• home
  • Actueel
  • Het verhaal van de lange adem: de -1 ca maatregel uiteindelijk gefaseerd afbouwen

Het verhaal van de lange adem: de -1 ca maatregel uiteindelijk gefaseerd afbouwen

24 mrt. 2017

Na maandenlang getouwtrek en de afgelopen weken veel informeel overleg tussen KLM en de VNC en FNV cabine zit er eindelijk beweging in het -1 ca verhaal. KLM heeft de cabinebonden een brief gestuurd met daarin hun besluit om de -1 ca maatregel gefaseerd te gaan afbouwen. In dezelfde brief spreekt KLM haar vertrouwen uit dat de cabinebonden zo spoedig mogelijk aan het cao-overleg beginnen. Om hiermee daadwerkelijk een start te maken, heeft de VNC wel het vertrouwen van haar achterban nodig.
Alle leden maar met name onze Ledenraad - dat functioneert als een parlement - fungeren als klankbord, we bepalen samen of dit KLM besluit aanvaardbaar is. We zullen het dan ook bespreken in de Ledenraad van april.

Trapsgewijs terugdraaien
KLM gaf in eerste instantie aan dat de -1 ca pas teruggedraaid zou worden als we een andere, gelijkwaardige bezuiniging in de cao zouden afspreken. De vele intensieve gesprekken met KLM hebben er uiteindelijk toe geleid dat zij bereid is om de -1 ca maatregel gefaseerd in te trekken met als tegenprestatie dat de cabinebonden aan de cao-onderhandelingstafel aanschuiven. Dit biedt enigszins perspectief om uit de langdurige impasse te komen. Hoewel onze inzet ‘zo snel mogelijk, volledig en onvoorwaardelijk afschaffen van de -1 ca maatregel’ is, blijkt dat vooral praktisch bij KLM niet haalbaar. Zij heeft namelijk de totale opleidingscapaciteit al ingezet voor nieuwe ca’s en promoties die voor aankomende zomer noodzakelijk is.

CBS uiteindelijk overal op volle sterkte
KLM kan de -1ca maatregel trapsgewijs terugdraaien, waarbij wordt gestart met twee bestemmingen waarover door het korps het meest geschreven is middels tripreports. Daarnaast zal de inbreng van de GC31 meewegen. De VNC zal er op blijven drukken dat zodra er meer capaciteit is gecreëerd - door middel van ondermeer meerwerk - er vluchten bijkomen waar weer een ca wordt aangevuld. Per september zullen alle B777-200 vluchten weer op volle cabinesterkte worden gebracht. Per 1 januari 2018 volgen tot slot de Airbus 300 en Boeing 787 bestemmingen zodat de Cabine Bemanning Samenstelling (CBS) overal weer op volle sterkte zal zijn. Om dit te realiseren worden in 2017 nog eens 200 ca’s aangenomen.

Mogelijk versnellen van uitfasering
Om de uitfasering mogelijk te versnellen, zijn we bereid toestemming te geven aan KLM voor het doen van een uitvraag onder het korps om JE-dagen die nog op de teller staan te verkopen op vrijwillige basis! Hierdoor ontstaat meer productieruimte want deze JE-dagen hadden conform de cao-afspraak voor einde winterdienst 2017-2018 moeten worden uitgekeerd. KLM geeft aan dat, afhankelijk van het aantal JE-dagen dat verkocht gaat worden, de -1 ca eerder dan 1 januari 2018 verleden tijd zou kunnen zijn.

Mocht je interesse hebben, dan kan je via de cafetariaregeling bepalen wat een JE-dag waard is, het heeft namelijk dezelfde waarde als een JV-dag. KLM zal communiceren hoe zij dit proces verder inricht. De VNC stelt als voorwaarde dat KLM deze dagen alleen kan inzetten om de -1 ca maatregel versneld op te lossen.

Cao-onderhandelingen
De  -1 ca gaat dus gefaseerd, wél volledig van tafel. KLM heeft hier veel moeite mee omdat zij zichzelf de Perform 2020 doelstelling heeft opgelegd en daarmee op zoek is naar productiviteitsverhoging. Uiteindelijk is de conclusie dat alle partijen vrij zijn om te 'ondernemen'. KLM heeft gesteld dat als zij onvoldoende voortgang ziet tijdens de komende cao-onderhandelingen, zij alsnog kan besluiten niet over te gaan op het volledig terugdraaien van de -1 ca maatregel. KLM kan en mag ondernemen en kan dus te allen tijde (zolang er tenminste geen cao afspraak over is) aanpassingen doen in de CBS. Daar staat tegenover dat de cabinebonden altijd kunnen besluiten om opnieuw actie te gaan voeren als blijkt dat uit de cao-onderhandelingen niets goeds komt voor cabinepersoneel.

Broos vertrouwen
Tijdens de Ledenraadsvergadering zullen we dus gezamenlijk besluiten of de cao-onderhandelingen binnenkort van start kunnen gaan. Om alles in goede banen te leiden, is wederzijds vertrouwen tussen KLM en de cabinebonden noodzakelijk en dient dit weer opgebouwd te worden.

Kortom, het was nodig om een zeer lange adem te hebben maar we zijn gematigd positief. We realiseren ons heel goed dat we deze zomer nog steeds rondvliegen met de ‘beroerde KLM maatregel’ maar er is licht aan het eind van de tunnel.

De conclusie is - dat wanneer er gedragenheid is bij onze achterban en dat zijn jullie -  we het cao-traject kunnen starten als KLM de -1 ca maatregel gefaseerd maar wel definitief terugdraait.

KLM sectiebestuur

* De historie

KLM heeft de -1 ca maatregel ingevoerd om zodoende de door haar gewenste productiviteitsverhoging te halen en hierdoor was het niet nodig om 200 nieuwe collega’s aan te nemen. Vanaf dag 1 hebben wij samen met FNV cabine tegen deze 'beroerde maatregel' geprotesteerd. Afgelopen oktober en november hebben we samen met FNV cabine voor het eerst in onze historie werkonderbrekingen georganiseerd. KLM leek ons tegemoet te komen en uiteindelijk hebben die onderhandelingen wel geleid tot de toekomstbestendige pensioenafspraak maar niet tot het onvoorwaardelijk van tafel halen van de -1 ca maatregel. Vervolgens werd er achter de schermen wel gepraat maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Midden februari hebben wij, weer samen met FNV cabine, om die reden KLM een ultimatum gesteld. Hier heeft KLM op gereageerd door ons wederom uit te nodigen voor informeel gesprek en er volgden vele uren van overleg en bovenstaand voorstel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA