Hervatting KLC cao-onderhandelingen

29 okt. 2020
Nadat exact acht maanden geleden de KLC cao-onderhandelingen voor onbepaalde tijd waren stopgezet, hebben wij dit proces woensdag weer herstart. Reden hiervoor was dat zowel de VNC als KLC op bepaalde onderwerpen overeenstemming willen bereiken en er daarbij ook duidelijkheid dient te komen in bepaalde thema’s en onderwerpen.

Door de impact van de coronacrisis stond dit overleg, mede door de korte tijd die we hadden, in het teken van het doorlopen van alle eerder gedane voorstellen en indien noodzakelijk aan te passen naar de huidige omstandigheden.

Looptijd, salaris en winstdelingsregeling
KLC startte met de mededeling dat zij het momenteel niet kunnen hebben over de looptijd van de cao, het salaris en de winstdelingsregeling. Dit ligt aan het feit dat er vanuit het Ministerie van Financiën nog geen goedkeuring is op de soortgelijke KLM-voorstellen m.b.t. dit onderwerp en de samenhang met de te verkrijgen staatssteun. Er is dus eerst goedkeuring nodig vanuit de overheid op de plannen van KLM. Kortom: aangezien KLC, als onderdeel van de KLM groep, mede gebruikmaakt van de staatssteun is concreet onderhandelen over bovengenoemde punten nu niet mogelijk voor KLC. De VNC heeft aangegeven dit teleurstellend te vinden omdat wij als enige onderdeel binnen de KLM groep nog geen nieuw cao hebben kunnen afspreken afgelopen jaar.
Onze inzet is voor wat betreft salaris en WDR volledig gelijk aan hetgeen wat KLM cabinepersoneel heeft afgesproken (onder voorbehoud van eerdergenoemde goedkeuring vanuit de overheid): de winstuitkering over 2019 dient in twee fases te worden uitgekeerd voor inkomens tot anderhalf modaal en een salarisverhoging zoals die ook afgesproken is bij KLM Cabine.

Overige onderwerpen
Op andere onderwerpen is gekeken of, en zo ja hoe, er invulling gegeven kan worden aan eerder besproken voorstellen. Denk aan een betere spreiding van LELR dagen, een financiële compensatie bij bewilligen, de unfitregeling, de Wet Wieg en diverse punten binnen de Werk en Rusttijden Regeling.
Verdere onderhandelingen en uitwerkingen hierover moeten nog plaatsvinden.

Volgende week zullen we opnieuw met KLC onderhandelen en we hopen uiteraard ook op duidelijkheid vanuit het Ministerie van Financiën.

We houden jullie op de hoogte.

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA