KLM cabineoverleg mei

27 mei 2016

De vakantieregeling; print van 28-daagse indeling; reiskostenvergoeding bij opkomst klachten; uitgave daggeld; status HPO; en decimalen JE op tellers. Dit is een opsomming van enkele belangrijke issues op het KLM cabineoverleg van mei.
De vakantieregeling is onder de loep genomen: rond de 3000 collega’s hebben de KLM enquête ingevuld. Momenteel evalueert het bedrijf de uitkomsten en voorstellen die daar uit zijn voortgekomen. In een later stadium zal het een en ander worden gedeeld met de VNC.

28-daagse indeling 
Per mail ontvang je van KLM iedere week je tweewekelijkse indeling, dit is je harde rooster. De wens van de VNC is om deze uit te breiden naar 28 dagen. KLM geeft aan dat dit technisch niet mogelijk is omdat de systemen Icrew en Carmen niet overeen stemmen. Simpel gezegd lukt het dus niet om de twee systemen te laten praten met elkaar en er één document uit op te maken met 28 dagen van je indeling. Er is nu een tussenoplossing voor onrechtmatige wijzigingen in de 28-daagse indeling. In je verzoekensysteem heb je namelijk inzicht in jouw 28-daagse indeling, als je onrechtmatige wijzigingen daarin kan aantonen middels een print/screenshot zal KLM maatwerk leveren bij het oplossen daarvan. Let wel: dit geldt natuurlijk niet voor eigen initiatieven zoals losklikken. Overigens blijft dit punt op de IT wensenlijst staan, het zal toch een keer mogelijk moeten zijn om het technisch te regelen.

Kwestie van goed werkgeverschap
De VNC blijft bij het standpunt dat KLM de reiskosten dient te vergoeden voor opkomsten bij klachten.Het staat weliswaar niet in de cao maar dit is een kwestie van goed werkgeverschap.In je eigen tijd komen opdansen voor een klacht is namelijk geen verplichting. Als collega’s dan toch die moeite nemen, hoort hier een reiskostenvergoeding tegenover te staan. Bovendien worden opkomsten bij re-integratie wel vergoed, een consistent beleid is er blijkbaar niet. KLM zal terugkomen op ons verzoek om de reiskosten te vergoeden. Wij wijzen je er nogmaals op dat je geen extra kilometers hoeft te maken want je bent niet verplicht om in je eigen tijd hiervoor op kantoor te komen.

Geen hogere wiskunde
Tellers en decimalen, laat je hierdoor niet afschrikken. Het gaat eenvoudigweg over het bijhouden van vrije tijd. Als je als deeltijder JE dagen(Leave A Factor) hebt opgebouwd, kunnen daar ook delen van dagen bijzitten: de zogenaamde decimalen. Op voorstel van de VNC worden deze decimalen van JE op de JV (Jaarlijks Verlof) teller bijgeschreven. Restant JV gaat namelijk na een jaar naar de OD (Old annual leave days) teller en die decimalen JE zullen dan meegenomen worden en worden bovendien eenmaal per jaar afgerond naar boven. Daarnaast is er nog het een en ander te doen over de RR (Restant Reisverlof) teller: dagen van deze teller worden nu soms middenin een Europa cyclus geplaatst. De VNC heeft echter aangegeven bij KLM dat RR geen zogeheten opdracht is (zoals een vliegopdracht of Flight Safety recurrent) en deze dus niet middenin een BIP thuishoort. KLM gaat ons standpunt uitzoeken en komt er op terug.

Tosti op de strijkbout
KLM heeft vandaag een voorstel gedaan om het uitkeren van daggeld op een andere manier te realiseren. In de huidige situatie kun je in het BMC bij een van de 4 ATM’s terecht voor het opnemen van daggeld. KLM liet weten dat deze service afhankelijk is van de ABN AMRO bank die nu het geld en de software regelt. De bank gaat echter stoppen met deze service op Schiphol en bovendien zijn de ATM’s verouderd. Daarom wil KLM er voor kiezen om het daggeld via het salaris te laten lopen. Er zou een soort overgangsregeling moeten komen met een voorschottenregeling voordat het geld aan het eind van de maand bij je salaris wordt gestort. Ook werd er tijdens de KLM presentatie een procedure toegelicht waar men gebruik van zou kunnen maken in nood. Gedacht wordt aan collega’s die krap bij kas zitten of vergeten zijn om geld op te nemen of net bestolen zijn. Voordat we hier in detail gaan, willen we zelf eerst de tijd nemen om het ingewikkelde KLM plan goed te bestuderen want we zien zeer zeker haken en ogen! We willen uiteraard voorkomen dat collega’s op de route bij wijze van spreken met een tosti en een strijkbout aan de slag moeten gaan…

Actieve diensttijd
Er is al een tijd een verschil van mening over actieve diensttijd bij collega’s die voor of na hun zwangerschapsverlof Non Activiteit (NA) hebben opgenomen of gebruik hebben gemaakt van de toenmalige mogelijkheid van de 60% regeling. KLM telt deze periodes niet mee als actieve diensttijd en de VNC is van mening dat dit wettelijk wel moet. Volgens de wet zou ‘verlof dat verband houdt met de zwangerschap en/of bevalling mee moeten tellen bij de bepaling van het aantal dienstjaren en als is voldaan aan de voorwaarde dat het betreffende verlof het beschermen van het (on)geboren kind heeft. Het niet meetellen heeft gevolgen, denk aan het mislopen van treden hoger komen in je salarisschaal en het verkrijgen van het IPB geboekt bij 20 jaar dienstverband. KLM gaat jurisprudentie er bij pakken om te kijken of de VNC gelijk heeft. Wordt vervolgd…

Ca op schema laten bij type wijzigingen ICA vluchten
Regelmatig is er op ICA typewijziging waardoor schema’s overhoop worden gehaald. Wij krijgen regelmatig terugkoppeling van leden die dat overkomt en op zijn zachts gezegd baalt men daar stevig van want onze indeling bepaalt ook ons sociale leven

Ca’s van hun schema halen, verstoort dus je rooster. Overigens staat de cao dit wel toe maar het cabinekorps is er niet blij mee. Veel planningsspecialisten hebben zich over dit probleem gebogen en daar is een idee uitgerold dat we hieronder weergeven. De Groepscommissie (PAC) en andere kenners van planning hebben hun zegen gegeven en KLM zal waarschijnlijk per 1 juli gaan starten met het volgende:

Bij verkleiningen blijven de ca’s op schema, tenzij het 1 dag voor de dag van uitvoering gepland wordt. Alleen bij zwaarwegende redenen kan er vanaf geweken worden. Bij vergrotingen wordt er niet aangevuld tenzij:

* Het nodig is om de P boven de sterkte te houden
* Het nodig is om te voldoen aan het maximaal aantal passagiers van 50 p.p.
* Ook hier het 1 dag voor de dag van uitvoering gepland wordt. Dit geldt alleen voor vluchten vanaf Schiphol.

Naast het voordeel voor het korps: het behoud van de indeling bij voornoemde verstoringen, zitten er natuurlijk ook voordelen voor KLM aan. Denk aan het minder uitkeren van CS, en minder hotel- en daggeldkosten.

Planningstand, status HPO en XFA met trans
Volgens de KLM is de planning weliswaar krap maar in orde. Vanaf volgende week gaan de eerste van de 238 zomer CA’s de lucht in en met de uitvraag van meerwerk en het zogeheten ‘plussen’ moet het goed komen met de productie. Promoties zitten er voorlopig helaas niet in: volgens KLM is het meerwerk van kader daar debet aan. De VNC vroeg zich hardop af hoe de krapte zich afzet tegen de afbouw van JE dagen. KLM gaf toe dat er momenteel geen ruimte is voor het inzetten van JE. Wij blijven dus hameren op de afspraak met KLM in het betreffende protocol: uiterlijk winter 2017 moeten alle JE dagen zijn teruggegeven aan het individu. KLM heeft aangegeven dat zij op een later moment alle JE zal gaan inplannen. Naar aanleiding van een vraag om een update van de HPO status deelde KLM mee dat zij op schema ligt en volop bezig is met gesprekken en de persoonlijke consequenties die daaraan hangen voor de betreffende grondcollega’s. Tot slot heeft de VNC opnieuw gevraagd naar een update omtrent XFA voor KLM’ers op transavia vluchten. Dit punt staat op de actielijst en KLM komt daar dus nog op terug.

Het volgende cabineoverleg staat gepland op 30 juni aanstaande.

KLM Sectiebestuur

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA