JV de JE-dagen automatisch mee gaan. Wel werd bevestigd zoveel mogelijk tegemoet tewillen komen aan de wensen van de CA en maatwerk te willen leveren voor individuele gevallen, mits daar ruimte voor is. Mocht jij je JV dus geruild hebben en je JE-dagen zijn blijven staan, neem dan contact op met P&A, wellicht kan het aangepast worden.
 
Herintredende seizoens-ca’s
Geen actueel onderwerp, gezien het feit dat we momenteel geen seizoens-ca’s in dienst hebben, maar er is een verschil van mening over de contractsvorm die seizoens-ca’s krijgen aangeboden als ze opnieuw in dienst treden. KLM heeft hen wederom een tijdelijk contract aangeboden. De bonden zijn van mening dat indien er voor de tweede keer een contract voor bepaalde tijd wordt aangeboden, er overleg tussen de bonden en de werkgever had moeten plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. Hier gaat het puur en alleen om interpretatie van een cao-artikel. VNC heeft voorgesteld om hiervoor arbitrage aan te vragen.
Ook het recht op een deel van een winstuitkering voor deze groep wordt door KLM betwist, waar de VNC bij haar standpunt blijft dat seizoenscontractanten naar rato recht hebben op een winstdeling over 2016. Hierover is het laatste woord ook nog niet gezegd en de partijen zullen zich beraden over vervolgstappen.
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
De VNC heeft naar aanleiding van de productiviteitsmaatregel van 2015 (verlaging van reisverlof met één dag op reizen met zes dagen reisverlof of meer) aangedrongen op een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) om inzicht te krijgen op de mogelijke effecten van deze maatregel op bijvoorbeeld motivatie en vermoeidheid. KLM is hier te lange leste mee akkoord gegaan en zet nog dit jaar uitsluitend voor cabinepersoneel een MTO uit. Hoewel dit natuurlijk rijkelijk laat is en het derhalve moeilijk wordt om oorzaak en gevolg goed in kaart te brengen raden we aan de enquête in te vullen om zo toch een beeld te krijgen van de stand van zaken.
 
KLM sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA