KLM Cabineoverleg maart 2017

31 mrt. 2017
De belangrijkste onderwerpen van dit cabineoverleg waren: de planningstand; toename ziekteverzuim; winstuitkering heringetreden seizoens-CA’s en evaluatie van de productiviteitsverhoging.
  De planning voor de komende periode laat groei zien en de verwachting is dat die groei de volgende winterperiode door zal zetten. Ook na de zomer komen er dus hoogstwaarschijnlijk promotiecursussen, hoeveel en voor welke functies is nog niet te zeggen. KLM gaf aan dat de doorstroom vanuit KLC voor dit jaar inmiddels aan zijn maximum zit (bij KLC moeten voldoende ervaren CA’s werkzaam zijn om de productie te kunnen waarmaken) maar zou dat nogmaals checken bij KLC zelf. Indien het anders wordt, horen we dat nog van KLM.
 
Toename ziekteverzuim
Uit de cijfers blijkt dat het ziekteverzuim bij het cabinepersoneel per jaar gestaag oploopt. Deze trend is ook bedrijfsbreed te zien. Gevraagd naar de oorzaken zei KLM daar nog geen volledig beeld bij te hebben. Wel loopt het verzuim per leeftijdscategorie op en zou het veranderde AOW-beleid en daardoor langer doorvliegen van collega’s een oorzaak kunnen zijn. De klachten zijn grofweg in te delen in 1/3 psychisch, 1/3 klachten aan het bewegingsapparaat en 1/3 overige klachten. Zowel de bonden als KLM vinden dit uiteraard een zorgelijke ontwikkeling en KLM is bezig met de opzet van een onderzoek en diepere analyse naar verzuim. Bij de reintegratie-officers en MCC’s is er verhoogde aandacht voor dit onderwerp en men wil ook in preventieve sfeer maatregelen nemen door bijvoorbeeld een rode vlaggen-systeem op psychisch gebied en samenwerking met (online) fysiotherapeuten. De VNC benadrukte dat de afspraak is gemaakt dat wij dit werk tot aan ons pensioen in gezondheid moet kunnen uitvoeren en dat de noodzaak hier de vinger aan de pols te houden er zeker is.
 
Winstuitkering heringetreden seizoens-CA’s
Er waren vragen over de datum indiensttreding van seizoens-CA’s die heringetreden zijn en nu een bepaalde tijdscontract hebben en of zij derhalve ook recht hebben op een winstuitkering. KLM benadrukte dat de datum indiensttreding de officiële datum van de aanvang van hun contract is. Deze groep zou dus geen recht hebben op een winstuitkering omdat zij op 31 december 2016 niet in dienst waren. De bonden wezen echter op de tekst in het protocol van de CAO, waarin staat dat in geval van herintreding de winstuitkering naar rato wordt berekend en uitbetaald op basis van het aantal dagen in actieve dienst. De ex-seizoensCA’s zouden dus weldegelijk recht hebben op een gedeeltelijke winstuitkering. KLM beloofde hiernaar te zullen kijken en op zeer korte termijn met een reactie te komen.
 
Evaluatie productiviteitsverhoging
In 2015 is een aantal productiviteitsmaatregelen afgesproken, o.a. op reizen met 6 dagen reisverlof of meer een verlaging van dat verlof met 1 dag en het toekennen van extra waardering op vluchten met een tussenlanding. KLM kwam op verzoek met een evaluatie van deze maatregelen. Er was namelijk afgesproken met de bonden dat hierover verder gepraat zou worden als er daartoe aanleiding zou zijn op basis van effecten op gebied van medewerkerstevredenheid, verzuim etc. De evaluatie van KLM meldde echter geen verhoogd ziekteverzuim dat direct gerelateerd kon worden aan de maatregelen (weliswaar was de trend negatief, maar die had zich volgens KLM al voor de maatregelen ingezet en was ook bedrijfsbreed waarneembaar), er was geen enkel tripreport ontvangen dat deze maatregelen direct tot onderwerp had en er heeft dit jaar geen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden omdat men bezig was een nieuw systeem daarvoor te ontwikkelen. KLM concludeerde derhalve dat de productiviteitsmaatregelen geen noemenswaardige negatieve effecten tot gevolg hadden.
 
De VNC vond de gegevens waarop KLM zich baseerde te mager om tot die conclusie te komen, vooral vanwege het ontbreken van een MTO of vergelijkbaar onderzoek waarin specifiek gevraagd wordt naar de effecten van de maatregelen. We hebben KLM dus gevraagd om alsnog met een onderzoek te komen. KLM bracht daar tegen in dat het nu eigenlijk te laat is om dat zuiver te onderzoeken, omdat er inmiddels ook andere maatregelen van kracht zijn die de uitkomst zouden kunnen beïnvloeden. Ze zullen zich gaan beraden over een oplossing.
 
Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA