KLM cabineoverleg met bonden

28 aug. 2015

De voortgang in het cao proces, tellers in ons verzoekensysteem, de pilot vervroegd boarden en de planningsstand voor de winter waren de hoofdpunten op de overlegtafel van KLM en de cabinebonden.
KLM meldde dat er een akkoord is op het cao protocol van de vliegers en dat de VNV dit ter stemming zal voorleggen aan hun Ledenraad. Als een meerderheid instemt kan het multi-overleg met alle bonden plaatsvinden en zullen de protocollen van grond-, cabine- en cockpitpersoneel gezamenlijk worden doorgelopen en worden beoordeeld op evenwichtigheid. Ofwel er wordt gekeken of iedereen een evenredig steen bijdraagt aan de bezuinigingen en productiviteitsverhoging. Als de zaken in balans zijn, worden alle nieuwe cao's voor al het personeel van toepassing verklaard.

Pilot D0
In de pilot 'Vervroegd Boarden D0' wordt op een aantal vluchten 10 minuten eerder ingestapt en is de aanmeldtijd eveneens met 10 minuten vervroegd. In de extra werktijd vinden geen extra activiteiten plaats maar KLM hoopt dat de grond- en instapprocessen sneller klaar zullen zijn omdat het cabinepersoneel eerder aan boord is Doel is om een betere vertrekpunctualiteit realiseren. De VNC had al eerder aangegeven dat die betere punctualiteit vooral afhankelijk is van andere afdelingen die vaak niet tijdig aanvangen of eindigen met hun taken. Dat is jammer en het mag er niet toe leiden dat wij eventueel voor niets eerder gaan aanmelden. Met 'voor niets' bedoelen we in deze dat het geen resultaat zou hebben, de verlenging van de werktijd wordt namelijk wel meegenomen in de berekening van het RV (Reis Verlof) en dus in de gehele berekening van de schema's.

Restant Reisverlof
De Compensatie dagen (CS) die zijn opgebouwd uit deeltijd en deeltijdcorrecties worden op een aparte teller onder de noemer RR (Restant Reisverlof) weggeschreven. Volgens de VNC zijn er afspraken over het uitkeren van deze dagen, te weten: aan het einde van een reiscyclus, het betreft immers reisverlof. KLM deelt zo nu en dan ook RR middenin een Bip in en dat is volgens de VNC niet alleen tegen het zere been van de betreffende collega's maar ook tegen de afspraken in. Daarnaast delen sommige collega's zich kop staart in waardoor KLM niet de ruimte heeft om opgebouwd RR direct uit te keren. Vervolgens verwachten zij dat KLM op enig moment bijvoorbeeld 7 opgebouwde RR dagen aaneengesloten indeelt en dat komt onze werkgever dan weer niet uit. KLM gaat op zoek naar de rechten en plichten rondom RR en komt er bij ons op terug.

Verzoekenteller
Een dan kwam er nog een andere teller aan bod de zogenaamde VV teller die het aantal toegewezen verzoekvluchten bijhoudt. Nu is het zo dat bij collega's die weer gaan vliegen na afwezigheid van langer dan 3 maanden - bijvoorbeeld door zwangerschap of ziekte - hun verzoekenteller op een gemiddelde wordt gezet. Dat gemiddelde wordt berekend op basis van de stand op verzoekentellers van alle collega's. Het resultaat pakt voor sommigen voordelig maar voor anderen nadelig uit. De VNC heeft daarom het voorstel gedaan om deze teller bij langdurige afwezigheid te bevriezen. Dan pak je bij het aanvangen van het vliegen je oude tellerstand weer op. Ook de andere partijen aan tafel vonden dit een rechtvaardige oplossing en kunnen zich hierin vinden. KLM gaat uitzoeken of zij dit in het systeem kunnen inbouwen en laat het antwoord aan ons weten.

Planningstand
KLM heeft de planning voor de winter 2015-2016 toegelicht. Ondermeer door het toekennen van non activiteit en van tijdelijk minderwerk - op verzoek van de bonden ook voor kortere periodes - is het gelukt om de capaciteit van het korps goed te managen. KLM maakt zich wel zorgen over het arbeidsverzuim waardoor er behoorlijk beroep wordt gedaan op de reservestelling.

Voor de ingang van de winterdienst eind oktober is uitgegaan van de nieuwe 5c simulatie betreffende de WRR. De schema's die daaruit zijn voortgekomen zijn inmiddels gefinaliseerd door de Groepscommissie en worden door hen gecommuniceerd. Ook op MyKLM zullen de schema's zijn terug te vinden.

Het laatste agendapunt was een toelichting door KLM op de ideeën van het management om de grondorganisatie om te vormen naar een zogeheten High Performance Organisation. Kortweg betekent dat een efficiënter werkende KLM. Dit voorstel past binnen het kader van Perform 2020 en zal aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd. Zodra hier nieuws over is, zal dat met jullie worden gedeeld.

Afscheid UNC
Dan sluiten we af met het dankwoord van KLM aan de bestuurders Rob van Eijsden, Marjolein Germeraad en Kenny van Driessche die voor de laatste keer de UNC leden vertegenwoordigden. KLM benoemde hierbij het ontzag dat zij hebben voor vakbond-bestuurders die een stap naar voren durven te zetten om met passie de belangen van hun collega's te vertegenwoordigen. Ook de VNC bedankt het KLM Sectiebestuur van de UNC voor de goede samenwerking tijdens de laatste heftige cao periode en waarderen het dat we hen als VNC lid mogen verwelkomen.

Het volgende cabineoverleg staat gepland voor september en zal worden gewijd aan het onderwerp pensioenen.

KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA