• home
  • Actueel
  • Heden en toekomst easyJet AMS-basis/The present and future of the EasyJet AMS base

Heden en toekomst easyJet AMS-basis/The present and future of the EasyJet AMS base

21 jul. 2020
easyJet maakt voor de basis Amsterdam (AMS) gebruik van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) waardoor we de enigen in het easyJet netwerk zijn die 100% loon ontvangen. De VNC heeft onlangs een meeting gehad met het bedrijf om de toekomst van de basis AMS te bespreken en of zij gebruik willen gaan maken van de NOW 2.
 
Werkgevers kunnen namelijk tot en met 31 augustus aanstaande opnieuw een tegemoetkoming via de NOW aanvragen. easyJet is van plan dat daadwerkelijk te doen wat zou betekenen dat tot oktober het volledig salaris wordt doorbetaald, bestaande uit het basisloon en AVP. Als je vliegt, krijg je of het hoogste uitbetaald of het gemiddelde sectorloon of de werkelijk gevlogen sectoren. Verder heeft easyJet nu geen intentie tot krimp bij onze basis: 8 vliegtuigen blijven hier gestationeerd en het 9e vliegtuig wordt in de zomer zes weken gebruikt in plaats van drie maanden. Dit zijn momenteel de plannen maar de toekomst blijft in coronatijden onzeker. Zo heeft easyJet de sluiting aangekondigd van drie Britse bases, waardoor al hun cabinepersoneel overtollig wordt en ook in Berlijn zullen cabinecollega’s worden gedwongen het bedrijf te verlaten.

Ter stemming voor leden
We zijn in gesprek met easyJet tot een voorstel voor onze basis gekomen, onze feitelijke toelichting vind je hieronder. We leggen dit voorstel ter stemming (volledig anoniem) aan jullie als leden voor omdat de lopende cao bij een akkoord zou moeten worden opengebroken. Neem dus de tijd om de toelichting goed door te nemen zodat je jouw stem weloverwogen kan uitbrengen op basis van volledige info.
Stemmen kan vanaf morgen (woensdag 22 juli) vanaf 16.00 tot maandag 27 juli 12.00 uur via een online link die je nog voor die tijd ontvangt.

Voorstel
Het management stelt een salarisstop van 2 jaar voor (van 1 april 2020 tot 31 maart 2022). Daarbij stelt easyJet dat zij:

• de intentie heeft om geen enkel cabinelid in de AMS-base overtollig te verklaren;
• een lange en onzekere herstelperiode voorziet en op zijn vroegst verwacht in 2023 weer op het niveau te zijn van voor de coronacrisis;
•  mocht de situatie verslechteren en de vraag weer daalt of niet verbetert in het tempo dat ze hadden gepland, kan het management worden gedwongen tot het opnieuw evalueren van hun positie. Dit betekent dat er mogelijk alsnog gedongen ontslagen in AMS;
• een bevriezing van 2 jaar op het basisloon en sectorloon vanaf april 2020 wil instellen;
• de reiskostenvergoeding, pensioenverhoging en de bonus waarover in de nieuwe cao is onderhandeld geen deel uitmaken van de concessies. Dit betekent dat deze zullen worden betaald zoals overeengekomen als dit voorstel wordt geaccepteerd;
• op de AMS-basis momenteel 8 vliegtuigen houdt gedurende het hele jaar om hun positie op Schiphol te beschermen en het extra 9e vliegtuig over een periode van slechts 6 weken in de zomer vanwege de beperkende vloot in de nabije toekomst.

Geen garanties
De VNC heeft het bedrijf om garanties gevraagd, helaas kan easyJet geen toezeggingen doen. Desalniettemin brengen we dit voorstel in stemming. Als de uitslag van de stemming negatief zou zijn, hebben we geen informatie over wat de toekomst van de basis zal zijn. easyJet heeft (nog) geen plan B of heeft besloten dit niet met ons te delen. We weten niet of en hoeveel bemanningsleden er mogelijk worden ontslagen.
Verder heeft de VNC het bedrijf opnieuw laten weten dat ze vooral moeten kijken naar het productiever maken van de AMS-base met name in de wintermaanden zal er minder te vliegen zijn. Er komen dan wel voor die periode beperkte opties om bijvoorbeeld onbetaald verlof te nemen.
Tot slot nogmaals: vanaf morgen kun je stemmen met de stemlink die je krijgt toegestuurd!
Bedankt alvast voor de moeite en mocht je nog vragen hebben, neem dan even contact op met ons! sectiebestuur.easyJet@vnconline.nl

Farah, Dino en Ron
VNC sectiebestuur easyJet

English:
The present and future of the EasyJet AMS base

In AMS easyJet has made use of government support under the NOW scheme, making us the only employees in the network to be paid 100% of our wages. The VNC has recently had a meeting with the company to discuss the future of our base and whether they will make use of the NOW 2 scheme.

easyJet intends to apply for NOW 2, meaning that until October we will be paid a full salary made up of the basic pay and AVP. If flying you will be paid whichever is greater, the average sector pay or the actual sectors flown. As far as redundancies, easyJet does not have the intention to reduce employee numbers in AMS. They will keep 8 aircrafts based here and the 9th aircraft will be used for 6 weeks in summer instead of 3 months. This is what they plan for at this moment in time, however the future is uncertain.

Vote by our members
In order to do this they propose a 2 year pay freeze, starting April 1st 2020 until March 31st  2022. This means breaking open the CLA and initiating a vote (completely anonymous) by our members as we now done twice already. Voting will start Wednesday July 22nd at 4pm and will last until Monday July 27th 12noon. The vote is online and you will receive your vote link on Wednesday.

Proposal
In order for you to make an educated decision, these are the facts:

• easyJet has the intention to not make any crew member in the AMS base redundant;
• easyJet foresees a long and uncertain recovery period and expects to be back to normal demand in 2023 at the earliest. Should the situation deteriorate and the demand drops again or not improve at the pace they planned for, they might be forced to reevaluate their position. This means that there could be redundancies necessary in AMS;
• a 2 year pay freeze on basic pay and sector pay starting from April 2020;
• the commuting allowance, pension increase and the signing bonus that were negotiated in the new CLA are not part of the pay freeze. Meaning that these will be paid as agreed if this proposal is accepted;
• the AMS base will at this moment keep 8 aircrafts during the whole year to protect their position at Schiphol and have the additional 9th aircraft over a period of only 6 weeks in the summer due to the restrictive fleet in place for the foreseeable future.

No guarantees
The VNC has asked the company for guarantees, unfortunately they are unable to make commitments, nevertheless we have decided to put this proposal up to a vote.
Should the outcome of the vote be negative we have no information on what the future of the base will be. easyJet either has no plan B (yet) or decided to not share this with us. We do not know if and how many crew members will be made redundant.
Furthermore the VNC has informed the company, once again, that they need to look at making the AMS base more productive especially with the winter months since there will be less flying. There will be a limited amount of slots available for unpaid leave during the winter months.
So voting will start Wednesday July 22nd at 4pm and will last until Monday July 27th 12noon. The vote is online and you will receive your vote link tomorrow. Thank you for your time and in case you have any questions, please contact us: sectiebestuur.easyJet@vnconline.nl.

Farah, Dino en Ron,
easyJet section VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA