KLM cabineoverleg februari 2023

23 feb. 2023
Gisteren heeft het maandelijkse overleg tussen KLM en de cabinebonden weer plaatsgevonden. Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:  

Week 3 en 4 bij ziekte
Travelbuddy
Gezamenlijke lobby krimp Schiphol
De planningsstand

Lange termijn thema’s  
In de cabine cao van 2022 zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk verkennen van lange termijn thema’s. KLM wil deze thema’s graag in zogenaamde ‘co-creatie’ met de cabinebonden bepalen om zo tot een gedragen visie voor de lange termijn te komen. Voordat het reguliere cabineoverleg van start ging, is alvast een voorschot genomen op deze verkenning, om zo een beter beeld te krijgen bij de ideeën die de verschillende partijen hebben voor de lange termijn.
De VNC had met dit doel een korte presentatie gemaakt, die mede op basis van de cao-input van onze leden tot stand kwam. Binnenkort zullen wij uitgebreid inhoudelijk op dit thema ingaan en meer achtergrond geven bij onze visie voor de lange termijn.

Week 3-4 bij ziekte
Voordat er verder verkend kan worden op lange termijn thema’s is het wat de VNC betreft essentieel dat er eerst inhoud gegeven wordt aan de nog openstaande afspraken uit het cao protocol 2019 -2022. Eén van die afspraken betreft het rooster van week 3 en 4 bij ziekmelding. Al lange tijd een doorn in het oog van cabinepersoneel en dus ook al geruime tijd op de agenda van de VNC. Om tot een beter protocol te komen was er een werkgroep ingericht en de ideeën die daaruit voortkwamen stonden op het punt om de testfase in te gaan. Echter, KLM gaf aan voorrang te willen geven aan een pilot met betrekking tot verzuim en wilde deze twee testfases niet door elkaar laten lopen. De pilot over week 3-4 bij ziekte werd daardoor naar juni 2023 geschoven.
Wat de VNC betreft is dat een onacceptabele vertraging. Het gaat hier om een cao afspraak die hoognodig afgerond dient te worden. We hebben KLM dan ook verzocht voorrang te geven aan de pilot over het rooster bij ziekte. KLM heeft toegezegd hier binnen een week op terug te komen.

Travelbuddy
In het kader van de modernisering van de IPB-regeling staat de introductie van de travelbuddy per 1 maart op stapel. In het afgelopen cao-traject heeft KLM toegezegd dat KLM-ers zonder een huwelijks- of geregistreerd partner ook iemand kunnen aanmelden, die dan dezelfde IPB-rechten krijgt. Wel zo eerlijk in een tijd waarin er vele woon- en relatievormen gebruikelijk zijn.
KLM is trots dat de implementatie van deze nieuwe IPB-vorm zo vlot is verlopen, hoewel het vooralsnog alleen mogelijk is op KLM en KLC vluchten. Met een Travelbuddy IPB-en bij andere airlines laat helaas nog even op zich wachten. KLM is voor deze faciliteit namelijk afhankelijk van overeenstemming met de betreffende maatschappijen en dat moet per maatschappij worden onderzocht, wat een tijdrovende klus is. Hoewel we deze vertraging teleurstellend vinden gaan we ervan uit dat dit zo snel mogelijk geregeld wordt, zodat voor iedereen dezelfde regels en voordelen van kracht zijn.

Gezamenlijke lobby
De VNC maakt zich sterk voor behoud van werkgelegenheid en is tegen krimp van Schiphol. Het was dan ook onze uitdrukkelijke wens om gezamenlijk op te trekken met KLM om deze belangrijke standpunten krachtig en overtuigend voor het voetlicht te brengen, zowel in politiek Den Haag als in bredere zin in de maatschappij. Deze doelstelling is ook opgenomen in het cao protocol van 2022.
Afgelopen week heeft er een overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van de cabinebonden, waarbij ook de lobby specialist van KLM aanwezig was. Wij hebben dit overleg als zeer constructief ervaren en dat gevoel was wederzijds: KLM vond de VNC boodschap duidelijk en authentiek en heeft ons verzocht één en ander op schrift te stellen. Een vervolgafspraak is inmiddels gemaakt en tijdens dit cabineoverleg hebben we benadrukt dat er wat ons betreft vaart gemaakt moet worden op dit dossier.

De Planningsstand
Tot slot zoals gebruikelijk de feiten en cijfers omtrent de planning.
Voor de zomermaanden juli en augustus is de verwachte productie en de omvang van het korps in balans, de maanden daar omheen verwacht KLM wat ruim in haar jasje te zitten qua cabinepersoneel. Redenen zijn een wat terugvallende productie, dalend verzuim (wat op zich natuurlijk goed nieuws is) en een sterke voorkeur voor JV in de meivakantie, wat vlak daarna een kleine dip in productie en een piek in de hoeveelheid beschikbare crew oplevert. Er zal worden gekeken naar de regels omtrent zomerverlof en de hoeveelheid reisverlof die daarin dient te vallen. Dit kan echter gevolgen voor het winterverlof hebben, dus we houden daar zeker de vinger aan de pols.
Het goede nieuws is dat het herstel door lijkt te zetten: de verwachte winterproductie 23/24 is weer hoger dan deze zomerproductie.
Instroom en doorstroom voor 2023 is licht aangepast en staat als volgt gepland: instroom van 28 nieuwe CA’s, 20 Asian Cabin Crew uit Korea, 96 tweebanders, 120 Purser en 72 SP’s. Tevens zijn er twee opfriscursussen gepland voor KLM CA’s die gedetacheerd waren bij KLC.
Over ruimte voor reguliere doorstroom vanuit KLC blijft VNC ook op deze overlegtafel aandacht vragen, KLM kon daar echter nog geen concrete toezeggingen over doen.

Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen? Geef je op voor één van onze digitale infosessies, aanmelden kan via deze link.

We kijken er naar uit je te zien en spreken!

Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Ingrid, Brama, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA